Informe de les reunions celebrades el dia 1 de febrer 2017 per la presidència de l’Associació amb el Club Nàutic l’Estartit i amb el Parc Natural CAT| ESP | FRA| ENG

 

Informe de les reunions celebrades el dia 1 de febrer 2017 per la presidència de l’Associació amb el Club Nàutic l’Estartit i amb el Parc Natural

Aquestes dues reunions van ser sol·licitades per l’Associació. A ambdues hi van assistir per part de l’Associació:

 • La presidència col·legiada formada per:

  • Àngel Rodríguez, president

  • Jordi Lloret, vice-president 1r

  • Carles Lloret, vice-president 2n

Reunió amb el Club Nàutic l’Estartit

La reunió es va convocar a les 10h i va tenir una durada de 1 hora i 15 minuts.

Per part del Club Nàutic ens va atendre el Sr. Eugeni Figa, director.

L’objectiu d’aquesta trobada, – per part de l’Associació -, era principalment estar informats de si hi hauria aportació de sorra a Els Griells, abans de l’ estiu, i en cas afirmatiu, quina qualitat tindria.

Les obres del port consten de 3 fases. L’any passat es va aportar sorra procedent de la primera fase, uns 36.000 m3. A la segona fase es calcula que seran uns 14.000 m3. És menys de la meitat, però continua essent una gran quantitat, si tenim en compte que de la primera fase el mar se’n va endur la major part. A la tercera fase de les obres, la quantitat de sorra prevista serà molt menor.

És probable que la segona fase s’endarrereixi degut a què encara no s’ha acabat la primera (previsió: mitjans de març) i que no poden fer obres del 15 de juny al 15 de setembre. Si és així, aquesta segona fase començarà el setembre i no hi haurà aportació de sorra aquest estiu, sinó el proper. Prendran la decisió els propers dies.

Tant si és per a aquest estiu, com si és per al 2018, la sorra, a mida que es va extraient, s’ha de dipositar en una ubicació provisional d’emmagatzematge, que probablement serà a la zona del Ter vell. Depèn de l’acord amb l’Ajuntament i del vist i plau del Parc Natural perquè la platja del Ter Vell és reserva natural.

Vam insistir en la qualitat de la sorra i en què s’aboqui a la platja el més tard possible.

El Club Nàutic té intenció d’establir un conveni per poder aportar sorra a Els Griells sempre que hagi de fer treballs de dragat al port i així simplificar la burocràcia. Aquest conveni s’està tramitant.

Reunió amb el Parc Natural

La reunió es va convocar a les 11:30 i va tenir una durada de 1 hora

Per part del Parc Natural hi varen assistir:

 • Sr Ramon Alturo, director del Parc Natural

 • Sr Santi Ramos, tècnic del Parc

El Sr Ramon Alturo substitueix el Sr. Marc Marí, amb qui ens vàrem reunir l’any passat (informe de la reunió a la www.).

L’objectiu de la reunió era – per part de l’Associació – tractar els temes relacionats amb el Parc Natural i que afecten Els Griells, principalment la seguretat de l’escullera i l’aportació de sorra.

Vàrem exposar el problema de la sorra de la platja i remarcàrem la manca de seguretat de béns i persones per la vulnerabilitat de l’escullera.

 • Posició del Parc Natural respecte a una solució definitiva per als Griells. Uns espigons superficials serien difícilment acceptats. En canvi, uns espigons submergits serien percebuts de manera més positiva. Però en qualsevol cas, diuen, només poden pronunciar-se a la vista d’un projecte concret que els permeti valorar l’afectació a la zona.

 • Ubicació provisional al Ter Vell, de sorra procedent del port per abocar-la a la platja, a l’estiu. La posició del Parc Natural no és negativa, però condicionada a la qualitat de la sorra. Només acceptarien sorra analitzada i controlada.

 • Sorra del Ter Vell a la platja dels Griells. Si la segona fase de les obres del port comença al setembre, comentàrem la possibilitat d’abocar als Griells, per a l’estiu 2017, sorra procedent del Ter Vell, on els temporals han aportat un gruix considerable. És una opció que s’ha d’estudiar.

 • Dunes al Ter Vell: Tant en el supòsit d’ubicació temporal de sorra procedent del Club Nàutic com de l’aprofitament de sorra aportada pel temporal, el Parc Natural pensa en la possibilitat de crear més dunes al Ter Vell.

 • Zona del Ter Vell: És reserva natural parcial, és a dir, l’espai més protegit del parc. Això es veurà reflectit, progressivament, en el grau de conservació d’aquesta zona.

En general, la posició del Parc Natural és compaginar la protecció i conservació amb la realitat de l’activitat i usos dels espais.

Associació Veïnal “Els Griells”

Presidència col·legiada

ESP

Informe de las reuniones celebradas el día 1 de febrero 2017 por la presidencia de la Asociación con el Club Náutico L’Estartit y con el Parque Natural.

Estas dos reuniones fueron solicitadas por la Asociación. A ambas asistieron por parte de la Asociación:

– La presidencia colegiada formada por:

 • Àngel Rodríguez, presidente

 • Jordi Lloret, vicepresidente 1º

 • Carles Lloret, vicepresidente 2º

Reunión con el Club Naútico L’Estartit

La reunión se convocó a las 10:00h. y duró 1 hora y 15 minutos.

Por parte del Club Náutico nos atendió el Sr. Eugeni Figa, director.

El objetivo de este encuentro -por parte de la Asociación- era principalmente estar informados de si habría aportación de arena a Els Griells, antes del verano y, en caso afirmativo, qué calidad tendría.

Las obras del puerto constan de 3 fases. El año pasado se aportó arena procedente de la primera fase, unos 36.000m3. En la segunda fase se calcula que serán unos 14.000m3. Es menos de la mitad, pero continua siendo una gran cantidad, si tenemos en cuenta que de la primera fase el mar se llevó la mayor parte. En la tercera fase de las obras, la cantidad de arena prevista será mucho menor.

Es probable que la segunda fase se retrase debido a que aún no se ha acabado la primera (previsión: mediados de marzo) y que no pueden hacer obras desde el 15 de junio al 15 de septiembre. Si es así, esta segunda fase comenzará en septiembre y no habrá aportación de arena este verano, sino el próximo. Tomarán la decisión en los próximos días.

Tanto si es para este verano, como si es para el 2018, la arena, a medida que se va extrayendo, se tiene que depositar en una ubicación provisional de almacenamiento, que probablemente será en la zona del Ter Vell. Depende del acuerdo con el Ayuntamiento y el visto bueno del Parque Natural porque la playa del Ter Vell es reserva natural.

Se insitió en la calidad de la arena y en que se vierta en la playa lo más tarde posible.

El Club Náutico tiene intención de establecer un convenio para poder aportar arena a Els Griells siempre que tenga que hacer trabajos de dragado en el puerto y así simplificar la burocracia. Este convenio se está tramitando.

Reunión con el Parque Natural

La reunión se convocó a las 11:30 y tuvo una duración de 1 hora

Por parte del Parque Natural asistieron:

– Sr. Ramón Alturo, director del Parque Natural

– Sr. Santi Ramos, técnico del Parque

El Sr. Ramón Alturo sustituye al Sr. Marc Marí, con quién nos reunimos el año pasado (informe de la reunión en la web).

El objetivo de la reunión era –por parte de la Asociación- tratar los temas relacionados con el Parque Natural y que afectan a Els Griells, principalmente la seguridad del rompeolas y la aportación de arena.

Expusimos el problema de la arena de la playa y remarcamos la falta de seguridad de bienes y personas por la vulnerabilidad del rompeolas.

 • Posición del Parque Natural respecto a una solución definitiva para Els Griells. Unos espigones superficiales serían difícilmente aceptados. En cambio, unos espigones sumergidos serían percibidos de manera más positiva. Pero en cualquier caso, dicen, sólo pueden pronunciarse a la vista de un proyecto concreto que les permita valorar la afectación en la zona.

 • Ubicación provisional en el Ter Vell, de arena procedente del puerto para verter en la playa, en el verano. La posición del Parque Natural no es negativa, pero condicionada a la calidad de la arena. Sólo aceptarían arena analizada y controlada.

 • Arena del Ter Vell en la playa de Els Griells. Si la segunda fase de las obras del puerto comienza en septiembre, comentamos la posibilidad de verter en Els Griells, para el verano 2017, arena procedente del Ter Vell, donde los temporales han aportado una cantidad considerable. Es una opción que debería estudiarse.

 • Dunas en el Ter Vell: Tanto en el supuesto de ubicación temporal de arena procedente del Club Náutico como del aprovechamiento de arena aportada por el temporal, el Parque Natural piensa en la posibilidad de crear más dunas en el Ter Vell.

 • Zona de Ter Vell:Es reserva natural parcial, es decir, el espacio más protegido del parque. Esto se verá reflejado, progresivamente, en el grado de conservación de esta zona.

En general, la posición del Parque Natural es compaginar la protección y conservación con la realidad de la actividad y usos de los espacios.

Asociación de Vecinos “Els Griells”

Presidencia colegiada.

FRA

Rapport des réunions tenues le 1 Février, 2017 par la présidence de l’Association avec le Club Nautique L’Estartit et le parc naturel.

Ces deux réunions ont été demandées par l’Association. Dans les deux ils ont assisté par l’Association:

– La présidence collégiale composée de:

 • Àngel Rodríguez, président

 • Jordi Lloret, vice-président 1er.

 • Carles Lloret, vice-président 2ond.

Réunion avec le Club Nautique L’Estartit

La réunion avait été convoquée à 10: 00h. et elle a durée 1 heure 15 minutes.

Par le Club Nautique, nous a assisté M. Eugeni Figa, directeur.

Le but de cette réunion -par l’association- était principalement être informés s’il y aura apport de sable à Els Griells, avant l’été et, si oui, quelle sérait sa qualité.

Les travaux portuaires se composent de 3 phases. L’année derniere on avait apporté du sable de procédence la première phase des travaux, environ 36.000m3. Dans la deuxième phase, il est estimé d’apporter environ 14.000m3. Il est moins de la moitié, mais il est encore beaucoup, si l’on considère que l’année derniere la mer avait pris la plupart. Dans la troisième phase des travaux, l’apport de sable prévu sera beaucoup moins.

Il est probable que la deuxième phase soit en retard, parce que la première phase n’est pas encore finie (prévision: mi-Mars) et qu’on ne peut pas faire des travaux du 15 Juin au 15 Septembre. Dans ce cas, cette deuxième phase commencera en Septembre et il n’y aura pas de apport de sable cet été, mais l’été prochain. Ils vont prendre la décision dans les prochains jours.

Même si c’est pour cet été comme si c’est pour 2018, le sable, a mesure qu’il est extrait, doit être déposé dans un emplacement de stockage temporaire, qui sera probablement dans la zone du Ter Vell. Cela dépend de l’accord avec la municipalité et l’approbation du Parc Naturel parce que cette zone est considéré réserve naturelle dans le Parc Naturel.

On a insisté sur la qualité du sable et de le déposer sur la plage le plus tard possible.

Le Club Nautique voudrait établir un accord pour apporter du sable à Els Griells chaque fois qu’ils doivent faire des travaux de dragage au port et de cette manière simplifier la bureaucratie. Cet accord est en cours.

Rencontre avec le Parc Naturel

La réunion avait été convoquée à 11h30 et a duré 1 heure

Par le Parc Naturel ils ont assisté:

– M. Ramon Alturo, directeur

– M. Santi Ramos, technicien

M. Ramón Alturo remplace M. Marc Marí, avec qui l’Association avait rencontré l’an dernier (rapport de la réunion sur le web).

Le but de la réunion était –par l’Association – traiter des questions liées aux Parc Naturel et qui affectent à Els Griells, principalement la sécurité de la digue et de l’apport de sable.

Nous avons exposé le problème du sable à la plage et nous soulignons le manque de sécurité des biens et des personnes par la vulnérabilité du brise-lames.

Position du Parc Naturel au sujet d’une solution définitive pour Els Griells. Des digues de surface ne seraient pas acceptées. Mais des digues submergées seraient perçues de façon plus positive. Mais en tout cas, disent-ils, ils peuvent se prononcer seulement en vue d’un projet concret qui leur permet d’évaluer l’effet sur la zone.

Stockage temporaire à la zone du Ter Vell, du sable en provenant du port pour verser sur la plage en été. La position du Parc Naturel est pas négative, mais conditionnée à la qualité du sable. Ils accepteraient seulement du sable analysé et contrôlé.

Sable du Ter Vell pour verser sur la plage de Els Griells. Si la deuxième phase des travaux portuaires commence en Septembre, nous avons proposé la possibilité de verser à Els Griells, pour l’été 2017, le sable du Ter Vell, où les tempêtes ont apporté une grosseur importante. Il est une option qui devrait être explorée.

Dunes à la zone du Ter Vell: Tant dans le cas du placement temporaire de sable en provenant du port comme dans le cas d’utiliser du sable apporté par la mer, le parc naturel pense à la possibilité de créer plus de dunes dans le Ter Vell.

Zone du Ter Vell: Il s’agit d’une réserve naturelle, c’est à dire, un espace du parc avec une protection superieure. Cela veut dire une augmentation progressive du degré de conservation de cette zone.

En général, la position du Parc Naturel est que la protection et la conservation de l’environement se combinent avec la réalité de l’activité et les utilisations des espaces.

Associació Veïnal “Els Griells”

Présidence

ENG

Report of the meetings held on February 1, 2017 by the presidency of the Association with the Nautical Club L’Estartit and with the Natural Park.

These two meetings were requested by the Association. Both attended by the Association:

– The collegiate presidency formed by:

 • Ángel Rodríguez, president
 • Jordi Lloret, 1st Vice-President
 • Carles Lloret, 2nd Vice-President

Meeting with the Nautical Club L’Estartit

The meeting was convened at 10:00 a.m. And lasted 1 hour and 15 minutes.

On the part of the Nautical Club we were attended by Mr. Eugeni Figa, director.

The purpose of this meeting – by the Association – was mainly to be informed if there would be sand discharged to Els Griells, before the summer and, if so, what quality it would have.

The port works consist of 3 phases. Last year sand was provided from the first phase, about 36,000m3. In the second phase is estimated to be about 14,000m3. It is less than half, but it continues to be a large quantity, if we consider that from the first phase the sea took most of it. In the third phase of the works, the quantity of sand available will be much lower.

The second phase is likely to be delayed due to the fact that the first phase has not yet been completed (forecast: mid-March) and that they can not do works from 15 June to 15 September. If so, this second phase will start in September and there will be no availability of sand this summer, but the next. They will make the decision in the coming days.

Whether it is for this summer or for 2018, the sand, as it is being extracted, has to be placed in a temporary storage location, which will probably be in the Ter Vell area. It depends on the agreement with the Town Hall and the approval of the Natural Park because the beach of Ter Vell is natural reserve.

We insisted on the quality of the sand and that is poured on the beach as late as possible.

The Nautical Club intends to establish an agreement to provide sand to Els Griells as long as it has to do dredging work in the port and thus simplify the bureaucracy. This agreement is being processed.

Meeting with the Natural Park

The meeting was convened at 11:30 and lasted for 1 hour

On the part of the Natural Park they attended:

– Mr. Ramón Alturo, director of the Natural Park

– Mr. Santi Ramos, technician of the Park

Mr. Ramón Alturo replaces Mr. Marc Marí, with whom we met last year (report of the meeting on the web).

The objective of the meeting was – on the part of the Association – to deal with the issues related to the Natural Park and affecting Els Griells, mainly the safety of the breakwater and the supply of sand.

We exposed the problem of the sand of the beach and we remarked the lack of security of properties and people by the vulnerability of the breakwater.

 • Position of the Natural Park with regard to a definitive solution for Els Griells. Some surface breakwaters would be difficult to accept. On the other hand, submerged breakwaters would be perceived more positively. But in any case, they say, they can only pronounce when they can see a concrete project that allows them to assess the affectation in the area.

 • Temporary location in the Ter Vell, of sand coming from the port to pour on the beach, in the summer. The position of the Natural Park is not negative, but conditioned to the quality of the sand. They would only accept analyzed and controlled sand.

 • Sand of the Ter Vell on the beach of Els Griells. If the second phase of the port works starts in September, we will discuss the possibility of pouring sand from Ter Vell, in Els Griells, in summer 2017, where the storms have depopsited a considerable bulk. It is an option that should be studied.

 • Dunes in the Ter Vell: In the event of temporary placement of sand from the Nautical Club as well as the use of sand provided by the storm, the Natural Park thinks about the possibility of creating more dunes in the Ter Vell.

 • Ter Vell Zone: It is a partial natural reserve, that is to say, the most protected area of the park. This will be progressively reflected in the degree of conservation of this area.

In general, the position of the Natural Park is to combine protection and conservation with the reality of the activity and uses of the spaces.

Association of Neighbors “Els Griells”

Presidency

2 thoughts on “Informe de les reunions celebrades el dia 1 de febrer 2017 per la presidència de l’Associació amb el Club Nàutic l’Estartit i amb el Parc Natural CAT| ESP | FRA| ENG

 1. Pere Antoni ha dit:

  Considero que la reunio ha estat positiva. Nomes apuntar quan al director del parc natural Sr. Alturo Que a les properes reunions s’insisteixi amb la seguretat del passeig,persones i bens-edificis de primera linia de mar- ja que entenc q aquests elements han de tenir prioritat sobre l’afectacio de la zona(paraules literals del sr. Alturo) .No opbstan es bo que de forma provisional s’acceptin espigons submergits. Pero de cap manera ha de tenir preferencia l’afectacio de la zona vist des d’un punt de vista estrictement ecologic sobre la seguretat de persones i bens dels veins.

 2. Pere Antoni ha dit:

  Voldria dir tb q fora bo q en referencia a la seguretat de bens i persones en totes les reunions es demanes per escrit oficialment a fi de q quedes constancia del q s’ha demanat i aixi quedar coverts si per desgracia passa quelcom negatiu.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s