Resum de la reunió amb el regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Torroella i el President de l’EMD de l’Estartit, dissabte 6 de maig de 2017. CAT | ESP | FRA

CAT: Resum de la reunió de la presidència de l’Associació amb el regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Torroella i el President de l’EMD de l’Estartit, dissabte 6 de maig de 2017.

La reunió va estar sol·licitada per l’Associació. Hi varen assistir:

Per part de l’Ajuntament:

 • Sr. Jordi Colomí. 1r Tinent d’Alcalde. Regidor d’Urbanisme, UOM (Unitat Operativa Municipal “Brigada”.

Per part de l’EMD. (Entitat Municipal Descentralitzada):

 • Sr. Genís Dalmau, President.

Per part de l’Associació Veïnal “Els Griells”:

 • La presidència col·legiada formada per:

  • Àngel Rodríguez, President

  • Jordi Lloret. Vice-president 1r

  • Carles Lloret. Vice-president 2n

La reunió es va convocar per les 10h i va tenir una durada de 1,5 hores, fins les 11,30h.

El objectiu de la reunió era fer un seguiment dels temes que l’Associació tenim identificats com a punts a solucionar o a millorar.

Temes immediats

 • Una vegada més hem demanat un accés a la platja per persones amb problemes de mobilitat, persones grans, famílies amb nens petits… Des de l’associació vam proposar en anteriors reunions de fer un accés des de davant el Voramar, prop del wc. Seguirem insistint.

 • Hem exposat el caos que es crea en el punt d’accés a la platja en cotxe al final de l’Avinguda de les Flors. La duna deixa poc espai i els cotxes passen per damunt de la zona de vianants.

 • Darrera els apartaments Dàlia hi ha un solar de propietat privada molt deixat. Hem proposat de netejar-lo per a aparcament. Parlaran amb el propietari per si poden arribar a un acord com el que tenen en altres llocs del municipi

 • Una vegada més hem tornat a demanar les dutxes a la platja o damunt el passeig, on ja hi ha una connexió d’aigua. És possible que es faci, però ara mateix no hi ha res concret.

 • Hem comunicat que la barana esquerra de l’escala de davant del carrer Gerani està a punt de trencar-se. La repararan per evitar que ningú es faci mal.

 • La senyalització viària depèn de la policia local. Està pensada perquè els vehicles no agafin velocitat. Nosaltres continuem manifestant que malgrat aquest objectiu, la mobilitat pels Griells no ens sembla lògica.

 • Per evitar el desbordament dels contenidors valoraran la possibilitat de posar-ne més. De totes maneres, per solucionar el problema fa falta també corregir algunes actituts:

  • Les andròmines s’han de portar a la deixalleria o trucar al servei de recollida a domicili. No tirar-les al contenidor.

  • Les escombraries s’han de dipositar al contenidor entre les 20 i les 22h tal com indiquen els rètols enganxats als mateixos contenidors.

 • Hem comentat una vegada més l’incompliment freqüent de la normativa referida als gossos a la platja.

Temes urbanístics

 • El projecte de remodelació de les places centrals dels Griells segueix el seu curs. L’Associació l’ha presentat als pressupostos participatius que ha organitzat l’Ajuntament de Torroella.

 • Els clots a l’Avinguda de les flors seran reparats. Hem demanat que es treguin els escossells o que es plantin els arbres que falten.

 • L’ampliació del camí de la caminassa (accés per davant el càmping) segueix el seu curs per tal que la Diputació se’n faci càrrec. És un tema que serà llarg, i entretant es buscarà si pot haver-hi alguna solució provisional.

 • Referent a la reurbanització dels Griells, i donat que es un tema de burocràcia molt complicada, s’està estudiant si és més convenient tractar les dues U.A. (Unitats d’Actuació) en dues fases. Podrem accedir a l’anterior projecte per tal que estigui a disposició de la comissió tècnica de l’associació

ESP: Resumen de la reunión de la presidencia de la Asociación con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Torroella y el Presidente de la EMD de Estartit, sábado 6 de mayo de 2017.

La reunión fue solicitada por la Asociación. Asistieron:

Por parte del Ayuntamiento:

 • Sr. Jordi Colomí. 1º Teniente de Alcalde. Concejal de Urbanismo, UOM (Unidad Operativa Municipal “Brigada”.

Por parte de la EMD. (Entidad Municipal Descentralizada):

– Sr. Genís Dalmau, Presidente.

Por parte de la Asociación Vecinal “Los Griells”:

– La presidencia col • as formada por:

o Ángel Rodríguez, Presidente

o Jordi Lloret. Vicepresidente 1º

o Carlos Lloret. Vicepresidente 2º

La reunión se convocó para las 10h y tuvo una duración de 1,5 horas, hasta las 11,30h.

El objetivo de la reunión era hacer un seguimiento de los temas que la Asociación tenemos identificados como puntos a solucionar o mejorar.

TEMAS INMEDIATOS:

– Una vez más hemos pedido un acceso a la playa para personas con problemas de movilidad, personas mayores, familias con niños pequeños, … Desde la asociación propusimos en anteriores reuniones de hacer un acceso desde ante el Voramar, cerca del wc. Seguiremos insistiendo.

– Hemos expuesto el caos que se crea en el punto de acceso a la playa en coche al final de la Avenida de las Flores. La duna deja poco espacio y los coches pasan por encima de la zona peatonal.

– Detrás de los apartamentos Dalia hay un solar de propiedad privada muy abandonado. Hemos propuesto limpiarlo para aparcamiento. Hablarán con el propietario por si pueden llegar a un acuerdo como el que tienen en otros puntos del municipio

– Una vez más hemos pedido las duchas en la playa o sobre el paseo, donde ya hay una conexión de agua. Es posible que se haga, pero ahora mismo no hay nada concreto.

– Hemos comunicado que la barandilla izquierda de la escalera de enfrente de la calle Gerani está a punto de romperse. La repararán para evitar que nadie se haga daño.

– La señalización vial depende de la policía local. Está pensada para que los vehículos no cojan velocidad. Nosotros seguimos manifestando que a pesar de este objetivo, la movilidad por los Griells no parece lógica.

– Para evitar el desbordamiento de los contenedores valorarán la posibilidad de poner más. De todos modos, para solucionar el problema es necesario también corregir algunas actitudes:

 • Las trastos deben llevar al punto verde o llamar al servicio de recogida a domicilio. No tirarlos al contenedor.
 • Basura se debe depositar en el contenedor entre las 20 y las 22h tal como indican los letreros pegados en los mismos contenedores.

– Hemos comentado una vez más el incumplimiento frecuente de la normativa referida a los perros en la playa.

TEMAS URBANÍSTICOS:

– El proyecto de remodelación de las plazas centrales de Els Griells sigue su curso. La Asociación la hemos presentado en los presupuestos participativos que ha organizado el Ayuntamiento de Torroella.

– Los baches en la Avenida de las flores serán reparados. Hemos pedido que se quiten los alcorques o que se planten los árboles que faltan.

– La ampliación del camino de la caminassa (acceso por delante el camping) sigue su curso para que la Diputación se haga cargo. Es un tema que será largo, y entretanto se buscará si puede haber alguna solución provisional.

– Referente a la reurbanización de Els Griells, y dado que es un tema de burocracia muy complicada, se está estudiando si es más conveniente tratar las dos U.A. (Unidades de Actuación) en dos fases. Podremos acceder al anterior proyecto para que esté a disposición de la comisión técnica de la asociación

FRA: Résumé de la réunion de la présidence de l’Association avec le conseiller d’urbanisme du Conseil municipal de Torroella, ainsi que le Président de l’EMD d’Estartit, qui a eu lieu le samedi 6 mai 2017.

La réunion a été sollicitée par l’Association. Y ont assisté:

De la part du Conseil municipal :
– M. Jordi Colomí. 1er Adjoint au maire, conseiller d’Urbanisme, UOM (Unité Opérationnelle Municipale ” Brigade”).

De la part de l’EMD, Entité Municipale Décentralisée :
– M. Genís Dalmau, Président.

De la part de l’Association des Voisins de Els Griells :
– La présidence collégiale formée par:
Ángel Rodríguez, Président,

Jordi Lloret, 1er vice-président

Charles Lloret, 2ème vice-président

La réunion a été convoquée pour 10:00h. et a duré jusqu’à 11:30h.

Son but était de donner suite aux sujets que l’Association avait soulevés pour être résolus ou améliorés.

Problèmes Immédiats

Encore une fois, nous avons demandé l’accès possible à la plage pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les familles avec de jeunes enfants … L’association avait proposé lors des réunions précédentes de réaliser un accès devant le Voramar près des toilettes. Nous y insistons à nouveau.

– Nous avons exposé le chaos qui se crée au point d’accès à la plage, en voiture, à la fin de l’Avenida de las Flores. La dune laisse peu de place et les voitures qui y passent, le font sur la zone piétonne.

– Derrière les appartements Dalia il y a un terrain privé très négligé. Nous avons proposé de l’amménager au propre pour le stationnement. Nos interlocuteurs parleront avec le propriétaire pour savoir si l’on peut parvenir à un accord comme cela a été fait dans d’autres lieux de la municipalité.

– A nouveau, nous avons demandé des douches sur la plage ou sur la promenade, là où il y a déjà une connexion d’eau. Il est possible que cela se fasse, mais pour le moment: rien de concret.

– Nous avons signalé que la rampe gauche de l’escalier dans la rue Gerani est sur le point de se rompre. Cela sera réparé afin d’éviter que quelqu’un se blesse.

-La signalisation des voies dépend de la police locale. Elle est organisée dans le but de ne pas permettre aux véhicules de prendre la vitesse. Nous indiquons cependant que malgré cet objectif, la mobilité sur Els Griells ne semble pas toujours logique.

– Pour éviter que les containers de la voirie ne débordent comme c’est le cas en général, il faut étudier la possibilité d’en ajouter davantage. Quoi qu’il en soit, pour résoudre ce problème, il faut corriger certains comportements.

-Les objets doivent être enmenés au point vert ou appeler le service de ramassage à domicile. Ne pas les jeter dans le récipient.

– les détritus doivent être déposés dans le container entre 20 et 22 heures comme cela est déjà indiqué sur les avis collés à même les récipients.

– Nous avons signalé une fois de plus la violation fréquente des règlements concernant les chiens sur la plage.

Problèmes urbains

– Le projet de rénovation des places centrales de Els Griells suit son cours. L’ Association l’a présenté dans les budgets participatifs qui ont été organisés par la Mairie de Torroella.

– Les nids de poule sur l’Avenue des Fleurs seront réparés. Nous avons demandé que les « trous » pratiqués autour des troncs (alcorques) soient enlevés ou que les arbres disparus y soient replantés.

– L’extension du chemin de la Caminassa (accès en face du camping) suit son cours pour dans la perspective que la Diputacion le prenne ensuite en charge. Ce qui sera long. Et, dans l’intervalle, il faudra tenter de trouver une solution provisoire.

– En ce qui concerne le réurbanisation de Els Griells, comme il s’ajit d’une question bureaucratique très compliquée, on se demande, il vaut peut-être mieux se tourner vers les deux U. A. (Unités de Performances) en deux phases. Nous pouvons accéder au projet précédent afin qu’il soit à la disposition du comité technique de l’association.

2 thoughts on “Resum de la reunió amb el regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Torroella i el President de l’EMD de l’Estartit, dissabte 6 de maig de 2017. CAT | ESP | FRA

 1. Josep Tutusaus Rodríguez ha dit:

  Soy Josep Tutusaus, socio nº 326.
  Este fin de semana he estado en nuestro apartamento en El Estartit y he podido comprobar que hay zonas de playa donde el mar llega al espigón.
  Mi pregunta es si nuestra asociación ha realizado las gestiones oportunas, delante del ayuntamiento, para paliar con aportación de arena al menos en estas zonas de la playa.
  Agradeceria respuesta

  1. avelsgriells ha dit:

   Hola Josep, perdona per la demora en la resposta, et responem al teu correu electrònic. Gràcies pel teu interès i esperem trobar-nos el proper dia 5 a l’Assemblea General per parlar-ne personalment.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s