Resum de la II Assemblea General Ordinària de socis i sòcies (CAT | ESP | FRA

CAT: Resum de la II Assemblea general ordinària de socis i sòcies

El dissabte 5 d’agost vam celebrar la segona assemblea general ordinària de la nostra associació. Primer de tot, volem agrair a tots els i les assistents i a les persones que van delegar el seu vot, la seva implicació en aquest projecte.

Seguint l’ordre del dia establert, vam informar i debatre els diferents punts que tot seguit exposem:

 1. Es va aprovar, per unanimitat, l’acta de l’assemblea anterior celebrada el 12 d’agost de 2016.
 2. El balanç de les altes i baixes de socis i sòcies. El dia de l’assemblea érem 371 socis.
 3. Els comptes de l’associació es van aprovar per unanimitat.
 4. Es va fer una àmplia explicació de la posició de Costas respecte al problema de la platja i de la continuació del passeig fins a La Pletera. També de les accions realitzades per la Junta Directiva, entre les que destaca la reunió a la Subdirecció General de Costas a Madrid en una expedició acompanyant l’Alcalde i el President de la E.M.D.
 5. Es va fer una àmplia explicació de la situació urbanística de Els Griells i de les actuacions que es preveu que iniciï el municipi.
 6. Es va fer un debat sobre la platja de gossos i a resultes de les intervencions es va preguntar als associats: Creieu que des de l’associació hem de treballar per tal que la platja de gossos s’ubiqui en un indret més adequat? Resultat de la votació: 87 vots a favor i 1 en contra.
 7. L’any vinent procedeix nomenar una nova Junta. S’anima els associats i associades per tal que s’integrin i aportin la seva dedicació en l’àmbit que pertoqui.
 8. En el punt dedicat a precs i preguntes hi va haver diverses propostes i observacions.

El contingut de l’assemblea està registrat a l’Acta que s’aprovarà, si s’escau, a la propera assemblea.
Recordem que l’Assemblea General Ordinària se celebra cada any entre els dies 1 i 20 d’agost.

ESP: Resumen de la II Asamblea general ordinaria de socios i socias

El sábado 5 de agosto se celebró la segunda asamblea general ordinaria de nuestra asociación. Ante todo, queremos agradecer a todas y todos los asistentes y a las personas que delegaron su voto, su implicación en este proyecto.
Siguiendo el orden del día establecido, informamos y debatimos los diferentes puntos que a continuación exponemos:

 1. Se aprobó por unanimidad el acta de la asamblea anterior celebrada el 12 de agosto de 2016.
 2. El balance de las altas y bajas de socios y socias. A día de la asamblea éramos 371 socios.
 3. Las cuentas de la asociación se aprobaron por unanimidad.
 4. Se hizo una amplia explicación de la posición de Costas respecto al problema de la playa y de la continuación del paseo hasta La Pletera. Asimismo sobre las acciones realizadas por la Junta Directiva, entre las que destaca la reunión en la Subdirección General de Costas en Madrid, en una expedición acompañando al Alcalde y al Presidente de la E.M.D.
 5. Se hizo una amplia explicación de la situación urbanística de Els Griells y de las actuaciones que se prevee que inicie el municipio.
 6. Se hizo un debate sobre la playa de perros y a resultas de las intervenciones se preguntó a los asociados: Creéis que desde la asociación hemos de trabajar para que la playa de perros se ubique en un lugar más adecuado? Resultado de la votación: 87 votos a favor y 1 en contra.
 7. El próximo año procede nombrar una nueva Junta. Se anima a los asociados a que se integren y aporten su dedicación en el ámbito que corresponda.
 8. En el punto dedicado a ruegos y preguntas hubieron diversas propuestas y observaciones.

El contenido de la asamblea está registrado en el Acta que se aprobará, en su caso, en la próxima asamblea.
Recordamos que la Asamblea General Ordinaria se celebra cada año entre los días 1 y 20 de agosto.

FRA: Resume de la II Assemblée generale Ordinaire de l’Associations Els Griells

Ce samedi 5 août 2017 a eu lieu la seconde Assemblée Générale Ordinaire de notre Association.
Avant tout, nous voulons remercier tous les assistants et les personnes qui ont délégué leurs votes afin de coopérer dans ce projet.
Selon l’ordre du jour établi, nous avons informé et débattu sur les divers points que nous exposons ici :

 1. Le procès-verbal de l’Assemblée Générale antérieure, qui a eu lieu le 12 août 2016 a été lue et approuvée à l’unanimité.
 2. La balance concernant les inscriptions ou les désistements. Le jour de l’Assemblée, nous étions 371 adhérents.
 3. Les comptes de l’Association ont été approuvés par unanimité.
 4. Nous avons pu donner une large explication de la position de « Costas » en ce qui concerne le problème de la plage ainsi que l’annonce de la prolongation de la promenade jusqu’à la Pletera. De même pour les actions réalisées par notre Comité Directeur, parmi lesquelles nous citerons la réunion avec la Sous-direction Générale de Costas de Madrid, durant un déplacement vers cette ville afin d’accompagner le Maire et le Président de l’E. M. D.
 5. Une grande explication a eu lieu sur la situation urbanistique de Els Griells et sur les gestions qui seront prévues par la municipalité.
 6. Un débat a eu lieu sur la plage pour les chiens et il résulte des interventions qui ont été faites, un vote sur la question suivante : Pensez-vous que nous devons intervenir afin que la plage des chiens se déplace vers un lieu plus adéquat ?
  Résultat du vote : 87 votes favorables et 1 vote contre.
 7. L’an prochain, il convient de nommer une nouvelle Administration Générale. Nous encourageons les adhérents à s’intégrer et à apporter leur contribution dans le domaine qui leur convient.
 8. Au point dédié aux demandes et aux questions, il y a eu différentes propositions et observations.

Le contenu de l’Assemblée est enregistré au procès-verbal qui sera approuvé, le cas échéant, lors de la prochaine Assemblée.

Rappelons que l’Assemblée Générale Ordinaire se tient chaque année entre le 1er et le 20 août.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s