Al·legacions de l’Associació al projecte de perllongació del Passeig Marítim

CAT ESP FRA ENG

CAT: AL·LEGACIONS DE L’ASSOCIACIÓ AL PROJECTE DE PERLLONGACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM.

El passat mes de febrer es va sotmetre a informació pública el projecte “PROYECTO DE PASEO DE GRIELLS A LA PLETERA, T.M. TORROELLA DE MONTGRÍ”, segons anunci del B.O.E. del 15 de febrer de 2021.

A resultes de l’estudi del projecte per part de l’associació, vam decidir presentar al·legacions amb la intenció d’incorporar millores i sense cap voluntat d’obstaculitzar o retardar la seva execució.

Les al·legacions han estat centrades en els següents aspectes:

  • La manca d’enllumenat en el projecte. Tractant-se d’un tram d’un passeig més extens i d’un lloc de pas per desplaçar-se a peu fins la urbanització de La Pletera al·leguem que aquest tram hauria d’estar enllumenat igual que ho està des del Molinet fins Els Griells.
  • La necessitat d’un accés a la platja per persones amb problemes de mobilitat més proper als aparcaments per a persones amb diversitat funcional del final del carrer Tulipa.
  • Els accessos assenyalats per accedir a la platja des del càmping fàcilment poden ser ignorats passant directament i malmetent les dunes. Per evitar-ho hem al·legat la necessitat de barrar l’accés directe per zones no autoritzades.
  • Finalment i la més important, al·leguem que aquest projecte consolida l’ocupació d’una zona verda molt gran front la platja per part del càmping, amb el vist i plau de l’ajuntament. Entenem que una prioritat en aquest projecte és aprofitar l’avinentesa per tal que la zona verda faci la funció per la qual està catalogada al pla general, és a dir, pròpiament zona verda.

Podeu descarregar-vos el text de les al·legacions presentades en el següent enllaç:

ESP: ALEGACIONES DE LA ASOCIACION AL PROYECTO DE PROLONGACION DEL PASEO MARITIMO

El pasado mes de febrero se sometió a información pública el ” PROYECTO DE PASEO DE GRIELLS A LA PLETERA, T.M. TORROELLA DE MONTGRÍ”, según anuncio del B.O.E. del 15 de febrero de 2021.

Como resultado del estudio del proyecto por parte de la asociación, decidimos presentar alegaciones con la intención de incorporar mejoras y sin ninguna voluntad de obstaculizar o retrasar su ejecución.

Las alegaciones han sido centradas en los siguientes aspectos:

– La falta de alumbrado en el proyecto. Tratándose de un tramo de un paseo más extenso y de un lugar de paso para desplazarse a pie hasta la urbanización de La Pletera, alegamos que este tramo debería estar alumbrado igual que lo está desde el Molinet hasta Els Griells.

– La necesidad de un acceso a la playa para personas con problemas de movilidad más cercano a los aparcamientos para minusválidos del final de la calle Tulipa.

– Los accesos señalados para acceder a la playa desde el camping fácilmente pueden ser ignorados pasando directamente y dañando las dunas. Para evitarlo hemos alegado la necesidad de cerrar el acceso directo por zonas no autorizadas.

– Finalmente y la más importante, alegamos que este proyecto consolida la okupación de una zona verde muy grande frente a la playa por parte del camping, con el visto bueno del ayuntamiento. Entendemos que una prioridad en este proyecto es aprovechar la ocasión para que la zona verde haga la función para la cual está catalogada en el plano general, es decir, propiamente zona verde.

Puede descargarse el texto de las alegaciones presentadas en el siguiente enlace:

FRA

ALLEGATIONS DE L’ASSOCIATION AU PROJET D’EXTENSION DE LA PROMENADE MARITIME.

En février dernier, le “PASEO DE GRIELLS A LA PLETERA PROJECT, T.M. TORROELLA DE MONTGRÍ” a été soumis à l’information du public, selon l’annonce du B.O.E. du 15 février 2021.

À la suite de l’étude du projet par l’association, nous avons décidé de présenter des allégations avec l’intention d’incorporer des améliorations et sans aucune intention d’entraver ou de retarder son exécution.

Les allégations se sont concentrées sur les aspects suivants :

– Le manque d’éclairage dans le projet. Étant une section d’une promenade plus longue et un lieu de passage pour se déplacer à pied vers l’urbanisation La Pletera, nous soutenons que cette section devrait être éclairée, comme l’est d’El Molinet à Els Griells.

– La nécessité d’un accès à la plage pour les personnes à mobilité réduite qui soit plus proche des parkings handicapés au bout de la Calle Tulipa.

– Les points d’accès pour accéder à la plage depuis le camping peuvent facilement être ignorés en passant directement et en endommageant les dunes. Pour éviter cela, nous avons fait valoir la nécessité de fermer l’accès direct à travers des zones non autorisées.

– Enfin, et le plus important, nous dénonçons que ce projet consolide le squat d’un très grand espace vert front la plage par le camping, avec l’approbation de la mairie. Nous comprenons qu’une priorité dans ce projet est de profiter de l’occasion pour que la zone verte remplisse la fonction pour laquelle elle est cataloguée dans le plan général, c’est-à-dire la zone verte elle-même.

Vous pouvez télécharger le texte des allégations présentées sur le lien suivant:

ENG

ALLEGATIONS OF THE ASSOCIATION TO THE PROJECT OF EXTENSION OF THE PASEO MARITIMO.

Last February, the “PASEO DE GRIELLS A LA PLETERA PROJECT, T.M. TORROELLA DE MONTGRÍ” was submitted to public information, according to the announcement of the B.O.E. of February 15, 2021.

As a result of the study of the project by the association, we decided to present allegations with the intention of incorporating improvements and without any intention to hinder or delay its execution.

The allegations have been focused on the following aspects:

– The lack of lighting in the project. Being a section of a longer promenade and a place of passage to move on foot to the La Pletera urbanization, we argue that this section should be lit as it is from El Molinet to Els Griells.

– The need for access to the beach for people with mobility problems closer to the parking facilities for the disabled at the end of Calle Tulipa.

– The access points to access the beach from the campsite can easily be ignored by passing directly and damaging the dunes. To avoid this, we have argued the need to close direct access through unauthorized areas.

– Finally, and most importantly, we argue that this project consolidates the squatting of a very large green area in front of the beach by the campsite, with the approval of the city council. We understand that a priority in this project is to take advantage of the opportunity for the green area to perform the function for which it is cataloged in the general plan, that is, the green area itself.

You can download the text of the allegations presented at the following link:

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s