L’associació es reuneix amb l’EMD i l’Ajuntament CAT/ESP/FRA

Resum de la reunió de la presidència de l’Associació amb l’Ajuntament de Torroella i l’EMD de l’Estartit, dissabte 12 de novembre 2016.

La reunió va estar sol·licitada per l’Associació i convocada pel President de l’EMD. Sr. Genís Dalmau. Hi varen assistir:

Per part de l’Ajuntament:

 • Sr. Jordi Colomí. 1r Tinent d’Alcalde. Regidor d’Urbanisme, UOM (Unitat Operativa Municipal “Brigada”.

 • Sra. Sandra Bartomeus. 3a Tinent d’Alcalde. Gestió Territorial, Medi Ambient i Habitatge.

Per part de l’EMD. (Entitat Municipal Descentralitzada):

 • Sr. Genís Dalmau, President.

Per part de l’Associació Veïnal “Els Griells”:

 • La presidència col·legiada formada per:

  • Àngel Rodríguez, President

  • Jordi Lloret. Vice-president 1r

  • Carles Lloret. Vice-president 2n

La reunió es va convocar per les 10h i va tenir una durada de 1,5 hores, fins les 11,30h.

En la reunió anterior del 3 de setembre es van tractar tots els temes que l’Associació tenim identificats com a punts a solucionar o a millorar. En aquesta nova reunió es va fer un seguiment sobre els que hi ha novetats.

 1. PASSEIG MARÍTIM I PLATJA. SEGURETAT DE BÉNS I PERSONES

El passat setembre, el delegat de Costes de l’Estat va visitar les obres del Molinet de l’Estartit i es va tractar la problemàtica dels Griells. La situació ara mateix és la següent:

 • Hi ha un nou govern a Espanya. S’han nomenat els ministres i s’han d’anar nomenant els càrrecs de la resta de nivells. Quan això estigui, demanaran una reunió a Madrid per parlar exclusivament dels Griells.

 • Per tant ara toca esperar. No hi ha, ara mateix, cap proposta de solució per part de Costes de l’Estat.

Per a la propera temporada estiuenca, es tornarà a portar sorra a la platja dels Griells, procedent del dragat del port i que correspon a la segona fase de les obres. La quantitat de sorra serà però, inferior a la que s’ha portat aquest any.

La solució definitiva correspon únicament i exclusivament a Costes de l’Estat, així com també la continuació del passeig fins la Pletera.

 1. ZONA DE BOMBEIG D’AIGÜES RESIDUALS

S’han canviat les dues bombes impulsores de les aigües residuals dels Griells i ara es refarà el sostre del dipòsit i la caseta. Per tant, haurien de desaparèixer les males olors. El Consorci de la Costa Brava es fa càrrec de totes aquestes despeses.

 1. MILLORES

Es reformaran les dues places que hi ha a banda i banda del C.Camèlia. L’Ajuntament està acabant el projecte i properament estarà a exposició pública per tal que tots els interessats puguin manifestar la seva opinió i demanar modificacions.

Aquest hivern, s’arranjaran els sots del paviment de l’Avinguda de les Flors.

 1. ACCÉS SUD, PEL CAMPING EL MOLINO

S’estan fent gestions amb la Diputació per tal de millorar aquest important accés deficient i perillós.

 1. REURBANITZACIO DELS GRIELLS

Hem tractat aquest tema. L’Ajuntament és conscient que s’ha d’afrontar i ha de prendre la iniciativa. Des de l’Associació seguim expressant el mateix i que és el que va decidir l’Assemblea de socis: “Si l’Ajuntament pren la iniciativa per fer una reforma integral als Griells, des de l’associació hi donarem suport”. A més, hem acordat que si es dona el cas, la comissiò tècnica de l’associació participarà en el projecte.

ESPAÑOL

Resúmen de la reunión de la presidencia de la Asociación con el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí y la EMD de Estartit, el sábado 12 de noviembre de 2016.

La reunión fue solicitada por la Asociación y convocada por el Presidente de la EMD, Sr, Genís Dalmau. Asistieron:

Por parte del Ayuntamiento:

– Sr, Jordi Colomí, 1er Teniente de Alcalde. Regidor de Urbanismo, UOM (Unidad Operativa Municipal “Brigada”).

– Sra. Sandra Bartomeus. 3ª Teniente Alcalde. Gestión Territorial, Medio Ambiente y Vivienda.

Por parte de la EMD (Entidad Municipal Descentralizada):

– Sr. Genís Dalmau, Presidente.

Por parte de la Asociación Vecinal “Els Griells”:

– La presidencia colegiada, formada por:

· Àngel Rodríguez, Presidente

. Jordi Lloret, Vice-presidente 1º

. Carles Lloret, Vice-presidente 2º

La reunión se convocó a las 10:00h y tuvo una duración de 1,5 horas, hasta las 11:30h.

En la reunión anterior del 3 de septiembre se trataron todos los temas que en la Asociación tenemos identificados como puntos a solucionar o a mejorar. En esta nueva reunión se hizo un seguimiento sobre aquellos en los que hay novedades.

1. PASEO MARITIMO Y PLAYA. SEGURIDAD DE BIENES Y PERSONAS

El pasado setiembre, el Delegado de Costas del Estado visitó las obras de El Molinet de Estartit y se trató la problemática de Els Griells. La situación actual es la siguiente:

– Hay nuevo gobierno en España. Se han nombrado los ministros y se han de ir nombrando los cargos del resto de niveles. Cuando todo esté realizado, solicitarán una reunión en Madrid para hablar exclusivamente de Els Griells.

– Por lo tanto, ahora toca esperar. No existe, ahora mismo, ninguna propuesta de solución por parte de Costas del Estado.

Para la próxima temporada veraniega, se volverá a llevar arena a la playa de Els Griells, procedente del dragado del puerto y que corresponde a la segunda fase de las obras. La cantidad de arena será, sin embargo, inferior a la que se ha llevado este año.

La solución definitiva corresponde única y exclusivamente a Costas del Estado, así como también la continuación del paseo hasta La Pletera.

2. ZONA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

Se han cambiado las dos bombas impulsoras de las aguas residuales de Els Griells y ahora se rehará el techo del depósito y la caseta.

Por consiguiente, tendría que desaparecer el mal olor. El Consorcio de la Costa Brava se hace cargo de todos estos gastos.

3. MEJORAS

Se reformarán las dos plazas que hay a cada lado de la calle Camèlia. El Ayuntamiento está acabando el proyecto y próximamente estará en exposición pública, a fin de que todos los interesados puedan manifestar su opinión y solicitar modificaciones.

Este invierno, se arreglarán los socavones del pavimento de la Avenida de les Flors.

4. ACCESO SUR, POR EL CAMPING EL MOLINO

Se están realizando gestiones con la Diputación, con tal de mejorar este importante acceso deficiente y peligroso.

5. REURBANIZACIÓN DE ELS GRIELLS

Hemos tratado este tema. El Ayuntamiento es consciente que se tiene que afrontar y ha de tomar la iniciativa. Desde la Asociación seguimos expresando lo mismo, tal como se decidió en la Asamblea de socios: “Si el Ayuntamiento toma la iniciativa para hacer una reforma integral en Els Griells, desde la Asociación le daremos apoyo”. Además, hemos acordado que, si se da el caso, la comisión técnica de la Asociación participará en el proyecto.

FRANÇAIS

Réunion de la Présidence de l’Association avec l’Hôtel de Ville de Torroella de Montgrí et l’E.M.D. de l’Estartit, le samedi 12 novembre 2016.

La réunion a été demandée par l’Association, convoquée par le Président de l’EMD, M. Genís Dalmau, et y ont assisté:

Pour l’Hôtel de Ville:

– M. Jordi Colomí, 1er Adjoint au Maire, chargé de l’Urbanisme (Brigade Municipale).

– Mme Sandra Bartomeus, 3ème Adjointe au Maire. Environnent et Logements. Aménagement du Territoire.

Pour l’EMD (Entité Municipale Décentralisée):

– M. Genís Dalmau, Président.

Pour l’Association des Voisins Els Griells:

– La présidence collégiale, formée par:

. Àngel Rodriguez, Président

. Jordi Lloret, Vice-président 1

. Carles Lloret, Vice-président 2

La réunion a été convoquée pour 10 h 00 et a duré 1 heure et demie, soit jusqu’à 11 h 30.

Lors de la réunion précédente du 3 septembre 2016, tous les sujets que l’Association avait exposés comme des problèmes à résoudre ou des points à améliorer avaient été débattus.

Dans cette nouvelle réunion, seuls les thèmes ayant eu un suivi ont été abordés.

1. PROMENADE MARITIME ET PLAGE. SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES.

Au mois de septembre dernier, le Délégué des Costas del Estado, s’est rendu au Molinet de l’Estartit pour y inspecter les travaux. Il a été question alors des problèmes de Els Griells.

La situation actuelle est la suivante:

L’Espagne a maintenant un nouveau Gouvernement. Les ministres ont été nommés, et, à partir de , les charges concernant différents niveaux vont être désignés.

Lorsque ceci sera effectif, une demande de réunion sera sollicitée à Madrid pour traiter exclusivement de Els Griells.

Il nous faut donc patienter. Il n’y a, à l’heure actuelle, aucune proposition de solution de la part des Costas del Estado.

Pour la prochaine saison estivale, du sable sera à nouveau amené provenant du dragage du port, qui sera alors dans la deuxième phase de ses travaux. La quantité de sable sera cependant inférieure à celle de cette année.

La solution définitive est cependant uniquement et exclusivement à la charge de Costas de l’Estado, de même que la poursuite du Paseo jusqu’à La Pletera.

2. POMPES CENTRIFUGES DES EAUX RESIDUELLES

Deux pompes centrifuges pour les eaux résiduelles de Els Griells ont été changées. La réfection du toit du dépôt et de la cabane va suivre. Les odeurs nauséabondes devraient donc disparaître. Le Consorci de la Costa Brava prend en charge ces frais.

3. AMELIORATIONS

Les deux places existantes de chaque côté de la rue Camelia vont être reformées. L’Hôtel de Ville peaufine le projet qui sera prochainement exposé au public, afin que les intéressés puissent exprimer leurs opinions et solliciter des modifications.

Les effondrements de la chaussée seront réparés sur le pavement de l’avenue des Fleurs.

4. ACCÈS SUD, PAR LE CAMPING DU MOULIN

Les gestions avec la Diputación sont en cours, afin d’améliorer cet accès important, déficient et dangereux.

5. REURBANIZACIÓN DE ELS GRIELLS

Nous nous y occupons activement. L’Hôtel de ville est conscient qu’il doit y faire face et qu’il devrait prendre l’initiative. L’Association continue à s’exprimer de même, tout comme il a été décidé lors de l’Assemblée des sociétaires :

Si l’Hôtel de Ville prend l’initiative de procéder à une réforme globale de Els Griells, nous vous apporterons toute notre aide à travers notre Association.

En outre, nous avons convenu que, s’il y a lieu, la commission technique de l’Association participera au projet.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s