CAT: INFORME DE LA REUNIÓ DE PRESIDENTS DE COMUNITATS DE LA UA8E

Aquest dissabte 10 de març a les 11h. a la sala d’actes de l’EMD de L’Estartit, s’ha celebrat la reunió convocada per el president de la E.M.D. Sr. Genís Dalmau amb els presidents de les comunitats afectades per la Unitat d’Actuació Urbanística UA8E

Hi han assistit:

  • Genís Dalmau, President de la E.M.D.
  • Josep Mª Blàzquez, arquitecte municipal.
  • Representants de l’empresa d’enginyeria ABM, redactora del projecte d’urbanització existent.
  • Els presidents de comunitats que estan dins l’àmbit de la UA8E.
  • Administradors de les referides comunitats.
  • La presidència col·legiada de l’Associació Veïnal “Els Griells”.

La finalitat de la reunió ha estat informar els presidents de les Comunitats que l’Administració local té la intenció d’executar l’esmentada unitat d’actuació urbanística.

Ha estat una reunió preliminar per informar del seu procés:

  • Primera fase, prevista pel 2018, redacció i aprovació dels projectes d’urbanització i  de reparcel.lació. Cost estimat: 20.000€ + IVA
  • Segona fase, prevista pel 2019-2020, execució de les obres. No hi ha cost econòmic estimat perquè depèn del que s’hagi aprovat a la primera fase.

Segons han informat hi ha 335 propietats registrades.

Quan els projectes estiguin força avançats, es convocarà una nova reunió.

Donat que la nostra Associació Veïnal no és una associació de propietaris ni tampoc no tenim la seva representació, hem demanat als presidents de les comunitats si volien la nostra col·laboració, cosa que han agraït i aprovat de forma unànime.

ESP: INFORME DE LA REUNIÓN DE PRESIDENTES DE COMUNIDADES DE LA UA8E

 Este sábado 10 de marzo a las 11h. en la sala de actos de la EMD de L’Estartit, se ha celebrado la reunión convocada por el presidente de la E.M.D. Sr. Genís Dalmau con los presidentes de las comunidades afectadas por la Unidad de Actuación Urbanística UA8E.

Han asistido:

– Sr. Genís Dalmau, Presidente de la E.M.D.

– Sr. José Mª Blázquez, arquitecto municipal.

– Representantes de la empresa de ingeniería ABM, redactora del proyecto de urbanización existente.

– Los presidentes de comunidades que están dentro del ámbito de la UA8E.

– Administradores de las referidas comunidades.

– La presidencia colegiada de la Associació Veïnal “Els Griells”.

La finalidad de la reunión ha sido informar a los presidentes de las Comunidades que la Administración local tiene la intención de ejecutar la mencionada unidad de actuación urbanística.

Ha sido una reunión preliminar para informar de su proceso:

– Primera fase, prevista para 2018, redacción y aprobación de los proyectos de urbanización y de reparcelación. Coste estimado: 20.000 € + IVA

– Segunda fase, prevista para 2019-2020, ejecución de las obras. No hay costo económico estimado porque depende de lo que se haya aprobado en la primera fase.

Según han informado hay 335 propiedades registradas.

Cuando los proyectos estén bastante avanzados, se convocará una nueva reunión.

Dado que nuestra Asociación Vecinal no es una asociación de propietarios ni tampoco tenemos su representación, hemos pedido a los presidentes de las comunidades si querían nuestra colaboración, lo que han agradecido y aprobado de manera unánime.

FRA: RAPPORT DE LA RÉUNION DES PRÉSIDENTS DES COMMUNAUTÉS DANS LA UA8E

 Ce samedi 10 mars à 11h, dans la salle d’assemblée de l’EMD de L’Estartit, a eu lieu la réunion convoquée par le président de l’E.M.D. M. Genís Dalmau avec les présidents des communautés affectées par l’unité d’action urbaine UA8E.

Ont assisté:

– M. Genís Dalmau, président de la E.M.D.

– M. José Mª Blázquez, architecte municipal.

– Représentants de la société d’ingénierie ABM, éditeur du projet d’urbanisation existant.

– Les présidents des communautés qui sont dans le cadre de l’UA8E.

– Administrateurs des communautés susmentionnées.

– La présidence collégiale de l’Associació veïnal “Els Griells”.

Le but de la réunion était d’informer les présidents des Communautés que l’administration locale a l’intention d’exécuter l’unité d’action urbaine susmentionnée.

C’était une réunion préliminaire pour informer sur le processus:

– Première phase, prévue en 2018, rédaction et approbation des projets d’urbanisation et de subdivision urbaine. Coût estimé: 20 000 € + TVA

– Deuxième phase, prévue pour 2019-2020, exécution des travaux. Il n’y a pas de coût économique estimé car cela dépend de ce qui sera approuvé dans la première phase.

Tel que rapporté il y a 335 propriétés enregistrées.

Lorsque les projets seront bien avancés, une nouvelle réunion sera convoquée.

Puisque notre Association n’est pas une association de propriétaires et que nous n’avons pas leur représentation, nous avons demandé aux présidents des communautés s’ils voulaient notre collaboration, qu’ils ont remerciée et approuvée à l’unanimité.

ENG: REPORT OF THE MEETING OF PRESIDENTS OF COMMUNITIES OF THE UA8E

 This Saturday, March 10 at 11am. in the assembly hall of the EMD of L’Estartit, has been held the meeting convened by the president of the E.M.D. Mr. Genís Dalmau with the presidents of the communities affected by the UA8E Urban Action Unit.

Have attended:

– Mr. Genís Dalmau, President of the E.M.D.

– Mr. José Mª Blázquez, municipal architect.

– Representatives of the engineering company ABM, editor of the existing urbanization project.

– The presidents of communities that are within the scope of the UA8E.

– Administrators of the aforementioned communities.

– The presidency of the Associació Veïnal “Els Griells”.

The purpose of the meeting was to inform the presidents of the Communities that the local Administration intends to execute the aforementioned urban action unit.

It was a preliminary meeting to inform about the process:

– First phase, scheduled for 2018, drafting and approval of the urbanization and reparcelling projects. Estimated cost: € 20,000 + VAT

– Second phase, scheduled for 2019-2020, execution of works. There is no estimated economic cost because it depends on what will be approved in the first phase.

As reported there are 335 registered properties.

When the projects are well advanced, a new meeting will be convened.

Since our Association is not an association of owners nor do we have their representation, we have asked the presidents of the communities if they would like our collaboration, which they have thanked and approved unanimously.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s