Informe de la reunió amb el Director del Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter CAT | ESP | FRA |ENG

CAT: Informe de la reunió celebrada el dia 25 de gener de 2018 per la presidència de l’Associació amb el Director del Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter.

Per part del Parc Natural ens va atendre el Sr. Ramón Alturo, director.

Hi varen assistir per part de l’Associació:

Àngel Rodríguez, president

Jordi Lloret, vice-president 1er

En aquesta reunió vàrem tractar el següents temes:

Aportació de sorra a la platja

Vàrem tractar de la possible aportació de aprox. 4.000 m3 de sorra a la platja de Els Griells procedent de la segona fase de les obres del port (veure el informe de la reunió del 18 de gener amb el Club Nàutic).

Per al Parc Natural és una opció vàlida però amb un condicionant molt important: la qualitat de la sorra, que implica l’absència de materials impropis tals com pedres, argiles i llims.

La sorra es dipositaria al Ter Vell per tal que la corrent dominant de nord a sud l’anés depositant de manera natural a Els Griells.

Entretant, la sorra que no és apta ja s’ha anat retirant de la platja gran de l’Estartit.

IMG-20180125-WA0005

Platja de gossos

Hem fet entrega d’un exemplar del dossier « Platja de gossos. Proposta de canvi de ubicació a un indret més adequat ». Podeu descarregar-vos aquest dossier en el següent enllaç :

Dossier de la Platja de gossos

Dunes

Expliquen que les dunes suposen una protecció natural per a la platja. El Parc Natural en gestiona la seva delimitació i protecció. La duna que està prop del Voramar amb el temps anirà creixent i s’anirà apropant al passeig.

Li hem expressat al Sr.Alturo que considerem que estar envoltats per el Parc Natural és molt positiu per a Els Griells. Juntament amb la proximitat del Life Pletera fa que Els Griells sigui encara més un indret privilegiat.

Associació Veïnal “Els Griells”

Presidència col·legiada

ESP: Informe de la reunión celebrada el día 25 de enero de 2018 por la presidencia de la Asociación con el director del Parque Natural del Montgrí, Medes y Baix Ter.

Por parte del Parque Natural nos atendió el Sr. Ramón Alturo, director.

Asistieron por parte de la Asociación:

Ángel Rodríguez, presidente

Jordi Lloret, vicepresidente 1º

En esta reunión tratamos los siguientes temas:

Aportación de arena en la playa

Tratamos de la posible aportación de aprox. 4.000 m3 de arena en la playa de Els Griells procedente de la segunda fase de las obras del puerto (ver el informe de la reunión del 18 de enero con el Club Náutico).

Para el Parque Natural es una opción válida pero con un condicionante muy importante: la calidad de la arena, que implica la ausencia de materiales impropios tales como piedras, arcillas y limos.

La arena se depositaría en el Ter Vell para que la corriente dominante de norte a sur la fuera depositando de manera natural en Els Griells.

Entretanto, la arena que no es apta ya se ha ido retirando de la playa grande de L’Estartit.

IMG-20180125-WA0005

Playa para perros

Hemos hecho entrega de un ejemplar del dossier «Playa para perros. Propuesta de cambio de ubicación a un lugar más adecuado ». Puede descargarse este dossier en el siguiente enlace:

Dossier de la Platja de gossos

Dunas.

Explican que las dunas suponen una protección natural para la playa. El Parque Natural gestiona su delimitación y protección. La duna que está cerca del Voramar con el tiempo irá creciendo y se irá acercando al paseo.

Le hemos expresado al Sr.Alturo que consideramos que estar rodeados por el Parque Natural es muy positivo para Els Griells. Junto con la proximidad del Life Pletera hace que Els Griells sea aún más un lugar privilegiado.

 Associació Veïnal “Els Griells”

Presidencia colegiada

FRA: Rapport de la réunion tenue le 25 Janvier 2018 par la présidence de l’Association avec le Directeur du Parc Naturel de Montgrí, Medes et du Baix Ter.

Le Parc Naturel a été suivi par M. Ramón Alturo, directeur.

Assisté par l’association:

Ángel Rodríguez, président

Jordi Lloret, 1er vice-président

Lors de cette réunion, nous traitons des sujets suivants:

Apport de sable sur la plage

Nous avons parlé au sujet du possible apport d’environ 4000 m3 de sable sur la plage de Els Griells de la deuxième phase des travaux du port (voir le rapport de la réunion du 18 Janvier avec le Club Nautique).

A leur avis cette possibilité est valide mais avec une condition déterminant très important: la qualité du sable, ce qui implique l’absence de matériaux inappropriés, tels que des roches, des argiles et de limons.

Le sable serait déposé dans le Ter Vell de sorte que le courant dominant du nord au sud le déposerait de manière naturelle à la plage de Els Griells.

Pendant ces derniers jours, le sable qui ne convient pas a déjà été retiré de la grande plage de L’Estartit.

IMG-20180125-WA0005

Plage pour chiens

Nous avons remis une copie du dossier «Plage pour chiens. Proposition de changement de lieu à un endroit plus approprié ». Vous pouvez télécharger ce dossier sur le lien suivant:

Dossier de la Platja de gossos

Dunes

Ils expliquent que les dunes supposent une protection naturelle pour la plage. Le Parc Naturel gère sa délimitation et sa protection. La dune qui est proche du Voramar grandira avec le temps et s’approchera de la promenade.

Nous avons exprimé au Mr.Alturo que nous considérons être entouré par le Parc Naturel est très positif pour Els Griells. Ceci et la proximité de Life Pletera, rend Els Griells un endroit encore plus privilégié.

 Associació Veïnal “Els Griells”

Présidence collégiale

ENG: Report of the meeting held on January 25, 2018 by the Presidency of the Association with the Director of the Natural Park of Montgrí, Medes and Baix Ter.

The Natural Park was attended by Mr. Ramón Alturo, director.

Attended by the Association:

Ángel Rodríguez, president

Jordi Lloret, 1st vice president

In this meeting we were talking about the following topics:

Sand spill on the beach

We talked about the possible spilling of approx. 4,000 m3 of sand on the beach of Els Griells from the second phase of the works of the port (see the report of the meeting of January 18 with the Yacht Club).

For the Natural Park is a valid option but with a very important conditioner: the quality of the sand, which implies the absence of improper materials such as stones, clays and silt.

The sand would be deposited in the Ter Vell so that the dominant current from north to south would be deposited naturally in Els Griells.

Meanwhile, the sand that is not suitable has already been removed from the large beach of L’Estartit.

IMG-20180125-WA0005

Beach for dogs

We gave a copy of the dossier «Beach for dogs. Proposed change of location to a more suitable place ». You can download this dossier at the following link:

Dossier de la Platja de gossos

Dunes.

They explain that the dunes suppose a natural protection for the beach. The Natural Park manages its delimitation and protection. The dune that is close to the Voramar will grow with time and will approach the promenade.

We have expressed to Mr.Alturo that we consider that being surrounded by the Natural Park is very positive for Els Griells. Together with the proximity of the Life Pletera they make Els Griells even more a privileged place.

Associació Veïnal “Els Griells”

Collegial Presidency

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s