Resum de la reunió amb el nou regidor de platges i EMD. CAT, ESP, FRA

Reunio regidor platges i EMD 13 juliol 2019

CAT
Reunió de la presidència de l’Associació amb el Sr. Marc Calvet, primer tinent d’alcalde i regidor de platges; i Sr. Francesc Ferrer, president de l’E.M.D de L’Estartit.
La reunió es va celebrar al local de la EMD el dissabte 13 de juliol de 2019.

Van assistir:
Sr. Marc Calvet, 1er Tinent d’Alcalde i regidor de:
– Participació ciutadana
– Unitat Operativa de Manteniment (UOM)
– Gestió costanera i platges.
– Gestió dels contractes dels serveis d’escombraries, enllumenat, neteja i edificis municipals.

Sr. Francesc Ferrer, president de la EMD

Presidència col·legiada de l’associació Veïnal “Els Griells”.
Jordi Lloret
Josep Mª Rocafull
Carles Lloret

Objectiu de la reunió: Conscients que feia menys de 1 mes del nomenament del cartipàs municipal el objectiu era tractar els temes més immediats que afecten el serveis, benestar i convivència a l’estiu quan hi ha plena ocupació.

Gossos a la platja
Vàrem exposar que les ordenances municipals prohibeixen la presència d’animals a les platges. Demanem que es facin complir les ordenances.
La nostra proposta és senyalitzar adequadament, informar, vigilar i finalment sancionar.

Platja de gossos
Vàrem exposar els següents punts:
– L’assemblea de socis va votar 87 a 1 que hem de treballar per aconseguir un canvi d’ubicació de la platja de gossos.
– A “Els Griells” ens quedem sense platja. Es necessita l’espai per a les persones.
– Està en un lloc de pas. Hi ha persones que han renunciat a fer la caminada fins la gola perquè tenen por o no es senten còmodes en presència de gossos deslligats.
– Altres aspectes explicats al dossier “platja de gossos, proposta de canvi de ubicació a un indret mes adequat”

L’associació demanem un canvi d’ubicació per les raons exposades. Proposem l’únic lloc possible, que no és lloc de pas i no està dins la reserva natural: l’extrem nord de la platja gran de L’Estartit, adossada al espigó.

Referent a la platja de gossos la nostra demanda és la següent:
– Que es facin complir les ordenances municipals: els gossos han d’anar lligats i amb morrió els que són de races potencialment perilloses.
– Que l’accés sigui per la passera perpendicular a la platja que ressegueix el límit del càmping des de La Pletera. Així els gossos no haurien de passar per la platja per accedir-hi.
– Que el recinte estigui ben delimitat amb una tanca no sobrepassable.
– Senyalitzar adequadament, informar, vigilar i finalment sancionar.

Altres aspectes de la platja
– Manteniment i millora de les escales. Canvi de l’escala front el carrer Gerani per una de mes gran, com les altres que hi ha al passeig.
– Instal·lació de dutxes. Si no poden ser a la platja perquè sovint es perd la sorra, s’hauria de veure si hi ha manera de posar-ne en algun altre punt.
– Millora del servei d’agents cívics en comparació a l’absència de l’any passat.

Servei de recollida d’escombreries i neteja.
Hem demanat un reforç en alguns punts concrets on manquen contenidors.

La reunió ha estat molt positiva i hem percebut molt interès i voluntat per part del Sr. Calvet i també per part del Sr. Francesc Ferrer.

El nou cartipàs municipal està actiu des de finals de juny, gairebé ja en plena temporada. Hem convingut per tant que per aquest estiu es farà el possible per donar uns bons serveis. Més endavant, una vegada passada la temporada, tornarem a tractar sense urgència els diferents temes que són competència de la regidoria del Sr. Calvet.

Associació Veïnal “Els Griells”
Presidència Col·legiada

ESP

Reunión de la presidencia de la Asociación con el Sr. Marc Calvet, primer teniente de alcalde y concejal de playas; y Sr. Francesc Ferrer, presidente del E.M.D de L’Estartit.

La reunión se celebró en el local de la EMD el sábado 13 de julio de 2019.

Asistieron:
Sr. Marc Calvet, 1er Teniente de Alcalde y concejal de:
– Participación ciudadana
– Unidad Operativa de Mantenimiento (UOM)
– Gestión costera y playas.
– Gestión de los contratos de los servicios de basura, alumbrado, limpieza y edificios municipales.

Sr. Francesc Ferrer, presidente de la EMD

Presidencia colegiada de la associació veïnal “Els Griells”.
– Jordi Lloret
– Josep Mª Rocafull
– Carles Lloret

Objetivo de la reunión: Conscientes que hacía menos de 1 mes del nombramiento del equipo de gobierno el objetivo era tratar los temas más inmediatos que afectan al servicios, bienestar y convivencia en verano cuando hay plena ocupación.

Perros en la playa
Expusimos que las ordenanzas municipales prohíben la presencia de animales en las playas. Pedimos que se hagan cumplir las ordenanzas.
Nuestra propuesta es señalizar adecuadamente, informar, vigilar y finalmente sancionar.

Playa de perros
Expusimos los siguientes puntos:
– La asamblea de socios votó 87 a 1 que tenemos que trabajar para conseguir un cambio de ubicación de la playa de perros.
– En “Los Griells” nos quedamos sin playa. Se necesita el espacio para las personas.
– Está en un lugar de paso. Hay personas que han renunciado a hacer la caminata hasta la gola del Ter porque tienen miedo o no se sienten cómodos en presencia de perros sueltos.
– Otros aspectos explicados en el dossier “playa de perros, propuesta de cambio de ubicación a un lugar más adecuado”

La asociación pedimos un cambio de ubicación por las razones expuestas. Proponemos el único lugar posible, que no es lugar de paso y no está dentro de la reserva natural: el extremo norte de la platja gran de L’Estartit, adosada al espigón.

Referente a la playa de perros nuestra demanda es la siguiente:
– Que se hagan cumplir las ordenanzas municipales: Los perros deben ir atados y con bozal los que son de razas potencialmente peligrosas.
– Que el acceso sea por la pasarela perpendicular a la playa que recorre el límite del camping desde La Pletera. Así los perros no deberían pasar por la playa para acceder.
– Que el recinto esté bien delimitado con una valla no sobrepasable.
– Señalizar adecuadamente, informar, vigilar y finalmente sancionar.

Otros aspectos de la playa
– Mantenimiento y mejora de las escaleras. Cambio de la escala frente la calle Geranio por una de mayor, como las otras que hay en el paseo.
– Instalación de duchas. Si no pueden estar en la playa porque a menudo se pierde la arena, se debería ver si hay manera de poner en algún otro punto.
– Mejora del servicio de agentes cívicos en comparación a la ausencia del año pasado.

Servicio de recogida de basuras y limpieza.
Hemos pedido un refuerzo en algunos puntos concretos donde faltan contenedores.

La reunión ha sido muy positiva y hemos percibido mucho interés y voluntad por parte del Sr. Calvet y también por parte del Sr. Francesc Ferrer.

El nuevo equipo de gobierno está activo desde finales de junio, casi ya en plena temporada. Hemos convenido por tanto que para este verano se hará lo posible para dar unos buenos servicios. Más adelante, una vez pasada la temporada, volveremos a tratar sin urgencia los diferentes temas que son competencia de la concejalía del Sr. Calvet.

Associació Veïnal “Els Griells”
Presidencia Colegiada

FRA

Réunion de la présidence de l’Association avec M. Marc Calvet, premier adjoint au maire et conseiller pour les plages; et M. Francesc Ferrer, président de la EMD de L’Estartit.

La réunion a eu lieu sur le site d’EMD le samedi 13 juillet 2019.

Y ont assisté:
M. Marc Calvet, 1er adjoint au maire et conseiller de:
– Participation citoyenne
– Unité d’exploitation de maintenance (UOM)
– Gestion du littoral et des plages.
– Gestion contractuelle des services du ramassage des déchets, de l’éclairage, du nettoyage et des bâtiments

M. Francesc Ferrer, président de l’EMD

Présidence collégiale de l’association Veïnal “Els Griells”.
– Jordi Lloret
– Josep Mª Rocafull
– Carles Lloret

But de la réunion: Nous avions conscience que nous étions à moins d’un mois de la nomination de l’équipe gouvernementale, l’objectif a été donc de traiter les problèmes les plus urgents, soit ceux qui affectent les services, le bien-être et la coexistence en été, lorsque l’occupation est totale.

Chiens sur la plage
Nous avons indiqué que les ordonnances municipales interdisent la présence d’animaux sur les plages. Nous demandons que ces ordonnances soient appliquées.
Notre proposition est de bien signaler, informer, surveiller et enfin sanctionner, s’il y a lieu.

Plage de chiens
Nous avons exposé les points suivants:
– L’assemblée des partenaires a voté à 87 voix contre 1 qu’il fallait reussir à obtenir un changement d’emplacement de la plage réservée aux chiens.
– À “Els Griells”, nous sommes très réduits au niveau de la plage: Cela pénalise les gens.
– C’est situé sur un lieu de passage. De nombreuses personnes ont renoncé à la promenade vers la Gola del Ter car ils ont peur ou ne se sentent pas à l’aise par la présence des chiens en liberté.
– Autres aspects expliqués dans le dossier “Plage du chien, proposition de changement de lieu en un lieu plus approprié” (lien)

L’Association a demandé un changement de lieu pour les raisons indiquées. Nous proposons le seul endroit possible, qui n’est ni un lieu de passage ni une réserve naturelle: l’extrémité nord de la grande plage de l’Estartit, rattachée au brise-lames.

En ce qui concerne la plage pour chiens, notre demande est la suivante:
– Que les ordonnances municipales soient respectées: les chiens doivent être attachés et ceux qui appartiennent à des races potentiellement dangereuses doivent être muselés.
– Que l’accès se fasse par la passerelle perpendiculaire à la plage qui longe la limite du camping depuis La Pletera. Les chiens ne traverseront donc pas la plage pour y accéder.
– Que l’enceinte soit bien délimitée par une clôture à ne pas transgresser.
– Signaler correctement, informer, surveiller et enfin sanctionner.

Autres aspects de la plage
– Entretien et amélioration des escaliers. Changement d’échelle devant la rue Gerani pour l’un des plus grands, comme les autres sur la promenade.
– Installation de douches. S’ils ne peuvent pas être sur la plage parce que le sable est souvent perdu, il faudrait alors essayer de les mettre dans un autre endroit.
– Amélioration du service des agents civiques par rapport à leur absence de l’année dernière.

Service de ramassage des ordures et de nettoyage.
Nous avons demandé un renforcement à certains points spécifiques où des conteneurs manquent.

La réunion a été très positive et nous avons perçu beaucoup d’intérêt et senti de la bonne volonté de la part de M. Calvet et de M. Francesc Ferrer.

La nouvelle équipe gouvernementale est active depuis la fin juin, presque en pleine saison. Nous sommes d’accord que cet été ils vont faire le mieux pour fournir de bons services. Plus tard, une fois la saison terminée, nous reviendrons de manière pas urgente concernant les points rellevants du departement de M. Calvet.

Association Veïnal “Els Griells”
Présidence collégiale

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s