Reunió amb l’Alcalde de Torroella de Montgrí, divendres 13 de març de 2018

CAT: Informe de la reunió de la presidència de l’Associació amb el Sr. Alcalde de Torroella de Montgrí, Sr. Josep Mª Rufí, el divendres 13 de març de 2018.

La reunió va estar sol·licitada per l’Associació. Des de l’Alcaldia ens han convocat just després d’haver mantingut una reunió amb el Delegat Provincial de Costes de l’Estat.

Han assistit:

Per part de l’Ajuntament:

 • Sr. Josep Mª Rufí, Alcalde.

 • Sr. Jordi Colomí, primer tinent d’alcalde i regidor d’urbanisme.

Per part de l’Associació Veïnal “Els Griells”:

 • La presidència col·legiada formada per:

  • Àngel Rodríguez, President

  • Jordi Lloret. Vice-president 1r

  • Carles Lloret. Vice-president 2n

El motiu pel qual vam sol·licitar aquesta reunió era fer un seguiment dels temes relacionats amb la platja, l’escullera i la continuació del passeig fins la Pletera.

Seguretat de l’escullera

L’Alcalde és molt conscient del greu problema de seguretat que representa la fragilitat de l’escullera. Costes de l’Estat ens consta que tenen informació tècnica que ho avala. Però malgrat el risc existent, no hi ha per part de Costes de l’Estat, únic que en té la competència, cap avanç en la direcció de la implementació d’una solució definitiva. Hem exposat que en alguns punts l’escullera està cedint.

Hem traslladat la nostra queixa per la notícia en premsa en què la regidora de platges Sra. Silvia Comas nega cap problema de seguretat.

Aportació de sorra

Sempre és Costes de l’Estat qui fa l’aportació de sorra. Però aquest any, segons ens ha confirmat el Sr. Alcalde, no hi haurà cap aportació. Tampoc n’hi haurà de procedència del port.

Prolongació del passeig

És un objectiu per a l’Ajuntament per diferents raons:

 • És important per a la seguretat. El mar ha tornat a entrar al càmping.

 • Es vol completar l’itinerari: Molinet – Els Griells – Pletera – Itineraris del Life Pletera – Gola del Ter. Una vegada fets els itineraris del Life Pletera només quedarà aquest tros entre Els Griells i la Pletera.

L’obra es farà entre 2 i 5 anys. Dependrà d’expropiacions, assumptes jurídics i de si hi ha o no acord amb els propietaris de les finques afectades. Totes les vies estan obertes.

La construcció va a càrrec de Costes de l’Estat, que és qui ha de mantenir la línia litoral.

Platja de gossos.

El passat 30 de desembre vam mantenir una reunió amb la regidora de platges Sra. Sílvia Comas. Entre altres temes li vam exposar la nostra demanda de trasllat de la platja de gossos a un altre indret més adequat. Li vam fer entrega d’un dossier on s’exposen els motius de la nostra demanda:

Hem exposat al Sr. Alcalde que no acceptem la resposta rebuda de la regidoria de platges: “Que aquest any la mantindran on és i que la ubicació és adequada”. Hem exposat que esperem que la canviïn d’ubicació perquè tenim raó, i que ens devem a l’acord de l’assemblea per treballar per aquest objectiu.

Li hem fet entrega d’un exemplar del dossier: “Platja de gossos. Proposta de canvi d’ubicació a un indret més adequat“.

Associació Veïnal “Els Griells”

Presidència col·legiada

ESP: Informe de la reunión de la presidencia de la Asociación con el Sr. Alcalde de Torroella de Montgrí, Sr. Josep Mª Rufi, el viernes 13 de marzo de 2018.

La reunión estuvo solicitada por la Asociación. Desde la Alcaldía nos han convocado justo después de haber mantenido una reunión con el Delegado Provincial de Costas del Estado.

Han asistido:

Por parte del Ayuntamiento:

– Sr. Josep Mª RufÍ, Alcalde.

– Sr. Jordi Colomí, primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo.

Por parte de la Associació Veïnal “Els Griells”:

– La presidencia colegiada formada por:

o Ángel Rodríguez, Presidente

o Jordi Lloret. Vicepresidente 1º

o Carles Lloret. Vicepresidente 2º

El motivo por el que solicitamos esta reunión era hacer un seguimiento de los temas relacionados con la playa, la escollera y la continuación del paseo hasta la Pletera.

Seguridad de la escollera

El Alcalde es muy consciente del grave problema de seguridad que representa la fragilidad de la escollera. Costas del Estado nos consta que tienen información técnica que lo avala. Pero a pesar del riesgo existente no hay por parte de Costas del Estado, único que tiene la competencia, ningún avance en la dirección de la implementación de una solución definitiva. Hemos expuesto que en algunos puntos la escollera está cediendo.

Hemos trasladado nuestra queja por la noticia en prensa en el que la concejala de playas Sra. Silvia Comas niega ningún problema de seguridad.

Aportación de arena

Siempre es Costas del Estado quien hace la aportación de arena. Pero este año, según nos ha confirmado el Sr. alcalde, no habrá ninguna aportación. Tampoco la habrá de procedencia del puerto.

Prolongación del paseo

Es un objetivo para el Ayuntamiento por varias razones:

– Es importante para la seguridad. El mar ha vuelto a entrar por el camping.

– Se quiere completar el itinerario: Molinet – Els Griells – Pletera – Itinerarios del Life Pletera – Gola del Ter. Una vez hechos los itinerarios del Life Pletera sólo quedará este trozo entre Els Griells y la Pletera.

La obra se hará entre 2 y 5 años. Dependerá de expropiaciones, asuntos jurídicos y de si hay o no acuerdo con los propietarios de las fincas afectadas. Todas las vías están abiertas.

La construcción corre a cargo de Costas del Estado, que es quien debe mantener la línea litoral.

Playa para perros.

El pasado 30 de diciembre mantuvimos una reunión con la concejala de playas Sra. Silvia Comas. Entre otros temas le expusimos nuestra demanda de traslado de la playa de perros a otro lugar más adecuado. Le hicimos entrega de un dossier donde se exponen los motivos de nuestra demanda:

Hemos expuesto al Sr. Alcalde que no aceptamos la respuesta recibida de la concejalía de playas: “Que este año la mantendrán dónde está y que la ubicación es adecuada”. Hemos expuesto que esperamos que la cambien de ubicación porque tenemos razón, y que nos debemos al acuerdo de la asamblea para trabajar por este objetivo.

Le hemos hecho entrega de un ejemplar del dossier: “Playa para perros. Propuesta de cambio de ubicación a un lugar más adecuado“.

Associació Veïnal “Els Griells”

Presidencia colegiada

FRA: Rapport de la réunion de la présidence de l’Association avec le maire de Torroella de Montgri, M. Josep Maria Rufí, le vendredi 13 Mars 2018.

La réunion a été demandée par l’Association. La convocation a ensuite été faite par le bureau du maire, juste après une réunion avec Délégué Provincial de Costas del Estado (Côtes de l’Etat).

Y ont assisté:

De la part du conseil municipal:

– M. Josep Mª RufÍ, maire.

– M. Jordi Colomí, premier adjoint au maire et conseiller municipal.

Au nom de l’Associació Veïnal “Els Griells”:

– La présidence collégiale formée par:

 • Ángel Rodríguez, président
 • Jordi Lloret. 1er vice-président
 • Carles Lloret. 2e vice-président

La raison pour laquelle nous avons demandé cette réunion était de faire un suivi sur les sujets liés à la plage, la jetée et la poursuite de la promenade à la Pletera.

Sécurité de la digue

Le maire est très conscient du sérieux problème de sécurité que représente la fragilité de la jetée. Costas del Estado nous savons qu’ils ont des informations techniques qui le soutient. Mais malgré le risque présent, il n’y a aucun progrès de la part de Costas de l’État -le seul qui ait des compétences en la matière-, dans le sens de la mise en œuvre d’une solution définitive. Nous avons exposé que à certains points, la jetée cède.

Nous avons manifesté notre rejet concernant la nouvelle dans la presse, qui relate que la conseillère des plages, Sra. Silvia Comas, nie tout problème de sécurité.

Contribution au sable

C’est toujours Costas del Estado qui fait la contribution du sable. Mais cette année, il a confirmé qu’il n’y aura pas de contribution. Il n’y aura pas non plus d’origine portuaire.

Prolongation de la promenade

C’est un objectif pour le conseil municipal pour diverses raisons:

– C’est important pour la sécurité. La mer a envahi à nouveau le camping.

– Il est prévu de compléter l’itinéraire: Molinet – Els Griells – Pletera – Itinéraires de Life Pletera – Gola del Ter. Une fois les itinéraires de Life Pletera réalisés, seule restera la partie entre Els Griells et La Pletera.

Le travail aboutira dans les 2 à 5 ans. Cela dépendra des expropriations, des questions juridiques et de l’existence ou non d’un accord avec les propriétaires des exploitations touchées. Toutes les voies restent ouvertes.

La construction est à la charge de Costas del Estado, qui se doit de maintenir la ligne du littoral.

Plage des chiens

Le 30 décembre dernier, nous avons eu une réunion avec la conseillère des plages Sra. Silvia Comas. Parmi d’autres sujets, nous avons exprimé notre demande de transférer la plage des chiens vers un lieu plus approprié. Nous lui avions donné un dossier où les motifs de notre demande sont exposés:

Nous avons expliqué au maire que nous n’acceptions pas la réponse reçue de la conseillère des plages, soit: «Que cette année ils la maintiendront où elle est, et que l’emplacement est adéquat». Nous avons déclaré que nous nous attendons à ce que l’emplacement change, parce que nous avons raison, et que nous devons suivre l’accord de l’assemblée pour travailler à la réalisation de cet objectif.

Nous lui avons remis une copie du dossier: “Plage des chiens. Proposition pour changer l’emplacement vers un lieu plus approprié“.

Associació Veïnal “Els Griells”

Présidence collégiale

ENG: Report of the meeting of the Presidency of the Association with the Mayor of Torroella de Montgrí, Mr. Josep Mª Rufí, on Friday, March 13, 2018.

The meeting was requested by the Association. Since the Mayor’s office they have convened us just after having held a meeting with the Provincial Delegate for State Costs.

Have attended:

On the part of the City Council:

– Mr. Josep Mª RufÍ, Mayor.

– Mr. Jordi Colomí, first deputy mayor and town planning councilor.

 On behalf of the Associació Veïnal “Els Griells”:

– The collegiate presidency formed by:

– Ángel Rodríguez, President

– Jordi Lloret. 1st Vice President

– Carles Lloret. 2nd Vice President

The reason we requested this meeting was to follow up on the topics related to the beach, the breakwater and the continuation of the seafront to the La Pletera.

Safety of the breakwater

The Mayor is very aware of the serious security problem represented by the fragility of the breakwater. “Costas del Estado” we know that they have technical information that supports it. But in spite of the existing risk, there is no progress on the part of “Costas del Estado”, the only one that has the competence, in the direction of the implementation of a definitive solution. We have exposed that in some points the breakwater is giving way.

We have transferred our complaint for the news in the press in which the councilor of beaches Sra. Silvia Comas denies any security problem.

Pour of sand on the beach

It is always “Costas del Estado” who makes the pouring of sand on the beach. But this year they have confirmed that there will be no pouring. Nor will there be any port origin.

Prolongation of the seafront

It is an objective for the City Council for several reasons:

– It’s important for security. The sea has re-entered the campsite.

– They want to complete the itinerary: Molinet – Els Griells – Pletera – Itineraries of the Life Pletera – Gola del Ter. Once the itineraries of the Life Pletera have been made, only this part will remain between Els Griells and Pletera.

The work will be done between 2 and 5 years. It will depend on expropriations, legal matters and whether or not there is an agreement with the owners of the affected farms. All options are open.

The construction is in charge of “Costas del Estado”, which is the one who must maintain the coastline.

Dog beach

Last December 30 we had a meeting with the councilor of beaches Sra. Silvia Comas. Among other topics we explained our demand to transfer the dog beach to another more suitable place. We gave him a dossier where the motives of our demand are exposed:

We have explained to the Mayor that we do not accept the response received from the council of beaches: “That this year they will keep it where it is and that the location is adequate”. We have stated that we expect the location to change because we are right, and that we owe it to the agreement of the assembly to work towards this goal.

We have given to the Mayor a copy of the dossier: “Dog beach, proposal to change the location to a more suitable place“.

Associació Veïnal “Els Griells”

Presidency

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s