Reunió amb la Regidora de Platges el 30 de desembre de 2017 CAT, ESP, FRA, ENG

 

CAT: Informe de la reunió de la presidència de l’Associació amb la Regidora de Gestió Costanera i Platges de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.

Aquesta reunió amb la Sra. Silvia Comas va ser sol·licitada per l’Associació a primers de desembre. Hi van assistir:

Per part de l’Ajuntament:

 • Sra. Silvia Comas, 4a Tinenta d’alcalde i Regidora de Gestió Costanera i Platges.

Per part de l’Associació Veïnal “Els Griells”:

 • Els membres de la presidència col·legiada:

  • Àngel Rodríguez, president

  • Jordi Lloret, vice-president 1r

La reunió es va convocar a les 10h i va tenir una durada d’1,5 hores, fins les 11,30h.

La reunió es va enfocar en 3 punts:

 • Sorra procedent de la segona fase de les obres al Club Nàutic.

 • La platja de gossos.

 • Millora dels serveis i accessos a la platja.

Sorra procedent de la segona fase de les obres del Club Nàutic.

Del contingut de la reunió no podem assegurar que hi hagi intenció d’abocar aquesta sorra a Els Griells. Recordem que per fer-ho caldria l’autorització de Costes de la Generalitat i del parc natural.

Platja de gossos

El punt 6è de l’ordre del dia de la passada Assemblea General del 5 d’agost, formulava la següent pregunta als socis:

 • Creieu que des de l’Associació hem de treballar per tal que la platja de gossos s’ubiqui en un indret més adequat?

Resultat de la votació: 87 vots a favor i 1 en contra, per tant, la Junta rebia l’encàrrec de treballar per un canvi d’ubicació de l’esmentada platja.

Vam fer un estudi detallat de la situació, mancances i comparatives amb altres platges de gossos i l’entregàrem a la Sra. Sílvia Comas. Aquest dossier us el podeu descarregar en aquest enllaç:

Dossier sobre la Platja de Gossos de l’Estartit

Vam explicar les diferents deficiències i incompliments que segons el nostre parer es donen a l’actual platja de gossos. També que fins i tot millorant-la es donen unes particularitats que impossibiliten l’actual ubicació:

 • L’espai es necessita per a les persones donada la pèrdua de platja davant els Griells.

 • Està en un lloc de pas per a qui camina per la platja.

Cal reconèixer però, que a l’Estartit no és fàcil trobar un indret adequat:

 • Des d’on està actualment fins a la gola del Ter no és viable perquè és reserva natural.

 • Al Ter Vell no és possible perquè és reserva natural i també seria un lloc de pas.

Vam proposar que un lloc que reuneix les condicions adequades per instal·lar una platja de gossos amb tots el serveis és a l’extrem nord de la platja gran de l’Estartit, enganxada a l’espigó de garbí i on desemboca el torrent.

Millora de serveis i accessos.

 • Es tornarà a instal·lar el rentapeus a l’escala de davant el carrer Gerani i possiblement se substituirà aquesta escala per una de nova de més amplada, semblant a les altres existents.

 • Vam agrair l’increment de bancs que van ser molt utilitzats durant l’estiu.

 • Estudiaran la possibilitat de fer un nou accés a la platja davant el Voramar, on de manera espontània ja es va crear un camí l’estiu passat. Hem demanat que aquest accés estigui adaptat per a persones amb problemes de mobilitat. Hi haurà un problema afegit si aquest lloc és considerat zona de dunes perquè caldrà l’autorització del parc natural.

 • La formació d’una rampa per accedir a la platja a l’extrem sud del passeig és un tema complicat perquè afecta a terrenys de propietat privada.

Junta de l’Associació Veïnal “Els Griells”

ESP: Informe de la reunión de la presidencia de la Asociación con la Concejala de Gestión Costera y Playas del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí.

Esta reunión con la Sra. Silvia Comas fue solicitada por la Asociación a primeros de diciembre. Asistieron:

Por parte del Ayuntamiento:

 • Sra. Silvia Comas, 4ª Teniente de alcalde y Concejala de Gestión Costera y Playas.

Por parte de la Asociació Veïnal “Els Griells”:

 • Los miembros de la presidencia colegiada:

  • Ángel Rodríguez, presidente

  • Jordi Lloret, vicepresidente 1º

La reunión se convocó a las 10h y tuvo una duración de 1,5 horas, hasta las 11,30h.

La reunión se enfocó en 3 puntos:

– Arena procedente de la segunda fase de las obras del Club Náutico.

– La playa para perros.

– Mejora de los servicios y accesos a la playa.

Arena procedente de la segunda fase de las obras del Club Náutico.

Del contenido de la reunión no podemos asegurar que haya intención de verter esta arena en Los Griells. Recordemos que para ello sería necesario la autorización de Costas de la Generalitat y del parque natural.

Playa para perros

El punto 6º del orden del día de la pasada Asamblea General del 5 de agosto, formulaba la siguiente pregunta a los socios:

– ¿ Cree que desde la asociación tenemos que trabajar para que la playa de perros se ubique en un lugar más adecuado ?

Resultado de la votación: 87 votos a favor y 1 en contra, por lo tanto, la Junta recibía el encargo de trabajar por un cambio de ubicación de dicha playa.

Hicimos un estudio detallado de la situación, carencias y comparativas con otras playas para perros y la entregamos a la Sra. Silvia Comas. Este dossier se puede descargar en este enlace:

Dossier sobre la Platja de Gossos de l’Estartit

Explicamos las diferentes deficiencias e incumplimientos que a nuestro juicio se dan a la actual playa para perros. También que incluso mejorándola se dan unas particularidades que imposibilitan la actual ubicación:

– El espacio se necesita para las personas dada la pérdida de playa ante los Griells.

– Está en un lugar de paso para quien camina por la playa.

Hay que reconocer sin embargo, que en el Estartit no es fácil encontrar un lugar adecuado:

 – Desde donde está actualmente hasta la desembocadura del Ter no es viable porque es reserva natural.

– En el Ter Vell no es posible porque es reserva natural y también sería un lugar de paso.

Propusimos que un sitio que reúne las condiciones adecuadas para instalar una playa para perros con todos los servicios es el extremo norte de la platja gran de L’Estartit, pegada en el espigón de garbí y donde desemboca el torrente.

Mejora de servicios y accesos.

– Se volverá a instalar el lavapiés en la escalera frente a la calle Gerani y posiblemente se sustituirá esta escalera por una nueva de más anchura, como las otras existentes.

– Agradecimos el incremento de bancos que fueron muy utilizados durante el verano.

– Estudiarán la posibilidad de hacer un nuevo acceso a la playa ante el Voramar, donde de manera espontánea ya se creó un camino el pasado verano. Hemos pedido que este acceso esté adaptado para personas con problemas de movilidad. Habrá un problema añadido si este lugar es considerado zona de dunas porque será necesaria la autorización del parque natural.

– La creación de una rampa para acceder a la playa en el extremo sur del paseo es un tema complicado porque afecta a terrenos de propiedad privada.

Junta de la Asociació Veïnal “Els Griells”

FRA: Rapport de réunion de la Présidence de l’Association avec la Conseillère pour la Gestion des Côtes et des Plages pour la Ville de Torroella de Montgrí.

Cette rencontre avec Mme Silvia Comas a été sollicitée par l’Association, au début du mois de décembre. Y ont assisté:

De la part du conseil municipal:

 • Mme Silvia Comas, 4ème adjointe au maire et conseillère pour la gestion des côtes et des plages.

De la part de l’Associació Veïnal “Els Griells”:

 • Les membres de la présidence collégiale:

  • Ángel Rodríguez, président

  • Jordi Lloret, 1er vice-président

La réunion a commencé à 10h et a duré une heure et demie, soit jusqu’à 11h 30.

Elle s’est concentrée sur 3 points:

– Le sable de la deuxième phase des travaux du Club Nautique.

– La plage pour les chiens.

– L’amélioration des services et les accès à la plage.

Sable issu de la deuxième phase des travaux du Club Nautique.

Les informations émises lors de cette réunion ne nous permettent pas de vous assurer qu’il y ait une ferme intention de verser ce sable sur la plage de Els Griells. En effet, cela exige préalablement l’autorisation de Costas de la Generalitat et du Parc Naturel.

Plage pour chiens

Le point 6 de l’ordre du jour de la dernière Assemblée Générale du 5 août 2017 a consisté à poser aux membres la question suivante:

– Pensez-vous que l’Association doit travailler pour que la plage pour les chiens soit située dans un lieu plus approprié?

Résultat du vote: 87 voix pour, et 1 voix contre. Par conséquent, le Conseil a été chargé de demander une modification de lieu, pour cette plage.

Nous avons fait une étude détaillée de la situation, des insuffisances et des comparaisons avec d’autres plages pour chiens, que nous avons livrée à Mme Silvia Comas. Ce dossier peut être téléchargé sur ce lien:

Dossier sobre la Platja de Gossos de l’Estartit

Nous expliquons les différentes insuffisances et indisciplines qui, à notre avis, existent dans l’actuelle plage pour les chiens. Aussi, même en l’améliorant, certaines particularités rendent cet emplacement impossible:

– Cet espace est nécessaire aux personnes qui perdu leur plage au Griells.

– C’est un lieu fréquent de passage pour ceux qui marchent sur la plage.

Il faut reconnaître, cependant, que dans l’Estartit, il n’est pas facile de trouver un endroit approprié:

 – D’une part l’embouchure du Ter ce n’est pas viable car c’est une réserve naturelle.

– A Ter Vell, impossible de même car c’est une réserve naturelle et ce serait aussi un lieu de passage.

Nous avons proposé que le site qui rencontre les bonnes conditions pour installer une plage pour chiens avec tous les services, serait l’extrémité nord de la grande plage de L’Estartit, collée sur la jetée de Garbí, là où le torrent se termine.

Amélioration des services et des accès.

– Le bain de pieds sera réinstallé dans l’escalier qui fait face à la rue Gerani et cet escalier sera éventuellement remplacé par un autre plus large, comme le sont ceux qui existent déjà.

– Nous avons apprécié l’augmentation des bancs qui ont été très utilisés durant l’été.

– Il serait bon d’étudier la possibilité de faire un nouvel accès à la plage en face du Voramar, où, spontanément, un sentier a été créé l’été dernier. Nous avons demandé que cet accès soit adapté aux personnes à mobilité réduite. Il y aura un problème supplémentaire si cet endroit est considéré comme une zone de dunes, parce que l’autorisation du parc naturel serait alors nécessaire.

– La création d’une rampe d’accès à la plage à l’extrémité sud de la promenade est compliquée car elle touche des terrains privés.

Conseil de l’Associació Veïnal “Els Griells”

ENG: Report of the meeting of the presidency of the Association with the Councilor for Coastal Management and Beaches of the City of Torroella de Montgrí.

This meeting with Mrs. Silvia Comas was requested by the Association at the beginning of December. They attended:

On the part of the City Council:

 • Mrs. Silvia Comas, 4th Deputy Mayor and Councilor for Coastal Management and Beaches.

On the part of the Associació Veïnal “Els Griells”:

 • The members of the collegiate presidency:

  • Ángel Rodríguez, president

  • Jordi Lloret, 1st vice president

The meeting was called at 10am and lasted 1.5 hours, until 11:30.

The meeting focused on 3 points:

– Arena from the second phase of the Nautical Club works.

– The beach for dogs.

– Improvement of services and access to the beach.

Sand from the second phase of the Nautical Club works.

From the content of the meeting we can not assure you that there is an intention to pour this sand into Els Griells. Remember that this would require the authorization of Costas de la Generalitat and the Parc Natural.

Beach for dogs

Point 6 of the agenda of the last General Assembly of August 5, asked the following question to the members:

– Do you think that from the association we have to work so that the dog beach is located in a more appropriate place?

Result of the vote: 87 votes in favor and 1 against, therefore, the Board was commissioned to work for a change of location of said beach.

We made a detailed study of the situation, deficiencies and comparisons with other beaches for dogs and we delivered it to Mrs. Silvia Comas. This dossier can be downloaded at this link:

Dossier sobre la Platja de Gossos de l’Estartit

We explain the different deficiencies and breaches that in our opinion are given to the current beach for dogs. Also that even improving it there are some particularities that make the current location impossible:

– Space is needed for people given the loss of beach to the Els Griells.

– It is in a place of passage for those who walk on the beach.

It must be recognized, however, that in the Estartit it is not easy to find a suitable place:

– From where it is currently to the mouth of the Ter it is not viable because it is a nature reserve.

– In the Ter Vell it is not possible because it is a nature reserve and it would also be a place of passage.

We proposed that a site that meets the right conditions to install a beach for dogs with all services is the northern end of the platja gran of L’Estartit, stuck on the jetty of garbí and where the torrent ends.

Improvement of services and access.

– The footbath will be re-installed on the staircase facing Gerani Street and this stairway will possibly be replaced by a new one of wider width, like the other existing ones.

– We appreciated the increase of benchs that were very used during the summer.

– They will study the possibility of making a new access to the beach in front of the Voramar, where spontaneously a path was created last summer. We have requested that this access be adapted for people with mobility problems. There will be an added problem if this place is considered a dune zone because the authorization of the Parc Natural will be necessary.

– The creation of a ramp to access the beach at the southern end of the promenade is a complicated issue because it affects privately owned land.

Board of the Associació Veïnal “Els Griells”

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s