Tribut Rebuts no domiciliats Rebuts Domiciliats
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 7 de febrer al 15 d’abril 1a setmana de març
IBI urbana i rústica 1 de juny al 7 d’agost 1a setmana de juliol Pagament Avançat:15 de març
Taxa d’Escombraries Domiciliàries 1 de juny al 7 d’agost 1a setmana de juliol SOREA: trimestralment amb el rebut de l’aigua
Taxa de Guals
Taxa de Cementiri
1 de juny al 7 d’agost 1a setmana de juliol
Taxa d’Escombraries Comercials i Industrials 1 d’agost al 14 d’octubre 1a setmana de setembre Pagament Avançat:15 d’abril
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 1 d’agost al 14 d’octubre 1a setmana de setembre