Informe de la reunió de la presidència de l’Associació amb la Regidora de Gestió Costanera i Platges de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí CAT | ESP | FRA |ENG

CAT

Aquesta reunió amb la Sra. Silvia Comas va ser sol·licitada per l’Associació. Hi varen assistir:

Per part de l’Ajuntament:

 • Sra. Silvia Comas, 4a Tinenta d’alcalde i Regidora de Gestió Costanera i Platges.

Per part de l’Associació Veïnal “Els Griells”:

 • La presidència col·legiada formada per:

  • Àngel Rodríguez, President

  • Jordi Lloret. Vice-president 1r

  • Carles Lloret. Vice-president 2n

La reunió es va convocar a les 9:30h i va tenir una durada d’1,5 hores, fins les 11h.

L’objectiu d’aquesta trobada, -per part de l’Associació-, era tractar aquells temes que afecten als Griells i que són competència de la regidoria de Gestió Costanera i Platges de l’Ajuntament.

 • Bancs al passeig: La regidora va explicar que cada any se’n fa un manteniment. Vam demanar que es posessin més bancs, tant per restituir els que es varen treure quan es va fer la darrera reparació de l’escullera com per tenir una cadència de bancs en tota la longitud del passeig. Vam argumentar que a l’estiu moltes persones, en especial persones grans, utilitzen els bancs i en falten.

 • Manteniment de les escales d’accés a la platja: L’Ajuntament les supervisa i les repara. Vam insistir que aquest manteniment fos més acurat perquè se’n fa molt d’ús. També que l’escala que dóna al carrer Gerani és molt utilitzada i que convindria que fos de la mateixa amplada de les altres.

 • Accés adaptat a la platja: Proposàrem que davant del Voramar s’adeqüés un accés adaptat per persones amb problemes de mobilitat. Remarcàrem, -una vegada més-, la sensibilitat de l’Associació vers les persones que tenen aquesta dificultat.

 • W.C. La Regidora ens va informar que està previst fer una reparació interna i externa del W.C. que hi ha davant del Voramar.

 • Dutxa. Hem reclamat insistentment la reposició de la dutxa de davant de l’Artit i li hem proposat vàries alternatives, tant per instal·lar-la a dalt del passeig com per emplaçar-la a la platja.

 • Gossos a la platja. La platja per gossos es mantindrà on està per tractar-se d’un servei per als usuaris. Ara bé, les molèsties ocasionades a la platja per el incompliment de la normativa són inacceptables. La Regidora ens va explicar que tenen previst reforçar la vigilància i la capacitat sancionadora que passarà a ser de XALOC ( xarxa local), ens de recaptació de la Diputació.

 • Pedres a la platja. Una vegada més reiterem aquest problema. No està previst fer cap actuació mentre no hi hagi una solució definitiva per als Griells.

 • Runes al final de l’escullera. Ens explica la regidora que tota aquella zona sembla reomplerta amb runes procedents de la construcció dels edificis. Com més el mar va descalçant, més restes surten. És un problema que només es podrà solucionar de manera definitiva, quan es faci la prolongació del passeig fins la Pletera.

 • Rampa per accedir a la platja al final del carrer Tulipa: És possible que es faci, però és un tema que està en mans de “Costas del Estado” i del vist-i-plau del Parc Natural.

 • Aportació de sorra procedent de les obres del Club Nàutic. Es probable però no segur que hi hagi aportació de sorra procedent de la segona fase de les obres del Club Nàutic. Hem insistit que l’aportació de sorra es faci el més tard possible i que sigui apta per abocar a la platja.

En cas que aquesta segona fase de les obres no es realitzi abans de l’estiu, aleshores l’Ajuntament estudiarà portar-ne de la que el mar ha dipositat a la zona del Ter vell i que acumula un gruix important.

Associació Veïnal “Els Griells”

Presidència col·legiada

ESP

Informe de la reunión de la presidencia de la Asociación con la Concejala de Gestión de Costas y Playas del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí

Esta reunión con la Sra. Silvia Comas fue solicitada por la Asociación. Asistieron:

Por parte del Ayuntamiento:

– Sra. Silvia Comas, 4ª Teniente Alcalde y Concejala de Gestión de Costas y Playas.

Por parte de la Asociación de Vecinos “Els Griells”:

– La presidencia colegiada formada por:

 • Àngel Rodríguez, Presidente
 • Jordi Lloret, Vicepresidente 1º
 • Carles Lloret, Vicepresidente 2º

La reunión se convocó a las 9:30h. y tuvo una duración de 1:30h. hasta las 11:00h.

El objetivo de este encuentro –por parte de la Asociación-, era tratar aquellos temas que afectan a Els Griells y que son competencia de la concejería de Gestión de Costas y Playas del Ayuntamiento.

 • Bancos en el paseo: La concejala explicó que cada año se realiza un mantenimiento. Se solicitó que se pongan más bancos, tanto para restituir a los que se sacaron cuando se hizo la última reparación del rompeolas como por tener una cadencia de bancos en toda la longitud del paseo. Se argumentó que durante el verano muchas personas, en especial personas mayores, utilizan los bancos y faltan.
 • Mantenimiento de las escaleras de acceso a la playa: El Ayuntamiento las supervisa y las repara. Se insistió en que este mantenimiento fuera más diligente porque se utilizan mucho. También que la escalera que da a la calle Gerani es muy utilizada y que convendría que fuera de la misma anchura que las otras.
 • Acceso adaptado a la playa: Propusimos que ante Voramar se adecuara un acceso adaptado para personas con problemas de movilidad. Señalamos, una vez más, la sensibilidad de la Asociación hacia las personas que tienen esta dificultad.
 • W.C.: La Concejala nos informó que está previsto hacer una reparación interna y externa del W.C. que existe delante del Voramar.
 • Ducha: Hemos reclamado insistentemente en la reposición de la ducha de delante de Artit y le hemos propuesto varias alternativas, tanto para instalarla sobre el paseo como para emplazarla en la playa.
 • Perros en la playa: La playa de perros se mantendrá donde está, por tratarse de un servicio para los usuarios. Ahora bien, las molestias ocasionadas en la playa por el incumplimiento de la normativa son inaceptables. La Concejala nos explicó que tienen previsto reforzar la vigilancia y la capacidad sancionadora que pasará a ser de XALOC (red local), ente de recaudación de la Diputación.
 • Piedras en la playa: Una vez más reiteramos este problema. No está previsto hacer ninguna actuación mientras no haya una solución definitiva para Els Griells.
 • Escombros al final del rompeolas: Nos explica la Concejala que toda aquella zona parece rellenada con escombros procedentes de la construcción de los edificios. A medida que el mar destapa, más escombros aparecen. Es un problema que solamente se podrá solucionar de forma definitiva cuando se realice la prolongación del paseo hasta La Pletera.
 • Rampa para acceder a la playa al final de la calle Tulipa: Es posible que se realice, pero es un tema que está en manos de “Costas del Estado” y del visto bueno del Parque Natural.
 • Aportación de arena procedente de las obras del Club Nautico: Es probable, pero no seguro, que haya aportación de arena procedente de la segunda fase de las obras del Club Náutico. Hemos insistido en que la aportación de arena se realice lo más tarde que sea posible y que sea apta para verter en la playa. Caso que esta segunda fase de las obras no se realice antes del verano, entonces el Ayuntamiento estudiará llevar de la que el mar ha depositado en la zona del Ter Vell y que acumula una cantidad importante.

Asociación de Vecinos “Els Griells”

Presidencia Colegiada

FRA

Rapport de la reunion de la présidence de l’association avec la Conseillère Municipale de gestion de la côte et plages de la Mairie de Torroella de Montgrí.

Cette reunion avec Mme. Silvia Comas avait été démandé par l’association. Assistaient:

De la part de la Mairie:

 • Mme. Silvia Comas, Conseillère Municipale de gestion de la côte et plages.

De la part de l’Associació Veïnal “Els Griells”:

 • La présidence constitué par:

  • Àngel Rodríguez, Président

  • Jordi Lloret. Vice-président 1r

  • Carles Lloret. Vice-président 2n

La reunion avait été convoqué à 9:30h et a eu une durée de 1,30h heures, jusqu’à 11h.

 • L’objectif de ce rendez-vous, – de la part de l’Association-, était aborder des sujets qui affectent a Els Griells et que sont compétence de la Conseillère Municipale de gestion de la côte et plages.

 • Bancs à la promenade: La Conseillère municipale nous a indiqué que chaque année on fait un travail de maintenance. Nous avons démandé d’augmenter la quantité de bancs pour rétablir les bancs perdus quand on avait fait les travaux de réparation de la brise-lames et aussi pour avoir des bancs dans toute la longueur de la promenade. Nous avons argumenté que à l’été beaucoup du monde les utilisent, surtout des persones agées, et qu’il en manquent.

 • Maintenance des escalières d’accés à la plage: Les services de la Mairie font le contrôle des réparations. Nous avons insisté que cette maintenance doit être très rigureux parce qu’on les utlilise beaucoup. Nous avons indiqué aussi que l’escalière pour accéder à la plage dépuis la rue Gerani est très utilisé et qu’il sérait souhaitable qu’elle soit si large comme les autres escalières.

 • Accés à la plage pour des personnes handicapées: Nous avons proposé de faire un accés par la zone en face du Voramar. Nous avons souligné – encore une fois – la sensibilité de l’Association vers les personnes avec ces difficultés.

 • W.C. La Conseillère Municipale nous a informé qu’il est prevu de faire réparation et maintenance interieur et extérieur du W.C. qu’il y a en face du Voramar.

 • Douche. Nous avons démandé avec insistence de remettre la douche en face de l’Artit. Nous avons proposé plusieurs possibilités, soit en déssous à la plage ou au-dessus à la promenade.

 • Chiens à la plage. La plage pour les chiens restera au même endroit parce que c’est un service pour les utilisateurs. Mais les situations embêtantes occasionnés par le non-respect des normes ne sont pas acceptables. La Conseillère Municipale a expliqué qu’ils ont prevu de renforcer la vigilance et la capacité de sanctionner. Cette capacité sera du XALOC (réseau local), organisme de l’administration provinciale (Diputación)

 • Pierres à la plage. Encore une fois nous avons réitéré ce problème. Il n’est pas prevu de faire aucun travail à ce sujet jusqu’à quand il y aie une solution définitive au problème de la plage.

 • Rune au final de la promenade. La Conseillère Municipale nous a expliqué que toute la zone semble remplie de runes originaires de la construction des bâtiments. Quand la mer érode la terre il continue à sortir des runes. La solution seulement arrivera quand on fera la prolongation de la promenade jusqu’à La Pletera.

 • Rampe pour accéder à la plage à la fin de la promenade (zone camping): Il y a la possibilité qu’on face cette rampe, mais l’administration compétente est le service de côtes de l’Etat avec l’approbation de la “Réserve Naturelle”.

 • Apport de sable originaire des travaux au Club Nautic. Il est probable mais pas sûr qu’il y aie apport de sable originaire de la deuxième phase de travaux au Club Nautic. Nous avons insisté que l’apport de sable doit se faire le plus tardivement possible et que le sable apporté doit être apte pour le béboucher sur la plage. Si cette deuxième phase des travaux ne sont pas faits avant l’été, alors la Mairie prendra en considératon la possibilité d’apporter du sable originaire de ce que la mer a déposé à l’espace du Ter Vell où il y a une grosseur importante.

Associació Veïnal “Els Griells”

Presidència col·legiada

ENG

Report of the meeting of the presidency of the Association with the Councilor for Coast and Beach Management of the City Council of Torroella de Montgrí.

This meeting with Mrs. Silvia Comas was requested by the Association.

Meeting attendees:

By the Town Hall:

 • Mrs. Silvia Comas, Councilor for Coast and Beach Management.

On the part of the Association of Neighbors “Els Griells”:

 • The presidency formed by:

  • Àngel Rodríguez, President

  • Jordi Lloret, 1st Vice President

  • Carles Lloret, 2nd Vice President

The meeting was convened at 9:30 am. and had a duration of 1:30h. Until 11:00h.

The objective of this meeting, – for the Association- , was to deal with those issues that affect Els Griells and which are the responsibility of the Department of Coastal and Beach Management of the City Council.

 • Benches for sitting on the walk: The councilor explained that every year a maintenance is done. It was requested that more benches be placed, both to return those that were removed when the last repair of the breakwater was made and to have a cadence of benches in the whole length of the walk. It was argued that during the summer many people, especially older people, use the benches. There are no enough benches.

 • Maintenance of access stairs to the beach: The City Council supervises and repairs them. It was insisted that this maintenance have to be more diligent because they are used a lot. Also, that the stairs in front of Gerani street are very used and it should be the same size as the others.

 • Adapted access to the beach: We proposed to make in front of Voramar an adapted access to the beach for people with mobility problems. We point out, once again, the sensitivity of the Association towards people who have this difficulty.

 • W.C .: The Councilor informed us that there will be an internal and external repair of the W.C. which exists in front of the Voramar.

 • Shower at the beach: We have insistently requested the replacement of the shower in front of Artit and we have proposed several alternatives, both to install it on the walk or to place it on the beach.

 • Dogs on the beach: The espace for dogs in the beach will be kept where it is, because it is a service for the users. However, the annoyances caused on the beach due to non-compliance with the regulations are unacceptable. The Councilor explained that they plan to intensify the surveillance and sanctioning capacity that will become of XALOC (local network), which is an entity that depends on the departmental administration.

 • Stones on the beach: Once again we reiterate this problem. No action is planned until there is a definitive solution for Els Griells.

 • Debris at the end of the breakwater: The Councilor explains that the whole area seems to be filled with debris from the construction of the buildings. As the sea erodes the land, more debris appears. It is a problem that can only be solved definitively when the prolongation of the walk to La Pletera takes place.

 • Ramp to access the beach at the end of Tulipa Street (next to the camping): It is possible to do it, but it is an issue that is in the hands of the central administration in Madrid and the approval of the Natural Park.

 • Sand supply from the works of the Nautical Club: It is possible but not sure, that there will be sand supply coming from the second phase of the Nautical Club works. We have insisted that sand supply should be done as late as possible. As well, that the sand should be suitable to regenerate the beach. If this second phase of the works is not carried out before the summer, then the City Council will study the possibility to carry out with the sand deposited in the Ter Vell by the sea, which accumulates a significant bulk.

Association of Neighbors “Els Griells”

Presidency

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s