Reunió mantinguda amb l’EMD el 28 de juny de 2019 CAT, ESP, FRA

CAT

Canvi de presidència a la EMD. Informe de la reunió de la presidència de l’Associació amb el Sr. Francesc Ferrer, President de la E.M.D de L’Estartit.

Canvi de presidència a la EMD
Com a resultat de les eleccions del 26 de maig de 2019 hi ha hagut un canvi a la presidència de la EMD. El nou president és el Sr.Francesc Ferrer del partit MES per L’Estartit.

Des de l’associació agraïm al equip sortint, encapçalat per el fins fa poc president Sr. Genís Dalmau per la seva disponibilitat permanent i per l’interès en millorar Els Griells des de les competències que son limitades de la EMD. Algunes de les millores d’aquest darrer any:
– Molt important, s’ha solucionat definitivament un problema històric com era la il·luminació pública a les UA (zones no recepcionades per l’ajuntament). S’ha unificat tot els Griells, les UA i la resta a tots els efectes.
– S’ha millorat la il·luminació del passeig.
– S’ha arranjat el sòl al primer tram del passeig de Ter Vell.
– S’han fet voreres al carrer dàlia, des de la plaça fins al final del carrer. I també al carrer Tulipa, entre els encreuaments amb carrer dàlia i camèlia.
– Itinerari per bicicletes: carril bici al carrer assutzena i zona 20 en diverses zones.
– S’ha eixamplat l’espai per vehicles a la cruïlla entre el carrer tulipa i l’avinguda illes medes (cruïlla per anar a la Pletera).
– S’han posar limitacions d’alçada al accés al camp que s’utilitza d’aparcament al carrer tulipa de manera que no poden accedir les autocaravanes.
– S’han posat arbres que faltaven als escocells de l’avinguda de les flors.
Reunió de la presidència de l’Associació amb el Sr. Francesc Ferrer, President de la E.M.D de L’Estartit.
La reunió s’ha celebrat al local de la EMD el divendres 28 de Juny.

Han assistit:

Per part de la EMD:
– Sr. Francesc Ferrer, President.

Per part de l’Associació Veïnal “Els Griells”:
– La presidència col·legiada formada per:
o Jordi Lloret, President
o Josep Mª Rocafull, Vice-president 1r
o Carles Lloret, Vice-president 2n

Els objectius de la reunió han estat per part de l’associació establir un primer contacte de cortesia i presentació, i també tractar els temes concrets mes immediats per l’estiu.
– Vàrem expressar que l’associació no tenim cap tipus de preferència partidista i que el nostre tarannà és sempre de col·laboració i enteniment.
– Hem percebut del Sr. Ferrer molt bona predisposició en vers Els Griells en tot lo referent a les competències de la EMD i per la interlocució amb l’ajuntament en tot allò que és de la seva competència.

Donat que estem ja a ple estiu i que just fa uns pocs dies la presa del càrrec del nou president, hem optat per focalitzar uns pocs temes que considerem immediats i que son els que afecten a la convivència a ple estiu, quan a Els Griells està en màxima ocupació:
– Regulació de la platja de gossos i accés únicament per la passera de La Pletera.
– Segons les ordenances municipals els gossos no poden accedir a la platja, excepte en el recinte de la platja de gossos. Demanem que es facin complir les ordenances municipals.
– Regulació del pas de bicicletes pel passeig. Obligació de baixar de la bicicleta i anar a peu.
– Referent als tres punts anteriors: Retolació clara i abundant als llocs necessaris i estratègics: Prohibició de gossos a la platja, itinerari per anar a la platja de gossos i retolació d’obligació de baixar de la bicicleta (Google images “Cyclist dismount”).

Hem acordat una nova reunió en breu per tractar tots els temes que tenim registrats a l’associació, dels quals molts seran objecte de tractar mes endavant amb les corresponents regidories de l’ajuntament. Informarem al respecte.

Associació veïnal “Els Griells”
Presidència col·legiada

ESP

Cambio de presidencia en la EMD. Informe de la reunión de la presidencia de la Asociación con el Sr. Francesc Ferrer, Presidente de la E.M.D de L’Estartit.

Cambio de presidencia en la EMD
Como resultado de las elecciones del 26 de mayo de 2019 ha habido un cambio en la presidencia de la EMD. El nuevo presidente es el Sr. Francesc Ferrer del partido MES per L’Estartit.

Desde la asociación agradecemos al equipo saliente, encabezado por el hasta hace poco presidente Sr. Genís Dalmau por su disponibilidad permanente y por el interés en mejorar Els Griells desde las competencias que son limitadas de la EMD. Algunas de las mejoras de este último año:
– Muy importante, se ha solucionado definitivamente un problema histórico como era la iluminación pública en las UA (zonas no recepcionadas por el ayuntamiento). Se ha unificado todo Els Griells, las UA y el resto a todos los efectos.
– Se ha mejorado la iluminación del paseo.
– Se ha arreglado el suelo al primer tramo del paseo de Ter Vell.
– Se han hecho aceras en la calle dalia, desde la plaza hasta el final de la calle. Y también en la calle Tulipa, entre los cruces con la calle dalia y camelia.
– Itinerario para bicicletas: carril bici en la calle azucena y zona 20 en varias zonas.
– Se ha ensanchado el espacio para vehículos en el cruce entre la calle tulipán y la avenida Illes Medes (cruce para ir a la Pletera).
– Se han puesto limitaciones de altura en el acceso al campo que se utiliza de aparcamiento en la calle tulipa por lo que no pueden acceder las autocaravanas.
– Se han puesto árboles que faltaban en los alcorques de la avinguda de les flors.
Reunión de la presidencia de la Asociación con el Sr. Francesc Ferrer, Presidente de la E.M.D de L’Estartit.
La reunión se ha celebrado en el local de la EMD el viernes 28 de Junio.

Han asistido:

Por parte de la EMD:
– Sr. Francisco Ferrer, Presidente.

Por parte de la Asociació Veïnal “Els Griells”:
– La presidencia colegiada formada por:
– Jordi Lloret, Presidente
– Josep Mª Rocafull, Vicepresidente 1º
– Carles Lloret, Vicepresidente 2º

Los objetivos de la reunión han sido por parte de la asociación establecer un primer contacto de cortesía y presentación, así como tratar los temas concretos más inmediatos para el verano.
– Hicimos incapié en que la asociación no tenemos ningún tipo de preferencia partidista y que nuestro talante es siempre de colaboración y entendimiento.
– Hemos percibido del Sr. Ferrer muy buena predisposición hacia Els Griells en todo lo referente a las competencias de la EMD y por la interlocución con el ayuntamiento en todo aquello que es de su competencia.

Dado que estamos ya en pleno verano y que apenas hace unos pocos días de la toma del cargo del nuevo presidente, hemos optado por focalizar unos pocos temas que consideramos inmediatos y que son los que afectan a la convivencia en pleno verano, cuando Els Griells está en máxima ocupación:
– Regulación de la playa de perros (link al informe de la playa de perros) y acceso únicamente por la pasarela de La Pletera.
– Según las ordenanzas municipales los perros no pueden acceder a la playa, excepto en el recinto de la playa de perros. Pedimos que se hagan cumplir las ordenanzas municipales.
– Regulación del paso de bicicletas por el paseo. Obligación de bajar de la bicicleta e ir a pie.
– Referente a los tres puntos anteriores: Rotulación clara y abundante en los lugares necesarios y estratégicos: Prohibición de perros en la playa, itinerario para ir a la playa de perros y rotulación de obligación de bajar de la bicicleta (Google images “Cyclist dismount”).

Hemos acordado una nueva reunión en breve para tratar todos los temas que tenemos registrados en la asociación, de los que muchos serán objeto de tratar más adelante con las correspondientes concejalías del ayuntamiento. Informaremos al respecto.

Asociació veïnal “Els Griells”
Presidencia colegiada

FRA

Changement de présidence dans l’EMD. Rapport de la réunion de la présidence de l’Association avec M. Francesc Ferrer, président de la E.M.D de L’Estartit.

Changement de présidence dans l’EMD
À la suite des élections du 26 mai 2019, la présidence de la EMD a changé. Le nouveau président est M. Francesc Ferrer du parti MES per L’Estartit.

De l’association, nous remercions l’équipe sortante, dirigée par le Président jusqu’à récemment, M. Genís Dalmau, de sa disponibilité permanente et de son intérêt à améliorer Els Griells grâce aux compétences limitées de l’EMD. Certaines des améliorations de cette dernière année:
– Très important, un problème historique a été résolu définitivement puisqu’il s’agissait de l’illumination publique de l’UA (zones non reçues par le conseil municipal). Tous les Els Griells, les UA et les autres ont été unifiés.
– Les lumières de la promenade ont été améliorées.
– Le sol a été réparé à la première section de la promenade du Ter Vell.
– Les trottoirs ont été faits dans la rue Dalia, de la place au bout de la rue. Et aussi sur la rue Tulipa, entre les croisements avec la rue Dalia et Camelia.
– Itinéraire cyclable: piste cyclable dans la rue assutzena et zone 20 dans plusieurs zones.
– L’espace réservé aux véhicules au carrefour entre la rue Tulip et l’avenue Illes Medes a été élargi (carrefour pour aller à la Pletera).
– L’accès au champ utilisé pour le stationnement dans la rue Tulipa est limité en altitude, de sorte que les camping-cars ne peuvent y accéder.
– Les arbres manquants ont été placés dans leus places à l’avinguda de les flors.
Rencontre de la présidence de l’association avec M. Francesc Ferrer, président de l’E.M.D de L’Estartit.
La réunion s’est tenue dans les locaux d’EMD le vendredi 28 juin.

Ont assisté à:

De la part de l’EMD:
– M. Francesc Ferrer, président.

Au nom de l’associació veïnal “Els Griells”:
– La présidence collégiale formée par:
– Jordi Lloret, président
– Josep Mª Rocafull, 1er vice-président
– Carles Lloret, 2e vice-président

Les objectifs de la réunion étaient de permettre à l’association d’établir un premier contact de courtoisie et de présentation, ainsi que de traiter des problèmes concrets les plus immédiats pour l’été.
– Nous avons souligné que l’association n’a pas aucune préférence partisane et que notre attitude ést toujours celle de la collaboration et de la compréhension.
– Nous avons reçu de M. Ferrer une très bonne prédisposition à l’égard de Els Griells pour tout ce qui concerne les compétences de la EMD et pour le dialogue avec la mairie dans tout ce qui relève de sa compétence.

Étant donné que nous sommes déjà au milieu de l’été et qu’il y a quelques jours à peine de l’investiture du nouveau président, nous avons choisi de nous concentrer sur quelques problèmes que nous considérons comme immédiats et qui sont ceux qui affectent la coexistence au milieu de l’été, quand Els Griells se trouve en occupation maximale:
– Réglementation de la plage des chiens (lien vers le rapport de la plage des chiens) et accès uniquement par la passerelle de La Pletera.
– Selon les ordonnances municipales, les chiens ne peuvent pas accéder à la plage, sauf sur le terrain de la plage pour chiens. Nous demandons que les ordonnances municipales soient appliquées.
– Régulation du passage des vélos le long de la promenade. Obligation de descendre du vélo et d’aller à pied.
– Concernant les trois points précédents: Signalisation claire et abondant dans les endroits nécessaires et stratégiques: interdiction des chiens sur la plage, itinéraire pour se rendre à la plage des chiens et signalisations de l’obligation de descendre du vélo (Google images “Cyclist dismount” ).

Nous avons convenu prochainement d’une nouvelle réunion pour traiter de toutes les questions que nous avons enregistrées auprès de l’association, dont beaucoup seront abordées ultérieurement avec les conseils correspondants de la municipalité. Nous allons informer à ce sujet.

Associació veïnal “Els Griells”
Présidence collégiale

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s