La zona verda de ‘Els Griells’, una reivindicació veïnal CAT | CAST |ENG | FRA

CAT: LA ZONA VERDA D’ELS GRIELLS. UNA REIVINDICACIO VEÏNAL.
Des de fa uns 20 anys, una important zona front de mar està tipificada com a zona verda en el
Pla General. Malgrat esser zona verda, ha estat durant molts anys destinada, i ho està encara,
a una activitat econòmica privada. Com a conseqüència, les veïnes i veïns de Els Griells no hi
tenim accés.
És força incomprensible que al llarg de tants anys, l’Ajuntament, independentment de colors
polítics, mai hagi afrontat aquesta situació per tal que aquesta zona verda deixi de ser utilitzada
per a un negoci privat i passi, tal com estableix el Pla General, a zona verda per al gaudiment
de tothom.
La referida zona verda està afectada, arran de mar, pel perllongament del passeig des de
Els Griells fins a les cases de La Pletera. Aquest projecte de Costes de l’Estat sembla que està
força avançat en els seus aspectes urbanístics i administratius, de manera que no hauria
d’estar lluny l’execució de l’obra.
Ara és el moment de reivindicar a l’Ajuntament que aquesta zona verda és per a les persones i
no per a negocis privats perquè així ho disposa el Pla General.
L’associació hem fet un dossier que explica amb detall aquest assumpte. El podeu descarregar
en el següent enllaç.

ESP: LA ZONA VERDE DE ELS GRIELLS. UNA REIVINDICACION VECINAL.
Desde hace unos 20 años, una importante zona en primera línea de la costa está tipificada
como zona verde en el Plan General. A pesar de ser zona verde, ha sido durante muchos años
destinada, y lo está aún, a una actividad económica privada. Como consecuencia, las vecinas y
vecinos de Els Griells no tenemos acceso.
Es bastante incomprensible que a lo largo de tantos años, el Ayuntamiento,
independientemente de colores políticos, nunca haya afrontado esta situación para que esta
zona verde deje de ser utilizada para un negocio privado y pase, tal como establece el Plan
General, a zona verde para el disfrute de todos.
La referida zona verde está afectada en su parte más próxima a la playa por la prolongación
del paseo desde Els Griells hasta las casas de La Pletera. Este proyecto de Costas del Estado
parece que está bastante avanzado en sus aspectos urbanísticos y administrativos, por lo que
no debería estar lejos la ejecución de la obra.
Ahora es el momento de reivindicar al Ayuntamiento que esta zona verde es para las personas
y no para negocios privados porque así lo dispone el Plan General.
La asociación hemos hecho un dossier que explica con detalle este asunto. Se puede
descargar en el siguiente enlace.

ENG: THE GREEN AREA OF ELS GRIELLS. A NEIGHBOR CLAIM.
For about 20 years, an important area on the first line of the coast has been classified as a
green area in the General Plan. Despite being a green area, for many years it has been used,
and still is, for private economic activity. As a consequence, the neighbors of Els Griells do not
have access.
It is quite incomprehensible that throughout so many years, the City Council, regardless of
political colors, has never faced this situation so that this green area stops being used for a
private business and passes, as established in the General Plan, to a green area for the
enjoyment of all.
The aforementioned green area is affected in its part closest to the beach by the prolongation of
the walk from Els Griells to the houses of La Pletera. This project of Costas del Estado seems to
be quite advanced in its urban and administrative aspects, so the execution of the work should
not be far off.
Now is the time to claim to the City Council that this green area is for people and not for private
businesses because that is what the General Plan provides.
The association has made a dossier that explains this matter in detail. It can be downloaded at
the following link.

LA ZONE VERTE D’ELS GRIELLS. UNE RÉCLAMATION DES VOISINS.
Depuis une vingtaine d’années, une zone importante de la première ligne de côte est classée
zone verte dans le Plan Général. Bien qu’il s’agisse d’un espace vert, il a longtemps été utilisé
et l’est toujours pour une activité économique privée. En conséquence, les voisins d’Els Griells
n’y ont pas accès.
Il est tout à fait incompréhensible que pendant tant d’années, la Mairie, quelles que soient les
couleurs politiques, n’ait jamais fait face à cette situation de sorte que cet espace vert cesse
d’être utilisé pour une entreprise privée et passe, comme établi dans le Plan général, à un
espace vert. pour le plaisir de tous.
La zone verte précitée est affectée dans sa partie la plus proche de la plage par le
prolongement de la promenade d’Els Griells jusqu’à les maisons de La Pletera. Ce projet de
Costas del Estado semble assez avancé dans ses aspects urbains et administratifs, de sorte
que l’exécution des travaux ne devrait pas être loin.
Le moment est venu de réclamer à la Mairie que cet espace vert est pour les personnes et non
pour les entreprises privées car c’est ce que prévoit le Plan général.
L’association a réalisé un dossier qui explique ce sujet en détail. Il peut être téléchargé sur le
lien suivant.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s