Informe de la reunió celebrada a Madrid el dia 7 de març de 2017 amb la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar CAT | ESP | FRA | ENG

CAT

Informe de la reunió celebrada a Madrid el dia 7 de març de 2017 amb la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar.

El proppassat 7 de març i com a continuació de la reunió del dia 23 de gener amb el Sr Planella, Cap de Costes a Girona, una delegació de l’Ajuntament de Torroella-l’Estartit va anar a Madrid, a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, per reunir-se amb el Sr Angel Muñoz, sots-director General.

La delegació, encapçalada per l’Alcalde Sr. Josep Mª Rufi, la formaven a més, el Sr. Genís Dalmau, president de l’EMD; el Sr. Jordi Colomí, 1r tinent d’Alcalde; el Sr. Xavier Quintana, director científic del Life Pletera; i el Sr. Àngel Rodríguez, de l’Associació veïnal Els Griells. També va assistir a la reunió la Sra. Elisenda Pérez, senadora per ERC a Madrid.

Davant el problema de la manca de sorra i de la protecció de l’escullera, el Sr. Muñoz ens va informar que havien encarregat un estudi al CEDEX i que pràcticament el tenien enllestit. A resultes d’aquest informe farien les actuacions proposades.

L’Alcalde va insistir en la gravetat de la situació i de la prioritat absoluta d’actuació en aquest punt costaner del terme municipal.

Per part de l’Associació, se li va traslladar la preocupació dels veïns i se li va entregar l’estudi redactat per la nostra Comissió Tècnica. Va assegurar que l’estudiaria amb deteniment i valoraria les propostes formulades.

Respecte al Life Pletera, es demana que en una propera fase, el ministeri s’hi impliqui i adquireixi un terreny per a aparcament i per esponjar la costa.

La Sra. Elisenda Pérez es va comprometre a fer un seguiment de les decisions que es prenguin.

Valoració: Molt positiva. Per primera vegada un representant dels veïns dels Griells és convocat a una reunió d’aquest nivell i això és gràcies a la gestió del Sr. Josep Mª Rufí.

Molt esperançadora, veient la predisposició i el coneixement real que tenen de la problemàtica dels Griells.

Nota de premsa  

ESP

Informe de la reunión celebrada en Madrid el día 7 de marzo de 2017 con la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

El pasado 7 de marzo y como continuación de la reunión del día 23 de enero con el Sr. Planella, Jefe de Costas en Girona, una delegación del Ayuntamiento de Torroella-L’Estartit fue a Madrid, a la Dirección General de sostenibilidad de la Costa y el Mar, para reunirse con el Sr. Angel Muñoz, subdirector General.

La delegación, encabezada por el Alcalde Sr. Josep Mª Rufi, la formaban además, el Sr. Genís Dalmau, presidente de la EMD; D. Jordi Colomí, 1º teniente de Alcalde; D. Xavier Quintana, director científico del Life Pletera; y el Sr. Ángel Rodríguez, de la Asociació veïnal Els Griells. También asistió a la reunión la Sra. Elisenda Pérez, senadora por ERC en Madrid.

Ante el problema de la falta de arena y de la protección de la escollera, el Sr. Muñoz nos informó que habían encargado un estudio en el CEDEX y que prácticamente lo tenían listo. A resultas de este informe harían las actuaciones propuestas.

El Alcalde insistió en la gravedad de la situación y de la prioridad absoluta de actuación en este punto costero del término municipal.

Por parte de la Asociación, se le trasladó la preocupación de los vecinos y se le entregó el estudio redactado por nuestra Comisión Técnica. Aseguró que la estudiaría con detenimiento y valoraría las propuestas formuladas.

Respecto al Life Pletera, se pide que en una próxima fase, el ministerio se implique y adquiera un terreno para aparcamiento y para esponjar la costa.

La Sra. Elisenda Pérez se comprometió a hacer un seguimiento de las decisiones que se tomen.

Valoración: Muy positiva. Por primera vez un representante de los vecinos de Els Griells es convocado a una reunión de este nivel y esto es gracias a la gestión del Sr. José Mª Rufí.

Muy esperanzadora, viendo la predisposición y el conocimiento real que tienen de la problemática de Els Griells.

Nota de prensa

FRA

Rapport de la réunion tenue à Madrid le 7 Mars, 2017 avec la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

Le 7 Mars et après la réunion du 23 Janvier avec M. Planella, délégué de Costas de l’État à Gérone, une délégation de la Mairie de Torroella-Estartit est allé à Madrid, à la “Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar”, pour se réunir avec M. Angel Muñoz, sous directeur général.

La délégation, dirigée par le maire Josep Maria Rufi, était formé par M. Genís Dalmau, président de l’EMD; D. Jordi Colomí, 1er adjoint au maire; D. Xavier Quintana, directeur scientifique de la Life Pletera; et M. Angel Rodriguez de l’Associació Veïnal  Els Griells. En outre, il a assisté à la réunion Mme Elisenda Perez, sénateur par ERC à Madrid.

Face au problème du manque de sable et manque de protection du brise-lames, M. Muñoz nous a informés qu’ils avaient commandé une étude au CEDEX et qu’il était pratiquement prêt. À la suite de ce rapport rendrait les actions proposées.

Le maire a souligné la gravité de la situation et la priorité absolue de l’action dans ce point du littoral de la municipalité.

Par l’Association, on a expliqué  le souci des voisins et on lui a donné l’étude élaborée par notre Commission technique. Il a dit qu’il allait étudier attentivement et évaluera les propositions.

En ce qui concerne le Life Pletera, on a démandé, pour la prochaine phase, l’implication du ministère et l’acquisition de terrains pour le stationnement et pour rendre spongieuse la côte.

Le Mme Elisenda Pérez a promis de suivre les décisions prises.

Estimation de la réunion: Très positive. Pour la première fois un représentant des voisens de Els Griells est convoqué à une réunion à ce niveau et c’est dû au savoir faire  du maire M. Josep Mª Rufi.

Très bon espoir par la prédisposition et la connaissance réelle qu’ils ont des problèmes de Els Griells.

Communiqué de presse

ENG

Report of the meeting held in Madrid on March 7, 2017 with the Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

On 7 March and as a follow-up to the meeting on 23 January with Mr Planella, delegate of State Coasts  in Girona, a delegation from the City Hall of Torroella-L’Estartit went to Madrid, to the “Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar”, to meet with Mr. Angel Muñoz, Deputy General Manager.

The delegation, headed by the Mayor Mr. Josep Mª Rufi, was also formed by Mr. Genís Dalmau, president of the EMD; D. Jordi Colomí, 1st lieutenant of Mayor; D. Xavier Quintana, scientific director of Life Pletera; And Mr. Ángel Rodríguez, of the Associació Veïnal “Els Griells”. Also attending the meeting was Ms. Elisenda Pérez, Senator for ERC in Madrid.

Faced with the problem of the lack of sand and the protection of the breakwater, Mr. Muñoz informed us that they had commissioned a study in CEDEX and that they were practically ready. As a result of this report they would make the proposed actions.

The Mayor insisted on the seriousness of the situation and the absolute priority of action in this coastal area of the municipality.

On the part of the Association, we explained the concern of the neighbors  and the study drafted by our Technical Commission was given to him. He assured that he would study it carefully and appreciate the proposals made.

With respect to the Life Pletera, it is requested that in a next phase, the ministry is involved and acquire a land for parking and to sponge the coast.

Ms. Elisenda Pérez undertook to follow up on the decisions taken.

Rating: Very positive. For the first time a representative of the neighbors of Els Griells has been summoned to a meeting of this level and this is thanks to the management of the Mayor Mr. Josep Mª Rufí.

Very hopeful, seeing the predisposition and real knowledge they have of the problem of Els Griells.

Press release

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s