Reunió 3 de setembre de 2016 (català)

La reunió va estar convocada pel President de l’E.M.D. Sr. Genís Dalmau i hi van assistir:

Per part de l’Ajuntament:

 • Jordi Colomí. 1r Tinent d’Alcalde. Regidor d’Urbanisme, UOM (Unitat Operativa Municipal “Brigada”.
 • Sandra Bartomeus. 3a Tinenta d’Alcalde. Gestió Territorial, Medi Ambient i Habitatge.
 • Sílvia Comas. 4ª Tinenta d’Alcalde. Gestió costanera i Platges.

Per part de l’E.M.D. (Entitat Municipal Descentralitzada):

 • Genís Dalmau, President.

Per part de l’Associació Veïnal “Els Griells”:

 • La presidència col·legiada formada per:
  • Àngel Rodríguez, President
  • Jordi Lloret. Vice-president 1r
  • Carles Lloret. Vice-president 2n

Primer de tot volem agrair la convocatòria, les 3 hores de reunió, i sobretot el fet d’haver-nos permès debatre tots els punts del guió que la Junta havia preparat.

 1. PASSEIG MARÍTIM I PLATJA. SEGURETAT DE BÉNS I PERSONES
 • Reparació i reforç de l’escullera. Gestions davant de Costes de l’Estat.
 • Espigons
 • Recuperació de la platja. Gestions davant de Costes de l’Estat i Territori de la Generalitat.
 • Allargament del passeig marítim fins a la Pletera. Gestions davant de Costes de l’Estat i Territori de la Generalitat. Possibles expropiacions.

Després d’explicar aquest punt, considerat per nosaltres com el més important perquè afecta greument la seguretat dels Griells, vam quedar sorpresos positivament que l’altra part compartís totalment aquest problema i ens van demostrar que hi estan treballant intensament. Tenen  una reunió concertada el dia 7 de setembre amb la Delegació Provincial de Costes de l’Estat per parlar únicament dels Griells. Totes les propostes d’actuació, inclosa la del projecte que va fer el grup tècnic, avui dins l’Associació, s’enviaran a Madrid perquè Costes de l’Estat executi la més adient. Tenim un handicap: el que el govern central està en funcions i, per tant, la seva gestió està limitada.

Quant a l’allargament del passeig fins a la Pletera, s’està pendent de resolucions amb els propietaris dels terrenys, ja siguin acords, cessions o expropiacions. També és un tema de Costes de l’Estat.

Resumint, hi estan a sobre i es comprometen a informar-nos de les decisions  i actuacions que decideixi l’organisme competent: Costes de l’Estat.

2. RELACIONS ASSOCIACIÓ – AJUNTAMENT / EMD

 • Utilització del local del carrer Orquídia
 • Reunions periòdiques amb l’Ajuntament i l’EMD
 • Participació en l’elaboració dels pressupostos de 2017
 • Nul·la consideració dels Griells en els programes d’activitats culturals i turístiques del municipi.

Referent al local municipal, vam demanar-ne un ús no exclusiu i que consideràvem una eina fonamental per fer barri, per mantenir reunions o per desenvolupar qualsevol tipus d’activitat. Que si en un barri hi ha una associació i un local municipal, l’associació ha de poder fer ús d’aquest espai públic.

La seva resposta, un NO rotund. No tenen suficients espais per cobrir les seves necessitats de magatzem. Ens ofereixen, com han manifestat sempre, els locals disponibles del centre de l’Estartit.

Per part nostra, serà una reclamació permanent.

No s’ha establert una periodicitat de les reunions, però sí que es va parlar de mantenir una comunicació directa i reunir-nos quan calgui també entre els serveis tècnics de l’Ajuntament i els de l’Associació. Aquesta reunió és una mostra de voluntat de mantenir contactes: Ajuntament – EMD – Associació.

En referència als pressupostos, tant de l’Ajuntament com de l’E.M.D, estarem amatents a les partides concretes destinades als Griells.

Vam expressar la nostra disconformitat pel fet que als Griells no es faci cap activitat cultural o turística. Ens van explicar les raons logístiques i de costos que motiven que sempre es faci tot en 3 llocs concrets que ja estan preparats: plaça de l’Església, Molinet i plaça de la Llevantina. Se n’havia fet alguna fora del centre i va resultar molt negativa per falta d’assistència. Sí que col·laboraran en activitats que sorgeixin de l’Associació perquè l’afluència de gent està garantida, com per exemple, una cantada d’havaneres….

Vam palesar la nul·la presència dels Griells en la promoció turística, fulletons, fotografies…

3. ACCESSOS I APARCAMENTS

 • Ampliació de la secció de l’accés sud a la urbanització (perllongament del carrer Tulipa) amb voreres i carril bici. Afectació càmping el Molino. Possible finançament per la Diputació.
 • Reforma del carrer Tulipa, adequació dels aparcaments irregulars dels camps adjacents i prohibició d’aparcar a la dreta del giratori final. Possibles expropiacions.
 • Pas de vehicles de l’aparcament del Ter Vell al damunt del passeig.
 • Canvis i millora de la senyalització viària.
 • Possible creació d’un vial límit bypass amb aparcaments a la cara oest de la urbanització entre els carrers de les Flors i Tulipa.
 • Arranjament dels aparcaments del carrer Camèlia (antic dipòsit i zona bomba de sanejament).

Són conscients del problema de l’accés pel càmping el Molino i negocien una solució amb els propietaris corresponents. És un tema que està actiu i s’hi està treballant.

Referent als aparcaments dels camps al costat del carrer Tulipa, es tracta d’una certa permissivitat per part del propietari. L’Ajuntament ho ha netejat i adequat a precari, però són terrenys privats.

Al final del carrer Tulipa, on hi havia el giratori, hi havia unes pedres que barraven el pas de vehicles. Van ser retirades i s’hi aparquen cotxes i caravanes. Vam transmetre les queixes dels nostres associats, en el sentit que s’havia d’evitar l’aparcament en aquesta zona i que fos d’ús exclusiu de les persones.

Vam demanar que es millorés l’accés a la platja del Ter Vell. Hi ha una duna que creix i que redueix l’espai. Hi passen cotxes, bicicletes, persones…  enllaçant el passeig, el carrer Assutzena i  l’Avinguda de les Flors. Els vehicles passen per damunt la vorera dels vianants… tot plegat, un caos.  Coneixen la situació i tenen previst fer una actuació en aquest punt.

Els temes de senyalització viària depenen directament de la policia municipal i per tant, no en tenen la competència.

Comentàrem la possibilitat d’obrir un vial per darrera del carrer Dàlia i  fer-hi aparcaments. La resposta va ser que aquesta zona està afectada per una unitat d’actuació urbanística no recepcionada i per tant subjecta a unes cessions que encara no s’han realitzat.

Referent als aparcaments del carrer Camèlia hi ha dues situacions diferents. Els de la plaça del dipòsit ja estan treballant en una remodelació. Els del final del carrer Camèlia estan afectats per la bomba de sanejament i s’haurien d’arranjar dins unes futures obres de reurbanització

4. ACTUACIONS DEL DIA A DIA

 • Equipaments de la platja i del passeig: bancs, escales, dutxes, accessos adaptats, lavabos, baranes, jardineria…
 • Neteja i manteniment de la platja. Retirada de pedres i d’altres materials impropis.
 • Manteniment de la platja fora de temporada.
 • Replantejament de la ubicació de la platja de gossos
 • Millora de l’enllumenat públic, actualment molt deficient.
 • Eliminació de la pudor a tota la zona propera a l’estació de bombeig d’aigües residuals.
 • Construcció provisional dels trams de vorera inexistents.
 • Neteja de solars.
 • Solució d’urgència per a les inundacions del carrer Camèlia davant Escalada i Dàlia, passada la plaça.
 • Acabament del desguàs del final del carrer Camèlia.
 • Deficient composició dels paviments granulats de les places del carrer Hortènsia.
 • Contenidors desbordats molts dies d’estiu. Manca d’ancoratge dels contenidors. Manca d’un servei d’escombriaires durant l’estiu.
 • Eliminació o sega periòdica de les males herbes a diferents punts del barri
 • Servei de bus regular a l’estiu.
 • Més presència de la policia local.

Referent a la platja i al passeig, ens queixàrem de diferents deficiències: no s’han substituït tots els bancs trets per fer les reformes del passeig, no hi ha cap actuació en jardineria i en algun tram hi falten baranes. Però les mancances més importants les trobem a les escales, les dutxes i les que considerem essencials segons la nostra Associació: els accessos adaptats a persones amb alguna discapacitat, persones grans o famílies amb nens petits.

Vam recordar el problema de la senyora que ha d’entrar a casa pel garatge, perquè en unes obres a la vorera, se li va treure la rampa de l’entrada al seu edifici, al final de carrer Camèlia. El regidor d’urbanisme, Sr. Jordi Colomí, ens va assegurar que el problema de la rampa se solucionarà ben aviat perquè ja està a l’agenda de treball de la brigada.

Vam percebre una bona predisposició de la nova regidora de gestió costanera i platges Sra. Sílvia Comas en solucionar aquestes deficiències. Fa molt temps que aquests espais dels Griells arrosseguen els mateixos problemes, però creiem que hem de posar el comptador a zero i, sense pecar d’ il·lusos, confiar en les noves regidories.

En el tema de les pedres no vam trobar la receptivitat que esperàvem. Explicàrem que les pedres són material impropi, sobrevingut.  Que molta gent de bona fe les treu i les arracona, però que això no és suficient. Clar i net: no trauran les pedres. És un punt que haurem de treballar durant l’hivern. Vàrem proposar algun sistema de contenidors perquè les persones que voluntàriament les treuen, les hi puguin dipositar. No van dir que no… Des de l’Associació haurem d’impulsar “Els Griells lliure de pedres”.

Varen explicar-nos que a l’hivern es fa un manteniment de la platja però condicionat a les inclemències meteorològiques.

Referent a la platja de gossos, explicàrem l’incompliment general de la normativa i que molts gossos no van lligats. Vam suggerir que la platja de gossos es posés a l’altra emplaçament previst inicialment, a l’Estartit, davant l’edifici de la creu roja.

En quant a les deficiències de l’enllumenat públic, els vam transmetre les queixes veïnals, sobretot dels qui hi tenen la primera residència. Igualment, per les voreres inexistents i pels solars bruts. Ens informaren que davant qualsevol avaria calia avisar la policia local.

Són conscients de la pudor a la zona de la bomba de sanejament, però el seu arranjament és complicat i no creuen poder-ho resoldre a curt termini.

Vam reclamar una solució per als veïns de la zona de l’Escalada perquè quan plou s’inunda i no poden accedir als seus apartaments. Expliquen que té una cota molt baixa i malgrat la canonada que es va instal·lar al final del carrer, el problema no s’ha resolt. Es va fer l’observació que en aquest punt, l’obra no està acabada, el tub està a la vista i hi ha herbes molt altes. No es va proposar cap solució però el tema està viu. Cas semblant al carrer Dàlia, al final del Mar Blau.

Ens van explicar que estan fent un estudi de remodelació de les places del carrer Hortènsia: la plaça de davant el local municipal i la coneguda per la plaça del dipòsit.

Referent al col·lapse dels contenidors molts dies de plena ocupació, ens expliquen que és un problema general de tot l’Estartit. Es reforça el servei però així i tot no és suficient. Els contenidors queden sobrepassats  fins que arriba el  servei de reforç a la tarda. Argumenten que molts usuaris  no  respecten l’horari per abocar escombraries i llancen la  brossa quan ja s’ha fet la recollida al matí.

Quant al desplaçament dels contenidors pel vent, ens van explicar que ancorar-los al terra no és una solució perquè als Griells el vent els tombaria i que és millor tal com estan ara, amb les baranes i la cadeneta. El problema, – vàrem exposar -, és que la cadeneta no s’hi posa…

Demanàrem el servei d’escombriaire a l’estiu, quan la neteja mecànica no és possible per la gran quantitat de vehicles aparcats. I també per als racons, vidres trencats o altres deixalles. No vam aconseguir cap predisposició a estudiar aquesta proposta, que també podria servir per eliminar males herbes.

El servei de bus sol·licitat planteja un seriós problema tècnic que és per on hauria de passar. Es perdrien molts aparcaments i ho van veure com una petició molt difícil d’assumir.

Vàrem demanar més presència policial al barri, donat que hi hagut varis robatoris. Segons ens expliquen és un problema general a tot l’Estartit i creuen que més presència policial no seria necessàriament tenir més eficàcia.

5. REURBANITZACIÓ INTERIOR DEL SECTOR (En el supòsit que l’Ajuntament prengui la iniciativa).

 • Tenint en compte que no som una associació de propietaris ni pretenem substituir ni propietaris ni presidents de comunitats.
 • Calendari de les obres
 • Encàrrec de la redacció del projecte tècnic
 • Creació d’una comissió veïnal de seguiment de la redacció
 • Recepció de les UAs pendents. Obtenció dels corresponents sòls públics.
 • Finançament de les obres. Participació de l’Ajuntament. Possibles subvencions. Criteris de repartiment de contribucions especials.

És el tema que volien tractar. És el mateix problema que  tenen a altres zones. Han arreglat Torre Moratxa, ara estan arreglant “les Dunes” i els Griells està a la llista.

Vam expressar molt clarament que no som una associació de propietaris. Que no pretenem substituir ni propietaris ni presidents de comunitats. I que el nostre compromís és l’emanat de l’assemblea: “Si l’ajuntament pren la iniciativa de fer una reforma integral als Griells, l’associació hi donarem suport” perquè aquest és el resultat de la votació.

Ens van explicar tot el procés de la urbanització des del Pla General de 1967 i les posteriors modificacions de 1983, 2002…

Que hi ha dues unitats d’actuació urbanística amb cessions pendents i pel sistema de compensació que per tant vol dir que hi ha una entitat de conservació formada que és la que ha de liderar les actuacions.

Que per altra part, hi ha una zona urbanística consolidada i les actuacions les promou l’Ajuntament.

Que el projecte existent s’ha d’actualitzar i reformar i que, en primer lloc, hauran de canviar el sistema de les unitats d’actuació urbanística passant de compensació a cooperació, que significa que l’Ajuntament passarà a ser el promotor.

Sabem que l’Ajuntament vol afrontar aquest tema en totes les urbanitzacions del municipi que no estan recepcionades , però en el cas dels Griells no sabem quan. No tenim constància que l’Ajuntament hagi decidit prendre  la iniciativa, però sí que s’ho estan plantejant…

One thought on “Reunió 3 de setembre de 2016 (català)

 1. carmen blanco carrasco ha dit:

  gracias por el trabajo que haceis entre todos se puede conseguir ,ojala este sueño se haga realidad, gracias muchas gracias a todos

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s