Resum de la reunió amb l’EMD del 3 de novembre

CAT: Informe de la reunió mantinguda per la presidència de l’Associació amb la E.M.D. (Entitat Municipal Descentralitzada).

El dissabte 3 de novembre de 2018 vàrem mantenir una reunió amb la EMD a proposta de l’associació.

Hi va assistir:

Per part de la E.M.D. el President Sr. Genís Dalmau.

Per part de l’associació:

 • Jordi Lloret, president.
 • Josep Mª Rocafull, vicepresident 1er
 • Carles Lloret, vicepresident 2on.

L’objectiu de la reunió, per part de l’associació, era tractar els diversos temes que ens afecten a Els Griells, tant dels que són competència de la EMD con dels que són competència d’altres administracions, principalment l’ajuntament.

 1. PASSEIG MARÍTIM I PLATJA. SEGURETAT DE BÉNS I PERSONES

  • No es té coneixement de cap evolució per part de Costas del Estado en la cerca d’una solució definitiva al problema de fragilitat del passeig front els temporals. Costas del Estado és l’única administració competent.

  • Referent a l’allargament del passeig marítim fins La Pletera no hi ha novetats visibles, tot i que el Ministerio segueix el procés per tal de disposar dels terrenys per on s’ha d’allargar el passeig.

 1. INVERSIONS ALS GRIELLS

  • Hem reclamat que als Griells li pertoquen partides d’inversió que figurin als pressupostos de l’ajuntament, doncs als pressupostos mai surten partides destinades a Els Griells. Concretament, demanem per al 2019 una partida destinada a l’arranjament de les places centrals de Els Griells, doncs és una millora que ja ens havien comentat en reunions anteriors. Ens expliquen que no serà possible perquè les partides d’inversió als pressupostos de l’ajuntament estan destinades a altres projectes. Per altra banda sí que des de l’EMD intentaran que la UOM (unitat operativa de manteniment) faci treballs de millora aquest hivern.

 1. ACCESSOS I APARCAMENTS

  • Vàrem tractar aquest apartat com un problema conjunt d’accessos i vialitat que es desglossa en varis punts.

  • Ampliació del camí de la caminassa (accés principal per davant del càmping) amb voreres i carril bici. Es un tema que incideix en vàries administracions: Ajuntament, Diputació i parc natural. L’objectiu és convertir aquest vial en un tram de carretera de la Diputació, des de Els Griells fins a un nou giratori a Mas Marquès (abans del Lidl). Ens consta que sobre aquest tema s’hi està treballant, però serà llarg.

  • Creació d’un vial amb aparcaments entre l’avinguda de les flors i carrer Tulipa, es a dir paral·lel al carrer Dàlia per el darrera (oest) dels edificis. Aquesta àrea està dins el parc natural, de manera que és complicat fer un vial dur. Seria més viable o realista pensar en fer un vial tou amb aparcament de temporada. Entretant, tornem a demanar que es facin gestions per tal que es pugui accedir i aparcar darrera els apartaments Dàlia, des de la caminassa fins al carrer Rosella.

  • Adequació dels aparcaments als camps adjacents al carrar Tulipa. Malauradament no s’hi pot fer res, perquè és un terreny privat.

  • Prohibició d’accedir, aparcar, o acampar al final del carrar tulipa a la dreta. En aquest lloc hi havia unes grans pedres que impedien el pas, però que van ser retirades. A dia d’avui ja tornen a estar instal·lades i l’accés ja torna a estar barrat.

  • Impedir el pas de vehicles per damunt del passeig per a vianants del Ter Vell. La EMD són coneixedors d’aquest problema. Intentaran trobar una solució.

 1. PLATJA I PASSEIG.

  • Tornem a demanar una vegada més una millora de les escales d’accés a la platja. Especialment pensant en les persones amb problemes de mobilitat o famílies amb infants.

  • Una vegada més requerim la instal·lació de dutxes.

  • El tema de la ubicació de la platja de gossos no el tractem perquè no és competència de la EMD. Seguim treballant per aconseguir un canvi d’ubicació.

  • Demanem una regulació del pas de bicicletes i la retolació de prohibició al passeig. O bé retolació d’obligació de baixar de la bicicleta com en altres països (google. Imatges. Cyclists dismount).

 1. URBANITZACIO

  • Durant l’hivern arranjaran el pontet que va estar malmès per uns brètols.

  • Demanem que es construeixin els trams de vorera inexistents i que es reparin els malmesos. Intentaran que la UOM ho faci durant l’hivern.

  • Acumulació d’aigua de pluja al carrer Dalia, just després de la plaça. Miraran si troben una solució per tal que l’aigua no s’embassi.

  • Demanem una millora de les places centrals. S’intentarà comptar amb el servei de la UOM durant l’hivern per fer un sanejament i arranjament de les places.

  • Demanem indicadors de velocitat màxima 30 kms/h per la perillositat vial en ambdós accessos, la caminassa i avgda. de les flors.

  • Tornem a demanar que es replantin arbres als escocells de l’avinguda de les flors. O be que es retirin els escocells.

 1. DESAIGUA DELS GRIELLS

  • Plantegem el greu problema d’inundacions del tram final del carrer camèlia, on es recull tota l’aigua de la urbanització i dels voltants. L’avinguda de les flors fa de dic que impedeix el desguàs.

  • Demanem la neteja de la sortida del tub de desguàs, creant un espai formigonat net perquè l’aigua no trobi obstacles.

  • Per solucionar el problema és necessari que l’aigua de pluja procedent dels voltants no entri als Griells. Cal desviar l’aigua per darrera (oest) dels edificis del carrer Dàlia i si s’escau canalitzar-la fins al Ter Vell.

 1. SERVEIS

  • Expliquem que aquest estiu el passeig entre La Pineda i els Griells s’ha quedat a les fosques vàries vegades, i que dins Els Griells també sovint hi ha talls en l’enllumenat. Ens explica que va ser causat per unes avaries puntuals i excepcionals que ja estan solucionades. A dia d’avui ens consta que hi ha una partida específica als pressupostos de l’EMD per 2019 específica per millora de l’enllumenat.

  • Constatem la millora en el servei de neteja i de recollida d’escombraries. Els problemes del passat estiu van ser provocats principalment per incompliment dels horaris indicats als contenidors o per deixar-hi materials que haurien d’anar a la deixalleria.. Expliquem que hi ha un problema de neteja al mirador del Ter Vell. Ens indica que es neteja sovint, però que a l’estiu molt sovint se’n fa un ús inadequat per persones que estan de festa.

 1. REURBANITZACIÓ UA8E.

  • Se’ns confirma que el sistema urbanístic vigent és definitivament el de cooperació des de fa 12 anys. Per tant, l’ajuntament és l’únic competent per prendre la iniciativa.

A.V. Els Griells

La junta directiva

ESP: Informe de la reunión mantenida por la presidencia de la Asociación con la E.M.D. (Entidad Municipal Descentralizada).

El sábado 3 de noviembre de 2018 mantuvimos una reunión con la EMD a propuesta de la asociación.

Asistieron:

Por parte de la E.M.D. el Presidente Sr. Genís Dalmau.

Por parte de la asociación:

– Jordi Lloret, presidente.

– Josep Mª Rocafull, vicepresidente 1º

– Carles Lloret, vicepresidente 2º.

El objetivo de la reunión, por parte de la asociación, era tratar los diversos temas que nos afectan a Els Griells, tanto de los que son competencia de la EMD como los que son competencia de otras administraciones, principalmente el ayuntamiento.

1. PASEO MARÍTIMO Y PLAYA. SEGURIDAD DE BIENES Y PERSONAS

– No se tiene conocimiento de ninguna evolución por parte de Costas del Estado en la búsqueda de una solución definitiva al problema de fragilidad del paseo frente los temporales. Costas del Estado es la única administración competente.

– Referente al alargamiento del paseo marítimo hasta La Pletera no hay novedades visibles, aunque el Ministerio sigue el proceso para disponer de los terrenos por donde se prolongará el paseo.

2. INVERSIONES EN ELS GRIELLS

– Hemos reclamado que a Els Griells le corresponden partidas de inversión que figuren en los presupuestos del ayuntamiento, pues en los presupuestos nunca salen partidas destinadas a Els Griells. Concretamente, pedimos para el 2019 una partida destinada al arreglo de las plazas centrales de Els Griells, pues es una mejora que ya nos habían comentado en reuniones anteriores. Nos explican que no será posible porque las partidas de inversión en los presupuestos del ayuntamiento están destinadas a otros proyectos. Sin embargo, desde la EMD intentarán que la UOM (unidad operativa de mantenimiento) haga trabajos de mejora este invierno.

3. ACCESOS Y APARCAMIENTOS

– Tratamos este apartado como un problema conjunto de accesos y vialidad que se desglosa en varios puntos.

– Ampliación del camino de la caminassa (acceso principal por delante del camping) con aceras y carril bici. Es un tema que incide en varias administraciones: Ayuntamiento, Diputación y parque natural. El objetivo es convertir este vial en un tramo de carretera de la Diputación, desde Els Griells hasta un nuevo giratorio a Mas Marqués (antes del Lidl). Nos consta que sobre este tema se está trabajando, pero será largo.

– Creación de un vial con aparcamientos entre la avda de les flors y calle Tulipa, es decir paralelo a la calle Dalia por detrás (oeste) de los edificios. Esta área está dentro del parque natural, por lo que es complicado hacer un vial duro. Sería más viable o realista pensar en hacer un vial blando con aparcamiento de temporada. Entretanto, volvemos a pedir que se hagan gestiones para que se pueda acceder y aparcar detrás de los apartamentos Dalia, desde la caminassa hasta la calle Rosella.

– Adecuación de los aparcamientos en los campos adyacentes a la calle Tulipa. Desgraciadamente no se puede hacer nada, porque es un terreno privado.

– Prohibición de acceder, aparcar, o acampar al final de la calle tulipan a la derecha. En este lugar había unas grandes piedras que impedían el paso, pero que fueron retiradas. A día de hoy ya vuelven a estar instaladas y el acceso ya vuelve a estar cerrado.

– Impedir el paso de vehículos por encima del paseo peatonal del Ter Vell. La EMD son conocedores de este problema. Intentarán encontrar una solución.

4. PLAYA Y PASEO.

– Volvemos a pedir una vez más una mejora de las escaleras de acceso a la playa. Especialmente pensando en las personas con problemas de movilidad o familias con niños.

– Una vez más requerimos la instalación de duchas.

– El tema de la ubicación de la playa de perros no lo tratamos porque no es competencia de la EMD. Seguimos trabajando para conseguir un cambio de ubicación.

– Pedimos una regulación del paso de bicicletas y la rotulación de prohibición en el paseo. O bien rotulación de obligación de bajar de la bicicleta como en otros países (google. Imágenes. Cyclists dismount).

5. URBANIZACION

– Durante el invierno arreglarán el puentecillo que estuvo dañado por unos gamberros.

– Pedimos que se construyan los tramos de acera inexistentes y que se reparen los dañados. Intentarán que la UOM lo haga durante el invierno.

– Acumulación de agua de lluvia en la calle Dalia, justo después de la plaza. Mirarán si encuentran una solución para que el agua no se encharque.

– Pedimos una mejora de las plazas centrales. Se intentará contar con el servicio de la UOM durante el invierno para hacer un saneamiento y arreglo de las plazas.

– Pedimos indicadores de velocidad máxima 30 kms / h por la peligrosidad vial en ambos accesos, la caminassa y av. de las flores.

– Volvemos a pedir que se replanten árboles en los alcorques de la avenida de las flores. O bien que se retiren los alcorques.

6. DESAGÜE DE ELS GRIELLS

– Planteamos el grave problema de inundaciones del tramo final de la calle camelia, donde se recoge toda el agua de la urbanización y de los alrededores. La avenida de les flors hace de dique que impide el desagüe.

– Pedimos la limpieza de la salida del tubo de desagüe, creando un espacio hormigonado limpio para que el agua no encuentre obstáculos.

– Para solucionar el problema es necesario que el agua de lluvia procedente de los alrededores no entre en Els Griells. Hay soluciones viables para ello.

7. SERVICIOS

– Explicamos que este verano el paseo entre La Pineda y los Griells se ha quedado a oscuras varias veces, y que dentro Els Griells también a menudo hay cortes en el alumbrado. Se nos explica que las causas fueron unas averías puntuales y excepcionales que ya están solucionadas. A día de hoy nos consta que hay una partida específica en los presupuestos de la EMD por 2019 para mejora del alumbrado.

– Constatamos una mejora en el servicio de limpieza y de recogida de basuras. Los problemas del pasado verano fueron provocados principalmente por incumplimiento de los horarios indicados en los contenedores o por dejar materiales que deberían ir al centro de recogida. Explicamos que hay un problema de limpieza en el mirador del Ter Vell. Se nos dice que se limpia frecuentemente, pero que en verano muy a menudo se hace un uso inadecuado por personas que están de fiesta.

8. REURBANIZACION UA8E.

– Se nos confirma que el sistema urbanístico vigente es definitivamente el de cooperación desde hace 12 años. En consecuencia el ayuntamiento es el único competente para tomar la iniciativa.

A.V. los Griells

La junta directiva

FRA: Rapport de la réunion entre la présidence de l’Association et le E.M.D. (Entité municipale décentralisée).

Le samedi 3 novembre 2018, nous avons eu une réunion avec l’EMD sur proposition de l’association.

Y ont assisté :

Pour la E.M.D. le président M. Genís Dalmau.

Au nom de l’association :

– Jordi Lloret, président.

– Josep Mª Rocafull, 1er vice-président

– Carles Lloret, 2e vice-président.

L’objectif de la réunion pour l’association était de traiter des diverses questions qui nous concernent, Els Griells, celles qui sont de la responsabilité de l’EMD, ou celles d’autres administrations, principalement du conseil municipal.

1. PROMENADE MARITIME ET PLAGE. SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES

– Pas de nouvelles concernant l’évolution de Costas del Estado dans la recherche d’une solution définitive au problème de la fragilité de la promenade lors des tempêtes. Costas del Estado est la seule administration compétente, dans ce domaine.

– En ce qui concerne le prolongement de la promenade jusqu’à La Pletera, il n’y a pas de nouveauté visible, mais le ministère poursuit le processus de cession du terrain sur lequel la promenade aura son prolongement.

2. INVESTISSEMENTS DANS ELS GRIELLS

– Nous avons réclamé pour Els Griells les investissements qui figurent dans les budgets de la mairie, car ceux-ci n’ont pas été perceptibles à Els Griells. Concrètement, nous demandons pour 2019 la partie destinée à l’aménagement des places centrales d’Els Griells, il s’agit, en effet, d’une amélioration que nous avions déjà sollicitée lors de réunions précédentes. Ils nous ont expliqué que cela ne sera pas réalisable car les éléments d’investissements dans les budgets des conseils municipaux ont été destinés à d’autres projets. Cependant, l’EMD essaiera que l’UOM (maintenance de l’unité opérationnelle) y effectue des travaux d’amélioration cet hiver.

3. ACCÈS ET STATIONNEMENT

– Nous avons traité cette section comme un problème conjoint d’accès et de routes qui se divise en plusieurs points.

– Extension du chemin de la passerelle (accès principal en face du camping) avec trottoirs et piste cyclable. Cette question concerne plusieurs administrations : hôtel de ville, conseil provincial et parc naturel. L’objectif est de transformer cette route en un tronçon de la Diputación, depuis Els Griells vers un nouveau giratoire en direction de Mas Marqués (avant Lidl). Il apparait que cette question est en cours d’élaboration, mais que cela sera long à réaliser.

– Création d’une voie avec parking entre l’avenue des Flors et la rue Tulipa, parallèle à la rue Dalia derrière (ouest) des bâtiments. Cette zone est à l’intérieur du parc naturel, il est donc difficile d’y faire une voie ferme. Il serait plus viable ou réaliste de penser à effectuer un chemin souple avec un stationnement saisonnier. En attendant, nous redemandons que des mesures soient prises pour que l’on puisse accéder et se garer derrière les appartements Dalia, de la rue Caminassa à la rue Rosella.

– Accords avec les parkings des champs adjacents à la rue Tulipa. Malheureusement, rien ne peut être fait, car il s’agit de terrains privés.

– Interdiction d’accès, de stationnement ou de camping au bout de la rue Tulipa sur la droite. À cet endroit, il y avait quelques grosses pierres qui empêchaient le passage, mais qui ont été enlevées. Actuellement, les pierres sont à nouveau présentes et l’accès est à nouveau fermé.

– Empêcher le passage de véhicules sur la promenade piétonne de Ter Vell. Les EMD sont conscients de ce problème. Ils essayeront de trouver une solution.

4. PLAGE ET PROMENADE.

– Nous demandons à nouveau une amélioration de l’escalier d’accès à la plage. Nous pensons particulièrement aux personnes ayant des problèmes de mobilité ou aux familles avec enfants.

– Encore une fois, nous demandons l’installation de douches.

– La question de l’emplacement de la plage pour chiens n’est pas traitée ici car ce n’est pas de la compétence de l’EMD. Nous continuons à y travailler pour changer d’emplacement.

– Nous demandons une réglementation pour le passage des vélos avec pose d’avis sur l’interdiction de son usage sur la promenade. Ou alors sur l’obligation de descendre du vélo comme cela se pratique dans d’autres pays (voir google, images, Cyclists dismount).

5. URBANISATION

– En hiver, le pont endommagé par des voyous sera réparé.

– Nous demandons que les trottoirs inexistants soient construits et que ceux qui sont endommagés, soient réparés. L’UOM va faire en sorte que cela se fasse pendant l’hiver.

– Les flaques d’eau de pluie qui s’agrandissent dans la rue Dalia, juste après la place. Ils chercheront à trouver une solution pour que l’eau ne s’étendent pas.

– Nous demandons une réforme des places centrales. Nous essaierons d’avoir le service de l’UOM pendant l’hiver afin effectuer un nettoyage et un aménagement des espaces.

– Nous demandons des indicateurs de vitesse maximale de 30 km / h pour pallier aux dangers de la route des deux accès, le caminassa et l’av. des Fleurs.

– Nous demandons à nouveau que les arbres soient replantés dans les emplacements respectifs au long de l’avenue des Fleurs. Ou que ces emplacements soient supprimés.

6. DRAIN DE ELS GRIELLS

– Nous soulevons le grave problème d’inondation du dernier tronçon de la rue Camelia, là où sont collectées toutes les eaux de l’urbanisation et des zones environnantes. L’avenue de Les Flors agit comme un barrage qui empêche le drainage.

– Nous demandons le nettoyage de la sortie du tuyau d’évacuation, créant ainsi un espace propre et bétonné afin que l’eau ne rencontre pas d’obstacles.

– Pour résoudre le problème, il faudrait que l’eau de pluie provenant des environs ne parvienne pas jusque dans Els Griells. Il existe des solutions viables pour cela.

7. SERVICES

– Nous expliquons que cet été, la promenade entre La Pineda et Els Griells est restée dans l’obscurité à plusieurs reprises et qu’à Els Griells, l’éclairage y est souvent coupé. On nous a affirmé que les causes étaient des pannes spécifiques et exceptionnelles déjà résolues. Cependant aujourd’hui, nous constatons qu’il y a une part significative dans les budgets de l’EMD d’ici 2019 pour l’amélioration de l’éclairage.

– Nous avons observé un progrès concernant le service de nettoyage et de collecte des ordures. Les problèmes de l’été dernier étaient dus principalement au non-respect des horaires indiqués sur les containers ou au fait que les détritus auraient dû être acheminés vers la déchèterie. Nous expliquons qu’il y a un problème de nettoyage au mirador du Ter Vell. On nous dit qu’il est nettoyé fréquemment, mais qu’en été, les personnes faisant la fête en font très souvent un usage inapproprié.

8. REDUCTION UA8E.

– On nous confirme que le système urbain en vigueur est définitivement celui de la coopération depuis maintenant 12 ans. En conséquence, la municipalité est la seule autorité compétente a en assumer les initiatives.

A.V. les Griells

Le conseil d’administration

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s