Informe de la reunió celebrada el dia 18 de gener de 2018 per la presidència de l’Associació amb el Director del Club Nàutic l’Estartit Sr. Eugeni Figa. CAT | ESP | FRA | ENG

CAT: Informe de la reunió celebrada el dia 18 de gener de 2018 per la presidència de l’Associació amb el Director del Club Nàutic l’Estartit Sr. Eugeni Figa.

Per part del Club Nàutic ens va atendre el Sr. Eugeni Figa, director.

Hi varen assistir per part de l’Associació:

  • Àngel Rodríguez, president

  • Jordi Lloret, vice-president 1er

L’objectiu d’aquesta trobada, – per part de l’Associació -, va ser principalment informar-nos de si hi hauria aportació de sorra als Griells procedent de la segona fase de les obres del port, i en cas afirmatiu vetllar per la qualitat de la mateixa.

Les obres del port consten de 3 fases. L’any 2016 es va aportar sorra procedent de la primera fase, uns 36.000 m3.  De la segona fase són aproximadament  uns 12.000 m3. És aproximadament la mateixa que es va aportar el 2016 en la segona aportació, després que el temporal s’endugués tota la que es va aportar els primers dies. A la tercera fase de les obres, la quantitat de sorra prevista, si n’hi ha, serà molt menor.

La major part d’aquesta sorra no és apta per a la platja perquè ha estat extreta per mitjans mecànics i tot i que les anàlisis són correctes, conté pedra, argiles i llims. Aquesta sorra està dipositada a l’aparcament de la platja gran de l’Estartit i anirà a altres destins. De fet, una flota de camions ja l’està retirant.

Hi ha un part de la sorra, uns 4.000 m3 extreta per succió que sí que és apta per a la platja. Aquesta sorra  el Club Nàutic l’aportarà al Ter Vell, però no a la platja, sinó enretirada. Dependrà del Parc Natural  i de l’Ajuntament el seu destí final, que podrà ser la platja o les dunes existents.

sorra clubl nautic (2)sorra clubl nautic (3)sorra clubl nautic (4)sorra clubl nautic (5)

Associació Veïnal “Els Griells”

Presidència col·legiada

ESP: Informe de la reunión celebrada el día 18 de enero de 2018 por la presidencia de la Asociación con el Director del Club Náutico de L’Estartit Sr. Eugeni Figa.

Por parte del Club Náutico nos atendió el Sr. Eugeni Figa, director.

Asistieron por parte de la Asociación:

Ángel Rodríguez, presidente

Jordi Lloret, vicepresidente 1º

El objetivo de este encuentro, – por parte de la Asociación -, fue principalmente informarnos de si habría aportación de arena a Els Griells procedente de la segunda fase de las obras del puerto, y en caso afirmativo velar por la calidad de la misma.

Las obras del puerto constan de 3 fases. En el año 2016 se aportó arena procedente de la primera fase, unos 36.000 m3. De la segunda fase son aproximadamente unos 12.000 m3. Es aproximadamente la misma que se aportó en 2016 en la segunda aportación, después de que el temporal se llevara toda la que se aportó los primeros días. En la tercera fase de las obras, la cantidad de arena prevista, si lo hay, será mucho menor.

La mayor parte de esta arena no es apta para la playa porque ha sido extraída por medios mecánicos y aunque los análisis son correctos, contiene piedra, arcillas y limos. Esta arena está depositada en el aparcamiento de la playa grande de L’Estartit e irá a otros destinos. De hecho, una flota de camiones ya la está retirando.

Hay un parte de la arena, unos 4.000 m3 extraída por succión que sí es apta para la playa. Esta arena el Club Náutico la depositarà en el Ter Vell, pero no en la playa, sino retirada. Dependerá del Parque Natural y del Ayuntamiento su destino final, que podrá ser la playa o las dunas existentes.

sorra clubl nautic (5)sorra clubl nautic (4)sorra clubl nautic (3)sorra clubl nautic (2)

Associació Veïnal “Els Griells”

Presidencia colegiada

FRA: Rapport de la réunion tenue le 18 Janvier 2018 par la présidence de l’Association avec le directeur du Club Nautique L’Estartit, M. Eugeni Figa.

Au nom du Club Nautique, M. Eugeni Figa, directeur, nous a assisté.

Assisté par l’association:

Ángel Rodríguez, président

Jordi Lloret, 1er vice-président

L’objectif de cette réunion, – par l’Association -, était principalement de nous informer s’il y aurait une contribution de sable à Els Griells de la deuxième phase des travaux portuaires, et si oui, pour assurer la qualité de la même.

Les travaux du port se composent de 3 phases. En 2016, le sable a été fourni dès la première phase, soit environ 36 000 m3. De la deuxième phase, ils sont d’environ 12 000 m3. Il est à peu près le même que celui contribué en 2016 dans la deuxième contribution, après que la tempête a emporté tout ce qui a été contribué pendant les premiers jours. Dans la troisième phase des travaux, la quantité de sable à fournir, le cas échéant, sera beaucoup plus petite.

La majeure partie de ce sable ne convient pas à la plage car elle a été extraite par des moyens mécaniques et bien que les analyses soient correctes, elle contient de la pierre, des argiles et des limons. Ce sable est déposé dans le parking de la grande plage de L’Estartit et ira vers d’autres destinations. En fait, une flotte de camions le retire déjà.

Il y a une partie du sable, environ 4.000 m3 extrait par aspiration qui convient à la plage. Ce sable le Club Nautique le déposera dans le Ter Vell, mais pas sur la plage, mais retiré. Cela dépendra du Parc Naturel et du Conseil Municipal de sa destination finale, qui peut être la plage ou les dunes existantes.

sorra clubl nautic (5)sorra clubl nautic (4)sorra clubl nautic (3)sorra clubl nautic (2)

Associació Veïnal “Els Griells”

Présidence collégiale

ENG: Report of the meeting held on January 18, 2018 by the presidency of the Association with the Director of the Nautical Club of L’Estartit Mr. Eugeni Figa.

On behalf of the Yacht Club, Mr. Eugeni Figa, director, attended us.

Attended by the Association:

Ángel Rodríguez, president

Jordi Lloret, 1st vice president

The objective of this meeting, – on the part of the Association -, was mainly to inform us if there would be a contribution of sand to Els Griells from the second phase of the works of the port, and if so to ensure the quality of it.

The works of the port consist of 3 phases. In 2016, sand was supplied from the first phase, some 36,000 m3. Of the second phase they are approximately 12,000 m3. It is approximately the same as that contributed in 2016 in the second contribution, after the storm took away all that was contributed during the first days. In the third phase of the works, the amount of sand provided, if any, will be much smaller.

Most of this sand is not suitable for the beach because it has been extracted by mechanical means and although the analyzes are correct, it contains stone, clays and silts. This sand is deposited in the parking lot of the large beach of L’Estartit and will go to other destinations. In fact, a fleet of trucks is already withdrawing it.

There is a part of the sand, about 4,000 m3 extracted by suction that is suitable for the beach. This sand the Nautical Club will deposit it in the Ter Vell, but not on the beach, but withdrawn. It will depend on the Natural Park and the City Council its final destination, which may be the beach or the existing dunes.

sorra clubl nautic (5)sorra clubl nautic (4)sorra clubl nautic (3)sorra clubl nautic (2)

Associació Veïnal “Els Griells”

Collegiate Presidency

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s