Reunió de treball amb l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Servei Provincial de Costes CAT | ESP | FRA | ENG

CATALÀ

Avui, dia 23 de gener de 2017, a 2/4 de 10 del matí, s’han reunit a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí:

 • SERVEI PROVINCIAL DE COSTES: Sr. Jordi Planella (delegat) i 2 tècnics del seu departament.
 • AJUNTAMENT: Sr. Josep Mª Rufí (alcalde), Sr. Genís Dalmau (president EMD), Sr Jordi Colomí (1r tinent d’alcalde i regidor d’urbanisme), Sra. Sílvia Comas (regidora de gestió costanera i platges), l’arquitecte municipal i el secretari.
 • ASSOCIACIÓ VEÏNAL ELS GRIELLS: Àngel Rodríguez (presidència).

L’ordre del dia constava de 5 punts. El primer i considerat més important era ELS GRIELLS, desglossat en 3 apartats:

 1. La continuació del passeig fins la Pletera: Aquesta actuació va endavant. Com que comporta cessions privades es busca l’acord amb els propietaris afectats però, paral·lelament, l’expedient d’ocupació d’aquests terrenys segueix la via administrativa i la judicial si no s’arriba a cap acord. Quan es disposi d’aquestes propietats, Costes executarà les obres.
 2. Escullera del passeig: S’avaluaran els desperfectes ocasionats pels darrers temporals. Es demanarà que les obres de reparació s’incloguin en el pressupost d’emergències vigent.
 3. Planteig d’una solució per als Griells: Es lliurarà a Costes, l’estudi realitzat per la Comissió Técnica vinculada a l’Associació i també el projecte redactat pel Club Nàutic. El Sr Planella es compromet a demanar una reunió a Madrid amb la Directora General. El Sr Rufí convida personalment un representant de l’Associació els Griells per tal que els acompanyi. El tema de la reunió a Madrid serà únicament: una solució per als Griells.

Vegeu la Nota de premsa publicada per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.

ESPAÑOL

Hoy, día 23 de enero de 2017, a las 9.30h, se han reunido en el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí:

 • SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS: Sr. Jordi Planella (delegado) y 2 técnicos de su departamento.
 • AYUNTAMIENTO: Sr. Josep Mª Rufí (alcalde), Sr. Genís Dalmau (presidente EMD), Sr. Jordi Colomí (1r teniente de alcalde y concejal de urbanismo), Sra. Sílvia Comas (concejala de gestión costera y playas), el arquitecto municipal y el secretario.
 • ASOCIACIÓN VECINAL ELS GRIELLS: Ángel Rodríguez (presidencia).

El orden del día tenía 5 puntos. El primero y considerado más importante era ELS GRIELLS, dividido en 3 apartados:

 1. La continuación del paseo hasta la Pletera: Esta actuación está en proceso. Como implica cesiones privadas se busca el acuerdo con los propietarios afectados pero, paralelamente, el expediente de ocupación de estos terrenos sigue la vía administrativa y la judicial si no se llega a ningún acuerdo. Cuando se disponga de estas propiedades, Costas ejecutará las obras.
 2. Rompeolas del paseo: Se evaluarán los desperfectos ocasionados por los últimos temporales. Se pedirá que las obras de reparación se incluyan en el presupuesto de emergencias vigente.
 3. Planteamiento de una solución para Els Griells: Se entregará a Costas, el estudio realizado por la Comisión Técnica vinculada a la Asociación y también el proyecto redactado por el Club Náutico. El Sr. Planella se compromete a pedir una reunión en Madrid con la Directora General. El Sr. Rufí invita personalmente un representante de la Asociación Els Griells para que los acompañe. El tema de la reunión en Madrid será únicamente: una solución para Els Griells.

Vean la Nota de prensa publicada por el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí.

FRANÇAIS

REUNION DE TRAVAIL AVEC LA MAIRIE DE TORROELLA DE MONTGRI ET LE SERVICE MUNICIPAL DES  CÔTES (COSTAS).

Aujourd’hui, 23 janvier 2017, à 9h 30, s’est tenue une réunion à l’Hôtel de Ville de Torroella de Montgri entre :

 • SERVICE MUNICIPAL DES CÔTES (COSTAS) : M. Jordi Planella (délégué) et deux techniciens de son département.
 • HOTEL DE VILLE : M. Josep Ma Rufi (Maire), M. Genis Dalmau (président EMD), M. Jordi Colomí (1er Adjoint au Maire, chargé de l’Urbanisme (Brigade Municipale), Mme Silvia Comas (chargée de la gestion des Côtes et des Plages), l’architecte municipal et le secrétaire.
 • ASSOCIACION DES VOISINS DE « ELS GRIELLS » : M. Angel Rodriguez (présidence).

L’Ordre du jour était basé sur 5 sujets. Le premier, considéré comme plus important concernait ELS GRIELLS,  lui-même divisé en 3 parties :

 1. La poursuite de la Promenade jusqu’à la Pletera : cette procédure suit son cours. Comme elle comporte des cessions privées, l’accord est cherché avec les propriétaires affectés mais, parallèlement, le dossier d’occupation de ces terrains suit la voie administrative et judiciaire, si l’on ne parvient à aucun accord. Dès qu’elle disposera de ces propriétés, Costas exécutera les travaux.
 2. Brise-lames de la promenade : les détériorations occasionnées par les dernières tempêtes vont être évaluées. Il sera demandé que les travaux de réparation soient inclus dans le budget d’urgence en vigueur.
 3. L’exposé d’une solution pour Els Griells: l’étude réalisée par la Commission Technique liée à l’Association sera soumis à COSTAS, ainsi que le projet rédigé par le Club Naútico. M.Planella promet de demander une réunion à Madrid avec la Direction Générale. M. Rufi propose personnellement  qu’un représentant de l’Association de Els Griells l’accompagne. Le sujet de la réunion à Madrid sera exclusivement dédié à la solution pour Els Griells.

Voir le communiqué de presse publié par la Maire de Torroella de Montgri.

ENGLISH

On January 23th, 2017, at 9.30 am, they have met at the City Hall of Torroella de Montgrí:

 • PROVINCIAL COAST SERVICES: Mr. Jordi Planella (delegate) and 2 technicians from his department.
 • TOWN HALL: Mr Josep Mª Rufí (Mayor), Mr Genís Dalmau (President EMD), Mr Jordi Colomí (1st Deputy Mayor and Town Planning Councilor), Mrs Sílvia Comas (Councilor for Coastal Management and Beaches), Architect Municipal and the secretary.
 • NEIGHBORHOOD ASSOCIATION “ELS GRIELLS”: Ángel Rodríguez (presidency).

The agenda had 5 points. The first and considered most important was ELS GRIELLS, divided into 3 sections:

 1. The continuation of the walk to “La Pletera”: This subject is in process. As it involves private lands, an agreement is sought with the concerned owners, but, at the same time, the dossier of occupation of these lands follows the administrative and judicial ways if no agreement is reached. When these properties are available, Costas will execute the works.
 1. Breakwater of the walk: It will be evaluated the damages caused by the last storms. It will be requested that the repair works be included in the current emergency budget.
 1. Presentation of a solution for Els Griells: The study carried out by the Technical Commission Associated to the Neighborhood Association “Els Griells” and also the project drawn up by the Nautical Club will be delivered to Costas. Mr Planella agrees to request a meeting in Madrid with the Director-General. Mr. Rufi personally invites a representative of the Els Griells Association to going with them. The subject of the meeting in Madrid will be only one: a solution for Els Griells.

See the press release published by the City of Torroella de Montgrí.

3 thoughts on “Reunió de treball amb l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Servei Provincial de Costes CAT | ESP | FRA | ENG

 1. kracia ha dit:

  És molt important donar a conèixer les nostres opinions i reivindicacions, no desistirem.
  El camí és llarg i ple d’obstacles, CAMINEM.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s