Reunió amb l’EMD el 10 de setembre de 2019 CAT | ESP | FRA

CAT: Reunió de la presidència de l’Associació amb el Sr. Francesc Ferrer, president de l’E.M.D de L’Estartit.

La reunió es va celebrar al local de la EMD el dimarts 10 de Setembre de 2019.

Van assistir:

Sr. Francesc Ferrer, president de la EMD

Presidència col·legiada de l’associació Veïnal “Els Griells”.

            Jordi Lloret

            Carles Lloret

Objectius de la reunió:

1- Presentar una proposta de millora urbanística per tal d’aconseguir Els Griells més amable, millorar accessos i  Fer-lo coherent i integrar-lo en el l’entorn de parc natural i reserva natural que ens envolta.

Proposta:

 • Considerem estratègica la franja a l’oest del c/ Dàlia, per darrera els edificis, des de l’avinguda de les flors fins a la cruïlla amb l’avinguda Illes medes.
 • Proposem:
  • Iniciar el procés d’execució de la UA8E (carrer dàlia)
  • Crear un vial a la franja esmentada des de l’avgda de les flors fins a la cruïlla amb l’avgda Illes Medes.
  • En aquest vial crear aparcaments en bateria a banda i banda. Com s’ha fet a la Gola del Ter.
  • Una vegada creats els aparcaments, treure els cotxes de les places, que són zona verda, i reformar-les.
  • Amb la creació del vial i l’execució de la UA8E cal aprofitar per canalitzar les aigües pluja cap el Ter Vell per tal que no entrin a Els Griells, ajudant així a evitar les inundacions al final del carrer camèlia.
  • Millora de l’accés per la Caminassa (accés principal per davant el càmping), amb espai suficient en els dos sentits per a vehicles a motor, bicicletes i vianants. Reparar l’avinguda de les flors.
  • Tal com es va acordar a la darrera assemblea, estaríem d’acord si es decideix eliminar la circulació de vehicles per el Ter Vell, però només una vegada que s’han millorat els accessos i aparcaments.

2-Vàrem exposar que el front de mar davant el càmping està tipificat com a zona verda. Per tan, demanem que aquesta zona sigui d’accés i ús públic.

UADalia

Els aspectes tractats en aquesta reunió són competència de l’ajuntament i del parc natural. Amb ambdues institucions tenim previst sol·licitar reunions.

El President de la EMD ens ha manifestat i ens consta el seu interès i disposició en tot lo referent a millorar Els Griells.

A.V. Els Griells

Junta Directiva

ESP: Reunión de la presidencia de la Asociación con el Sr. Francesc Ferrer, presidente de la E.M.D de L’Estartit.

 La reunión se celebró en el local de la EMD el martes 10 de septiembre de 2019.

Asistieron:

Sr. Francesc Ferrer, presidente de la EMD

Presidencia colegiada de la asociación Vecinal “Los Griells”.

Jordi Lloret

Carles Lloret

Objetivos de la reunión:

1- Presentar una propuesta de mejora urbanística para conseguir Els Griells más amable, mejorar accesos y plazas. Hacerlo coherente e integrarlo en el entorno de parque natural y reserva natural que nos rodea.

Propuesta:

– Consideramos estratégica la franja al oeste de la c / Dalia, por detrás de los edificios, desde la avenida de les flors hasta el cruce con la avenida Illes Medes.

Proponemos:

– Iniciar el proceso de ejecución de la UA8E (calle Dália)

– Crear un vial en la franja mencionada desde el avda. de les flors hasta el cruce con la avda. Illles Medes.

– En este vial crear aparcamientos en batería a ambos lados. Como se ha hecho en la Gola del Ter.

– Una vez creados los aparcamientos, sacar los coches de las plazas, que son zona verde, y reformarlas.

– Con la creación del vial y la ejecución de la UA8E hay que aprovechar para canalizar las aguas lluvia hacia el Ter Vell para que no entren en Els Griells, ayudando así a evitar las inundaciones al final de la calle camelia.

– Mejora del acceso por la Caminassa (acceso principal por delante el camping), con espacio suficiente en los dos sentidos para vehículos a motor, bicicletas y peatones. Reparar la avenida de las flores.

– Tal y como se acordó en la última asamblea, estaríamos de acuerdo si se decide eliminar la circulación de vehículos por el Ter Vell, pero sólo una vez que se han mejorado los accesos y aparcamientos.

2-Expusimos que el frente de mar ante el camping está tipificado como zona verde. Por tanto, pedimos que esta zona sea de acceso y uso público.

UADalia

Los aspectos tratados en esta reunión son competencia del ayuntamiento y del parque natural. Con ambas instituciones tenemos previsto solicitar reuniones.

El presidente de la EMD nos ha manifestado y nos consta su interés y disposición en todo lo referente a mejorar Els Griells.

A.V. Els Griells

Junta Directiva

FRA: Réunion de la présidence de l’Association avec M. Francesc Ferrer, président du EMD de l’Estartit.

La réunion s’est tenue au siège de l’EMD le mardi 10 septembre 2019,

Y ont assisté:

 1. Francesc Ferrer, président de l’EMD

Présidence collégiale de l’Association des Voisins “Els Griells”.

Jordi Lloret

Carles Lloret

Objectifs de la réunion:

1- Soumettre une proposition d’amélioration urbaine pour rendre Els Griells plus convivial et améliorer les accès et les lieux. Le rendre plus cohérent, l’intégrer dans l’environnement du parc naturel et de la réserve naturelle qui nous entoure.

Proposition:

– Nous considérons la bande ouest de Carrer Dalia comme stratégique, derrière les bâtiments: de l’Avenue des Fleurs à l’intersection de l’Avenue Illes Medes

– Nous proposons de:

– Démarrer le processus d’exécution de l’UA8E (rue Dalia)

– Créer une route dans la bande susmentionnée de l’Avenue des Fleurs vers l’intersection de l’Avenue Illes Medes.

– Dans cette voie, créer un stationnement des deux côtés, comme cela a été fait dans la Gola del Ter.

– Une fois ces parkings créés, éliminer les voitures des Places, qui sont des espaces verts, et les aménager.

– Avec la création de la route et l’exécution de l’UA8E, il faut prévoir de canaliser les eaux de pluie jusqu’au Ter Vell afin  qu’elles n’entrent pas dans Els Griells, car cela contribue aux inondations qui se forment au bout de la rue Camellia.

– Amélioration de l’accès par la Caminassa (accès principal en face du camping), avec suffisamment d’espace dans les deux sens pour les véhicules à moteur, les vélos et les piétons.

Réparer l’Avenue de les Flors.

– Comme il a été convenu lors de la dernière assemblée, nous serions d’accord, dans le cas d’une élimination de la circulation des véhicules à travers le Ter Vell, mais seulement après que l’accès et le stationnement auront été améliorés.

2-Nous avons exposé que le front de mer devant le camping est classé en tant qu´espace vert. Par conséquent, nous demandons que cette zone soit accessible et utilisée par le public.

UADalia

Les aspects discutés lors de cette réunion sont de la responsabilité de la Mairie et du Parc Naturel. Nous prévoyons de demander à nous réunir avec les deux institutions.

Le président de l’EMD nous a exprimé son intérêt et sa disponibilité pour tout ce qui touche l’amélioration de Els Griells.

A.V. Els Griells

Junta Directiva

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s