Resum de la primera assemblea de socis i sòcies

El divendres 12 d’agost vam celebrar la primera assemblea general ordinària de la nostra associació. Primer de tot, volem agrair a tots els i les assistents i a les persones que van delegar el seu vot, la seva implicació en aquest projecte.

Seguint l’ordre del dia establert, vam informar i debatre els diferents punts que tot seguit exposem:
1. El balanç de les altes i baixes de socis i sòcies. A dia 9 d’agost, 249 socis.

2. Els comptes de l’associació, que es van aprovar per unanimitat: Saldo a 9 d’agost de 2.241,65€

3. El cessament de la Junta Directiva actual segons marquen els estatuts.

4. L’elecció de la nova Junta. Es va presentar una única candidatura i va ser aprovada per unanimitat.

a. Aquesta nova Junta, segons marquen els estatuts, és per 2 anys.

b. Tanmateix, donat que la renovació dels càrrecs no ha estat suficient d’acord a allò que entenen que és l’esperit de l’associació; atès que en aquest curt període de temps de la seva existència, no se n’ha pogut fer una àmplia difusió, la nova junta adquireix el compromís només per un any.

5. A la pregunta: “Si l’Ajuntament pren la iniciativa de fer una reforma integral als Griells, creieu que l’associació li hem de donar suport? La votació, després d’un llarg i interessant debat, on van prendre la paraula molts dels assistents, va ser:
SI: 70 vots
NO: 2 vots
Abstencions: 12

6. A l’apartat de precs i preguntes es va parlar de diversos temes: platja, serveis, circulació viària, aparcaments…

Recordem que l’Assemblea General Ordinària se celebra cada any entre els dies 1 i 20 d’agost.

La Junta

Español:

El viernes 12 de agosto se celebró la primera asamblea general ordinaria de nuestra asociación. En primer lugar quedemos dar las gracias a todos los asistentes y a las personas que delegaron el voto por su implicación en este proyecto.

Siguiendo el orden del día establecido se informó y se debatieron los diferentes puntos que seguidamente exponemos:
1. El balance de altas y bajas de socios y socias. A dia 9 de agosto, 249 socios.

2. Las cuentas de la asociación que se aprobaron por unanimidad. El saldo a 9 de agosto es de 2.241,65€

3. El cese de la Junta Directiva según establecen los estatutos.

4. La elección de la nueva Junta Directiva. Se presentó una única candidatura que se aprobó por unanimidad.

a. Esta nueva Junta, según indican los estatutos, es para 2 años.

b. Sin embargo, dado que la renovación de cargos no ha sido suficiente según lo que entendemos que es el espíritu de la asociación, y puesto que en este corto periodo de tiempo desde su creación no se ha podido hacer una amplia difusión, la nueva junta se compromete solamente por un año
5. A la pregunta: “Si el ayuntamiento toma la iniciativa para hacer una reforma integral en Els Griells, creéis que la asociación debemos apoyarla? La votación, después de un largo e interesante debate en el que tomaron la palabra muchos de los socios asistentes, fue:
SI: 70 votos
NO: 2 votos
Abstenciones: 12

6. En el punto del orden del día destinado a ruegos y preguntas se comentaron diversos temas: playa, servicios, circulación viaria, aparcamientos,…

Les recordamos que la Asamblea General Ordinaria se celebra cada año entre los días 1 y 20 de Agosto..

La Junta

Français:
Le vendredi 12 Août on a fait la première Assamblée General de notre association. D’abord nous voulons remercier aux persones présentes et celles que ont délégué son vot pour leur interêt pour ce projet.
Suivant l’ordre du jour on a informé et on a fait un débat sur les differents points qui suivent:
1. Le bilan d’associés. A la date de 9 Août, 249 associés.

2. Les comptes de l’association, approuveés par unanimité: Montant à date 9 Août: 2.241,65€

3. La cessation de la direction selon indiquent les statuts.

4. L’ éléction de una nouvelle direction. Il y a eu une seule candidature. Elle à été approuvé par unanimité.

a. Cette nouvelle direction est valable pour deux ans selon indiquent les statuts.

b. Mais, compte tenue que la renouvelation de personnes n’a pas été suficiente selon ce que c’est le esprit de l’association; en tenant compte que à cause du court periode de temps passé dès sa création, on n’a pas pu faire une grande diffusion, la nouvelle direction s’engage seulement pour un an.

5. A la question: “Si la municipalité prend l’initiative de fer une rénovation intégrale aux Griells, croyez-vous que l’association nous devrions la soutenir? Le resultat, aprés un long et intéressant débat avec la participation de beaucoups des présents, a été le suivant:
OUI: 70 vots
NON: 2 vots
Abstentions: 12

6. Au point de questions diverses on a parlé au sujet de la plage, les services, vialité, stationement, …

Nous vous rappelons que l’Assamblée Generale se fera chaque année entre les 1 et 20 Août.

La Direction

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s