Resum de la 3a assemblea general ordinària de l’Associació. CAT | ESP | FRA

CAT: Resum de la 3a assemblea general ordinària de socis i sòcies.

El dissabte 18 d’agost de 2018 vam celebrar la tercera assemblea general ordinària de la nostra associació. Primer de tot, volem agrair a tots els i les assistents que van omplir la sala i a les persones que van delegar el seu vot, la seva implicació en aquest projecte.

Seguint l’ordre del dia establert, vam informar i debatre els diferents punts que, resumits, s’exposen seguidament:

 1. Es va aprovar per unanimitat l’acta de l’assemblea anterior celebrada el 5 d’agost de 2017.
 2. Es va exposar el balanç de les altes i baixes de socis i sòcies. El dia de l’assemblea érem 394 socis.
 3. Els comptes de l’associació es van aprovar per unanimitat.
 4. Es va fer una acurada explicació de la situació urbanística d’Els Griells i de les novetats respecte el que es va explicar en l’anterior assemblea. L’ajuntament ens ha certificat que el dia 3 d’agost de 2006, fa dotze anys, el ple de l’ajuntament va aprovar per unanimitat i sense cap al·legació el canvi de sistema d’execució de les dues UA (unitats d’actuació) a cooperació. Això vol dir que tota la iniciativa correspon a l’ajuntament.
 5. Es van explicar les accions fetes per tal d’aconseguir un canvi d’ubicació de la platja de gossos segons el mandat rebut de l’assemblea de l’any passat. A resultes de la manca de voluntat de l’ajuntament tant per al canvi d’ubicació com per a fer millores, es va decidir presentar una queixa al Síndic de Greuges.
 6. Respecte a la platja i al passeig es van explicar les diverses demandes fetes a l’ajuntament les quals no s’han realitzat adduint problemes de pressupost. Es va informar que vam sol·licitar i hem obtingut l’informe del CEDEX (Centre d’Estudi i experimentació d’Obres Públiques) que tracta de la pèrdua de sorra a la platja d’Els Griells, les causes i les possibles solucions. Aquest estudi estarà disponible a aquesta web en els propers dies.
 7. Es va procedir a l’elecció de la nova Junta Directiva. Es va aprovar per unanimitat l’única candidatura que es va presentar.
 8. En el punt dedicat a precs i preguntes hi va haver diverses preguntes, propostes i observacions.

El contingut de l’assemblea està registrat a l’Acta que s’aprovarà, si s’escau, a la propera assemblea.

Recordem que l’Assemblea General Ordinària se celebra cada any entre els dies 1 i 20 d’agost.

 ESP: Resumen de la 3a asamblea general ordinaria de socios y socias

El sábado 18 de agosto de 2018 celebramos la tercera asamblea general ordinaria de nuestra asociación. En primer lugar, queremos agradecer a todos los y las asistentes que llenaron la sala y a las personas que delegaron su voto, su implicación en este proyecto.

Siguiendo el orden del día establecido, se informaron y debatieron los diferentes puntos que, resumidos, se exponen seguidamente:

 1. Se aprobó por unanimidad el acta de la asamblea anterior celebrada el 05 de agosto de 2017.
 2. El balance de las altas y bajas de socios y socias. El día de la asamblea éramos 394 socios.
 3. Las cuentas de la asociación se aprobaron por unanimidad.
 4. Se hizo una cuidadosa explicación de la situación urbanística de Els Griells y de las novedades respecto de lo que se explicó en la anterior asamblea. En definitiva, que el ayuntamiento nos ha certificado que el día 3 de agosto de 2006, hace doce años, el pleno del ayuntamiento aprobó por unanimidad y sin ninguna alegación el cambio de sistema de ejecución de las dos UA (unidades de actuación) a cooperación. Esto quiere decir que toda la iniciativa corresponde al ayuntamiento.
 5. Se explicaron las acciones realizadas con el fin de conseguir un cambio de ubicación de la playa para perros según el mandato recibido de la asamblea del año pasado. A resultas de la falta de voluntad del ayuntamiento tanto por el cambio de ubicación como de hacer mejoras se decidió presentar una queja al Síndic de Greuges.
 6. Respecto a la playa y el paseo se explicaron las diversas demandas hechas al ayuntamiento y que no se han conseguido aduciendo problemas de presupuesto. Se informó que solicitamos y hemos obtenido el informe del CEDEX (Centro de Estudio y experimentación de Obras Públicas) que trata de la pérdida de arena en la playa de Els Griells, las causas y las posibles soluciones. Este estudio estará disponible en este website en los próximos días.
 7. Se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva. Se aprobó por unanimidad la única candidatura que se presentó.
 8. En el punto dedicado a ruegos y preguntas hubo varias preguntas, propuestas y observaciones.

El contenido de la asamblea está registrado en el Acta que se aprobará, en su caso, en la próxima asamblea.

Recordamos que la Asamblea General Ordinaria se celebra cada año entre los días 1 y 20 de agosto.

FRA: Resumé de la 3ème assemblée générale ordinaire de l’association Els Griells

Ce samedi 18 août 2018, s’est tenue la troisième assemblée générale ordinaire de notre association. Avant tout, nous voulons remercier tous les participants qui ont rempli la salle ainsi que les personnes qui ont délégué leur vote, de même que leur implication pour ce projet.

En suivant l’ordre du jour établi, nous informons et discutons sur les différents points qui, résumés, sont présentés ci-dessous:

 1. Le procès-verbal de la réunion précédente tenue le 5 août 2017 a été approuvé à l’unanimité.
 2. Solde des admissions et démissions des membres ou des partenaires: le jour de l’assemblée, nous étions 394 membres.
 3. Les comptes de l’association ont été approuvés à l’unanimité.
 4. Une explication précise de la situation urbaine de Els Griells et des nouvelles y concernant, commentée lors de la précédente assemblée a été exposée et mise à jour. En fin de compte, le conseil nous a certifié que le 3 août 2006 -lors de la réunion du conseil municipal d’il y a douze ans- celui-ci avait approuvé à l’unanimité sans discussion, le changement de la mise en œuvre du système des deux UA (unités d’action) vers la coopération. Cela signifie que toute initiative correspond dorénavant à la municipalité.
 5. Les actions menées pour obtenir le changement d’emplacement de la plage pour chiens, conformément au mandat reçu par l’assemblée l’année dernière, ont été exposées. Par manque de volonté de la part du conseil municipal pour ce changement d’emplacement et pour l’apport d’améliorations, il a été décidé de porter plainte auprès du Síndic de Greuges.
 6. En ce qui concerne la plage et la promenade, nous vous avions défini les différentes demandes qui avaient été faites à la mairie et qui n’ont pas été réalisées en raison de problèmes budgétaires. En ce qui concerne la plage, nous avons obtenu un rapport du CEDEX (Centre d’études et Expérimentation des Travaux publics) qui stipule face à la perte de sable sur la plage de Els Griells, les causes et les solutions possibles. Cette étude sera disponible sur ce site dans les prochains jours.
 7. Le nouveau conseil d’administration a été élu. La seule candidature soumise a été approuvée à l’unanimité. Lien vers la composition du conseil (actuel).
 8. Dans le point consacré aux demandes et aux questions, on y a débattu plusieurs questions, propositions et observations.

Le contenu de l’Assemblée est enregistré au procès-verbal, qui sera approuvé, le cas échéant, lors de la prochaine Assemblée.

Rappelons que l’Assemblée Générale Ordinaire se tient chaque année entre le 1er et le 20 août.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s